Vla­di­mir Pu­tin a re­u­șit să ane­xeze Cri­meea. N‑a câști­gat mare brânză din punct de ve­dere eco­no­mic, căci a pre­luat mai mult pro­bleme de re­zol­vat de­cât avan­taje de va­lo­ri­fi­cat. S‑a ales cu un port pen­tru flota mi­li­tară din Ma­rea Nea­gră, însă cu ba­nii care îi chel­tuie pe în­tre­ți­ne­rea noii pro­vin­cii ar fi con­struit pro­ba­bil un al­tul pe țăr­mu­rile ru­sești. Nu s‑a lă­sat și după is­prava asta s‑a apu­cat să mai rupă o bu­cată din es­tul Ucrai­nei. Poate că în fi­nal o va ob­ține și pe asta. Ceea ce însă pierde fără doar și poate sunt ucrai­nie­nii. De acum îna­inte ru­șii vor fi pri­viți la Kiev ca du­ș­mani. Me­rită să îți în­de­păr­tezi niște frați și să‑i trans­formi în ina­mici pen­tru niște ki­lo­me­tri pă­trați de pământ?

Vic­tor Ponta a re­u­șit să ajungă la gu­ver­nare. N‑a câști­gat mare brânză din punct de ve­dere po­li­tic, căci a pre­luat mai multe pro­bleme de re­zol­vat de­cât avan­taje de va­lo­ri­fi­cat. S‑a ales cu un gu­vern și o curte de ba­roni lo­cali, însă efor­tul de a‑i su­pune e mai mare de­cât dacă ar fi por­nit un par­tid nou. Nu s‑a lă­sat și după ce s‑a vă­zut prim-mi­nis­tru vrea acum să de­vină pre­șe­dinte. Poate că în fi­nal va ob­ține și asta. Ceea ce însă pierde fără doar și poate sunt ti­ne­rii care mun­cesc și in­te­lec­tu­a­li­ta­tea Ro­mâ­niei. De acum îna­inte pe­se­diș­tii vor fi pri­viți în ora­șele mari ca du­ș­mani. Me­rită să îți în­de­păr­tezi niște con­ce­tă­țeni și să‑i trans­formi în ina­mici pen­tru niște tâ­lhari politici?

Is­to­ria ne‑a în­vă­țat de multe ori până acum că ușile pe care le trân­tești cu ură și fu­rie s‑ar pu­tea să nu se mai des­chidă nici­o­dată. Unii nu re­u­șesc însă să în­vețe această lecție.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.