Se dă ur­mă­toa­rea pro­blemă: să zi­cem că într‑o bună zi, peste câ­țiva ani, aflăm o veste to­tal ne­aș­tep­tată: un­deva prin sub­so­lul Ro­mâ­niei s‑a des­co­pe­rit o can­ti­tate im­pre­sio­nantă de gaz me­tan, un re­zer­vor na­tu­ral pe care ni­meni nu l‑a iden­ti­fi­cat până acum. Vin tot fe­lul de ex­perți și spe­cia­liști și se apucă de stu­diat și de eva­luat, din zori până în seară. Apoi, peste un timp, aflăm că re­zer­vele de gaz sunt foarte mari, că am pu­tea ex­porta în Eu­ropa can­ti­tăți în­sem­nate, mai cu seamă acolo unde de­pen­dența de ruși e foarte mare. Ger­ma­nii s‑ar de­clara in­te­re­sați, po­lo­ne­zii și ei, un­gu­rii, gre­cii și bu­l­ga­rii ar um­bla în limbă după con­tracte cu noi.

S‑ar or­ga­niza ex­ploa­tă­rile și sta­tul s‑ar um­ple de bani din vân­za­rea de gaze. La pu­tere ar fi Ponta și PSD. Pen­tru că ar avea atâ­ția bani la bu­get, pen­si­ile ar fi mă­rite, sa­la­ri­ile bu­ge­ta­ri­lor la fel. Ta­xele și im­po­zi­tele ar scă­dea, căci ve­ni­tu­rile sta­tu­lui și fon­du­rile eu­ro­pene ar îm­bel­șuga bu­ge­tul ță­rii. S‑ar con­strui bi­se­rici noi și fru­moase, ca­te­drale sim­ple și din alea care mân­tu­iesc nea­mul, poate și vreo două po­li­cli­nici și spi­tale. Eco­no­mia nea­gră n‑ar încolți‑o ni­meni, căci sta­tul n‑ar fi în mare ne­voie de bani. Afa­ce­rile ar merge uns, fără fac­turi și TVA-uri.

Ba­ro­nii pe­se­diști ar în­flori. Ho­ția lor ar fi ca pe vre­mu­rile bune ale lui Adrian Năs­tase. DNA-ul ar fi desfi­in­țat, iar jus­ti­ția nu ar atinge nici­o­dată un po­li­ti­cian. Imu­ni­ta­tea lor ar fi to­tală. Ar acu­mula averi, ar îm­părți dis­cre­țio­nar func­ți­ile și dre­gă­to­ri­ile pu­blice și lo­cale, ar stă­pâni țara ca pe pro­pria mo­șie. Doar din când în când ar tre­bui să se pre­zinte în fața ale­gă­to­ri­lor, o for­ma­li­tate bi­ro­cra­tică pen­tru a li se pre­lungi man­da­tele de se­ni­ori ab­so­luți ai pămân­tu­lui. Apoi, într‑o zi, ar veni vre­mea ale­ge­rii președintelui.

Pen­tru nota nouă se cere să se de­ter­mine pro­cen­tul pe care l‑ar lua Mo­nica Ma­co­vei la ale­ge­rile pre­zi­den­ți­ale în acest sce­na­riu. Pen­tru nota zece se cere să se de­ter­mine co­re­la­ția din­tre gra­dul de mo­ra­li­tate a ro­mâ­ni­lor și bu­năs­ta­rea lor ma­te­rială ob­ți­nută fără muncă. Pen­tru magna cum la­ude se cere o in­tros­pec­ție one­stă asu­pra pro­priei opi­nii po­li­tice în con­tex­tul des­cris de problemă.

Suc­ces!


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  1. cause impotence

    You mean I don’t have to pay for ex­pert ad­vice like this anymore?!


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.