De fi­e­care dată când îl aud pe Ponta lă­u­dându-se cu ci­frele eco­no­miei mă apucă o fu­rie greu de des­cris. Ge­nul ăla de ener­vare când ai fi în stare să uiți de bune ma­niere și auto­con­trol și să‑i tragi un pumn în bot ăluia din fața ta. Din fe­ri­cire pen­tru mine nu m‑am aflat nici­o­dată față în față cu Ponta, că zău nu știu cum mi-aș pu­tea stă­pâni im­pul­sul de a‑i șterge rân­je­tul ăla de min­ci­nos or­di­nar de pe față.

Mă ener­vează foarte tare fap­tul că ni­meni, nici mă­car Iohan­nis în deja mult-dis­cu­ta­tele dez­ba­teri te­le­vi­zate, nu l‑a în­tre­bat pe im­pos­to­rul ăsta care sunt mă­su­rile pe care le‑a luat gu­ver­nul lui ca să se ob­țină aceste mă­rețe re­zul­tate. Aș vrea să aud o enu­me­rare de or­do­nanțe, pro­iecte sau ini­ția­tive duse la ca­păt a că­ror fi­na­li­tate a fost creș­te­rea eco­no­miei. Aș vrea să aflu și eu care e stra­te­gia aia de gu­ver­nare, a că­rei în­lăn­țu­ire de ac­țiuni în­tre­prinse de gu­vern au avut efec­tele as­tea be­ne­fice cu care se tot la­udă pla­gi­a­to­rul. Evi­dent, nu există așa ceva. Ponta n‑a fă­cut ni­mic con­cret în afara de a în­fi­ința sau mări 35 de taxe și im­po­zite, de a mări (ci­tește re­în­tregi) sa­la­ri­ile bu­ge­ta­ri­lor, de a scă­dea ve­ni­tu­rile din com­bus­ti­bil mă­rind ac­ciza și, mai nou, de a scă­dea 5% din CAS-ul plătit de an­ga­ja­tor — ceea ce vom afla abia la anul ce efecte con­crete va avea.

Pur și sim­plu min­ci­no­sul ăsta pa­to­lo­gic stă pe spate și aș­teaptă să se la­ude cu re­zul­ta­tele eco­no­miei pri­vate, că­reia îi mai și pune bețe în roate. Iar ches­tia asta mă scoate din să­rite te­ri­bil. Sin­gu­rul care sem­na­lează clar aceste min­ciuni e Mo­ise Gu­ran, dar cine‑l as­cultă pe el?

De fapt în dez­ba­te­rile din ul­ti­mile zile nici n‑ar fi tre­buit să se dis­cute des­pre gu­ver­nare și eco­no­mie, dar cu ce alt­ceva s‑ar pu­tea lă­uda mi­to­ma­nul? Eu aș fi re­fu­zat ca­te­goric ar­gu­mente din zona asta — pre­șe­din­tele Ro­mâ­niei nu sta­bi­lește pen­si­ile, ta­xele, mă­su­rile eco­no­mice și fis­cale, deci nu dis­cu­tăm des­pre cât de bun sau prost prim-mi­nis­tru a fost Ponta, pen­tru că nu e re­le­vant. De la Co­tro­ceni nu sta­bi­lești cine for­mează ma­jo­ri­ta­tea care dă gu­ver­nul, mai ales când pre­tinzi că nu vrei să te com­porți pre­cum Băsescu.

Pre­șe­din­tele poate să fie acela care in­spiră în­tre­gii na­țiuni un set de va­lori în care toți să cre­dem, care pri­vește cu un ochi cri­tic clasa po­li­tică și amen­dează — mă­car sim­bo­lic — toate de­ra­pa­jele sale de la de­mo­cra­ție, stat de drept sau mo­rală. Pre­șe­din­tele tre­buie să fie ima­gi­nea noas­tră în fața ce­lor­lalte state, re­pre­zen­tând prin per­so­na­li­ta­tea și com­por­ta­men­tul lui va­lo­rile în care noi în­șine credem.

Ce vor crede des­pre noi ce­le­lalte state eu­ro­pene când vom avea în frunte un in­di­vid sus­pect de pla­giat, con­si­de­rat vi­no­vat de de­ra­paje ne­de­mo­cra­tice în vara lui 2012, acu­zat că a pa­tro­nat un soi de puci le­gi­sla­tiv în mar­țea nea­gră și aten­țio­nat în re­pe­tate rân­duri des­pre ati­tu­di­nea echi­vocă față de justiție?

Ur­mează, foarte pro­ba­bil, să aflăm în anii care ur­mează. Deo­cam­dată con­stat doar că, pa­ra­do­xal, își cro­iește drum pe scara că­tre Co­tro­ceni în­cu­nu­nându-se cu la­u­rii ce apar­țin de drept exact ce­lor care nu vor să‑l voteze.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.