Pe in­ter­net, mai ales pe fa­ce­book, curg în­cu­ra­jă­rile de a merge la vot și a‑l alege pe Iohan­nis. Me­saje su­per-op­ti­miste pre­zintă re­pe­ti­tiv si­tu­a­ții din tre­cut când can­di­da­tul de pe lo­cul în­tâi în pri­mul tur a pier­dut. Pu­tem să‑l în­vin­gem pe Ponta, ni se tot spune, tre­buie doar să mer­gem la vot. Al­ții di­fu­zează pa­ro­dii și ca­ri­ca­turi ale in­de­zi­ra­bi­lu­lui can­di­dat, tri­mi­teri la min­ciu­nile pe care le‑a spus — și slavă Dom­nu­lui sunt des­tule! — sau la ali­an­țele du­bi­oase în care s‑a băgat.

S‑ar pu­tea ca în en­tu­zi­as­mul aces­tor zile să ui­tăm că nu noi în­tre noi tre­buie să ne con­vin­gem. Da, e im­por­tant să nu de­mo­bi­li­zăm, să con­ti­nuăm să cre­dem că avem o șansă. Am fost 2,8 mi­li­oane de par­tea lui. Dar ca să câștige are ne­voie de dublu.

Așa că pla­nul e sim­plu: adu­ceți la vot cel pu­țin o per­soană care n‑a vo­tat pen­tru Iohan­nis și vrea să vo­teze pen­tru el. Sau con­vin­geți să stea acasă unul care a vo­tat sau se gân­dește să vo­teze cu Ponta. Sau — ideal — în­toar­ceți un vo­tant al lui Ponta într-un vo­tant al lui Iohan­nis. Lu­ați această sar­cină ca un pro­iect personal.

Eu deja am fă­cut asta. Voi?


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.