O problemă de moralitate

Se dă urmă­toarea prob­lemă: să zicem că într‑o bună zi, peste câțiva ani, aflăm o veste total neaștep­tată: undeva prin sub­solul României s‑a descoperit o can­ti­tate impre­sio­n­antă de gaz metan, un rez­er­vor nat­ural pe care nimeni nu l‑a iden­ti­fi­cat până acum. Vin tot felul de experți și spe­cial­iști și se apucă de stu­diat și de eval­uat, din zori până în seară. Apoi, peste un timp, aflăm că rez­ervele de gaz sunt foarte mari, că am putea exporta în Europa can­tități însem­nate, mai cu seamă acolo unde depen­dența de ruși e foarte mare. Ger­manii s‑ar declara intere­sați, polonezii și ei, ungurii, grecii și bul­garii ar umbla în limbă după con­tracte cu noi.

S‑ar orga­niza exploatările și statul s‑ar umple de bani din vân­zarea de gaze. La put­ere ar fi Ponta și PSD. Pen­tru că ar avea atâția bani la buget, pen­si­ile ar fi mărite, salari­ile buge­tar­ilor la fel. Tax­ele și impozitele ar scădea, căci ven­i­turile stat­u­lui și fon­durile europene ar îmbelșuga buge­tul țării. S‑ar con­strui bis­erici noi și fru­moase, cat­e­drale sim­ple și din alea care mân­tu­i­esc nea­mul, poate și vreo două poli­clin­ici și spi­tale. Econo­mia nea­gră n‑ar încolți‑o nimeni, căci statul n‑ar fi în mare nevoie de bani. Afac­er­ile ar merge uns, fără fac­turi și TVA-uri.

Baronii pesediști ar înflori. Hoția lor ar fi ca pe vre­murile bune ale lui Adrian Năs­tase. DNA-ul ar fi des­fi­ințat, iar justiția nu ar atinge nicio­dată un politi­cian. Imu­ni­tatea lor ar fi totală. Ar acu­mula averi, ar împărți dis­creționar funcți­ile și dregă­tori­ile pub­lice și locale, ar stăpâni țara ca pe pro­pria moșie. Doar din când în când ar tre­bui să se prez­inte în fața alegă­to­rilor, o for­mal­i­tate biro­crat­ică pen­tru a li se pre­lungi man­datele de seniori absoluți ai pămân­tu­lui. Apoi, într‑o zi, ar veni vre­mea alegerii președ­in­telui.

Pen­tru nota nouă se cere să se deter­mine pro­cen­tul pe care l‑ar lua Mon­ica Macovei la alegerile prezi­dențiale în acest sce­nariu. Pen­tru nota zece se cere să se deter­mine core­lația din­tre gradul de moral­i­tate a românilor și bunăstarea lor mate­ri­ală obțin­ută fără muncă. Pen­tru magna cum laude se cere o intro­specție onestă asupra pro­priei opinii politice în con­tex­tul descris de prob­lemă.

Suc­ces!


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


  1. cause impotence

    You mean I don't have to pay for expert advice like this any­more?!


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu