În zia­rul The Eco­no­mist a apă­rut un ar­ti­col de­di­cat ale­ge­ri­lor din Ro­mâ­nia. Acolo se spune lim­pede că vic­to­ria lui Ponta ar duce la o si­tu­a­ția si­mi­lară cu cea din Un­ga­ria, unde ti­zul can­di­da­tu­lui nos­tru pare să alu­nece tot mai vi­zi­bil spre un pu­ti­nism con­junc­tu­ral și oport­u­nist. Vic­tor Vi­o­rel va orienta Ro­mâ­nia spre Ru­sia și China, crede zia­ris­tul care a scris ar­ti­co­lul. De­si­gur, e doar per­cep­ția lui.

Dar să vă spun ceva des­pre per­cep­ții. În­cep prin a fi ri­di­cole, chiar hi­lare. Con­ti­nuă prin a fi per­sis­tente. Merg mai de­parte de­ve­nind per­ti­nente. Și sfâr­șesc prin a de­veni con­vin­geri con­fir­mate. E doar o ches­tiune de timp și de ne­pă­sare. Nu ne‑a pă­sat ani de zile ce fac rro­mii de ce­tă­țe­nie ro­mână care vân­tură Eu­ropa. Treaba lor, noi nu sun­tem așa, ne-am zis. Au­zeam că unii cred că așa sunt toți ro­mâ­nii. Niște proști, zi­ceam, nu pri­cep ni­mic. Rro­mii și ro­mâ­nii nu‑s ace­eași et­nie. Acum sun­tem aso­ci­ați lor. Mulți din­tre cei care vin din Ro­mâ­nia, oprindu-se prin Eu­ropa în că­u­tare de muncă, sunt azi bă­nu­iți a pri­ori a avea un com­por­ta­ment si­mi­lar cu ma­jo­ri­ta­tea rro­mi­lor no­mazi: cer­șe­to­rie, ho­ție, dis­tru­gere. Ne re­vol­tăm și stri­găm că nu e drept, nu e co­rect. Prea târ­ziu. N‑am fă­cut ni­mic atunci când pu­team pune lu­cru­rile la punct.

Alegându‑l pe Ponta con­fir­măm per­cep­ți­ile pe care el în­suși le‑a cul­ti­vat. Nu i‑a pă­sat ce crede lu­mea ci­vi­li­zată des­pre de­cla­ra­ți­ile sale, mi­zele sale erau strict ro­mâ­nești, țin­tele lui erau pur de­ma­go­gice. După toate ie­și­rile în de­cor din ul­ti­mii ani, după afir­ma­ți­ile du­bi­oase fă­cute la adresa Eu­ro­pei și a sta­tu­lui de drept, dom­nul Vic­tor Vi­o­rel simte acum ne­voia să mai dreagă nițel bu­sui­o­cul. S‑ar vrea im­por­tant, s‑ar dori luat în con­si­de­rare de li­de­rii eu­ro­peni. S‑ar vrea așe­zat la masa ce­lor im­por­tanți, nu­mă­rat îm­pre­ună cu cei ce de­cid vi­i­to­rul. Așa că pân­dește oport­u­ni­ta­tea, asta e spe­cia­li­ta­tea sa.

Și oport­u­ni­ta­tea apare. Pu­tin spune că pac­tul Ri­ben­trop-Mo­lo­tov nu a fost ceva rău în sine. Ponta se de­clară con­ster­nat — dar nu in­dig­nat sau re­vol­tat — că un act care a pro­vo­cat atâta su­fe­rință în lume poate fi per­ce­put în co­no­ta­ții po­zi­tive. Ponta vrea să fie eu­ro­pean. Ponta vrea să fie po­li­ti­ca­lly co­rect. Prea târ­ziu. Căci Eu­ropa dis­tinge în cu­vin­tele lui ace­eași falsă de­cla­ra­ție pe care o fă­cea cân­dva și Pu­tin: ia toji de­mo­krat ((În rusă: și eu sunt democrat.)).

Alegându‑l pre­șe­dinte vom purta toți stra­iele sale de cabotin.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.