Ia toji demokrat

În zia­rul The Eco­no­mist a apă­rut un arti­col dedi­cat ale­ge­ri­lor din Româ­nia. Acolo se spune lim­pede că vic­to­ria lui Ponta ar duce la o situ­a­ția simi­lară cu cea din Unga­ria, unde tizul can­di­da­tu­lui nos­tru pare să alu­nece tot mai vizi­bil spre un puti­nism con­junc­tu­ral și oport­u­nist. Vic­tor Vio­rel va orienta Româ­nia spre Rusia și China, crede zia­ris­tul care a scris arti­co­lul. Desi­gur, e doar per­cep­ția lui.

Dar să vă spun ceva des­pre per­cep­ții. Încep prin a fi ridi­cole, chiar hilare. Con­ti­nuă prin a fi per­sis­tente. Merg mai departe deve­nind per­ti­nente. Și sfâr­șesc prin a deveni con­vin­geri con­fir­mate. E doar o ches­tiune de timp și de nepă­sare. Nu ne‐a păsat ani de zile ce fac rro­mii de cetă­țe­nie română care vân­tură Europa. Treaba lor, noi nu sun­tem așa, ne‐am zis. Auzeam că unii cred că așa sunt toți româ­nii. Niște proști, ziceam, nu pri­cep nimic. Rro­mii și româ­nii nu‐s ace­eași etnie. Acum sun­tem aso­ci­ați lor. Mulți din­tre cei care vin din Româ­nia, oprindu‐se prin Europa în cău­tare de muncă, sunt azi bănu­iți a pri­ori a avea un com­por­ta­ment simi­lar cu majo­ri­ta­tea rro­mi­lor nomazi: cer­șe­to­rie, hoție, dis­tru­gere. Ne revol­tăm și stri­găm că nu e drept, nu e corect. Prea târ­ziu. N‐am făcut nimic atunci când puteam pune lucru­rile la punct.

Alegându‐l pe Ponta con­fir­măm per­cep­ți­ile pe care el însuși le‐a cul­ti­vat. Nu i‐a păsat ce crede lumea civi­li­zată des­pre decla­ra­ți­ile sale, mizele sale erau strict româ­nești, țin­tele lui erau pur dema­go­gice. După toate ieși­rile în decor din ulti­mii ani, după afir­ma­ți­ile dubi­oase făcute la adresa Euro­pei și a sta­tu­lui de drept, dom­nul Vic­tor Vio­rel simte acum nevoia să mai dreagă nițel busui­o­cul. S‐ar vrea impor­tant, s‐ar dori luat în con­si­de­rare de lide­rii euro­peni. S‐ar vrea așe­zat la masa celor impor­tanți, numă­rat împre­ună cu cei ce decid vii­to­rul. Așa că pân­dește oport­u­ni­ta­tea, asta e spe­cia­li­ta­tea sa.

Și oport­u­ni­ta­tea apare. Putin spune că pac­tul Ribentrop‐Molotov nu a fost ceva rău în sine. Ponta se declară con­ster­nat – dar nu indig­nat sau revol­tat – că un act care a pro­vo­cat atâta sufe­rință în lume poate fi per­ce­put în cono­ta­ții pozi­tive. Ponta vrea să fie euro­pean. Ponta vrea să fie poli­ti­ca­lly corect. Prea târ­ziu. Căci Europa dis­tinge în cuvin­tele lui ace­eași falsă decla­ra­ție pe care o făcea cân­dva și Putin: ia toji demo­krat1.

Alegându‐l pre­șe­dinte vom purta toți stra­iele sale de cabo­tin.

  1. În rusă: și eu sunt demo­crat. []

Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu