Dacă ar fi ros­tit acum câ­teva zile fraza pe care a spus‑o azi, la în­che­ie­rea cam­pa­niei sale elec­to­rale, Iohan­nis s‑ar fi des­cris per­fect pe sine în fața ro­mâ­ni­lor: de­cât să fiu mâr­lan, mai bine pierd ale­ge­rile. Mă tem că acum efec­tul ei este mult di­mi­nuat, de zgo­mo­tul in­fer­nal al vu­vu­ze­le­lor po­li­tice, care ră­sună ca să dea un ul­tim im­bold pro­pri­i­lor electori.

Și to­tuși Iohan­nis ar fi pu­tut să atace mai mult, fără să fie mâr­lan. În ju­rul său a avut însă o echipă de ama­tori, de inși su­per­fi­ci­ali, care n‑au știut să‑l echi­peze cu ar­mele de care ar fi avut ne­voie. În loc să se ri­si­pească în inu­tile dez­ba­teri des­pre con­vo­ca­rea par­la­men­tu­lui pen­tru a res­pinge le­gea am­nis­tiei, ale că­rei efecte nici nu le pri­cepe multă lume, mult mai util era să se fi con­cen­trat pe niște obiec­tive foarte con­crete, care pu­teau fi atinse di­rect pe pla­toul dez­ba­te­rii TV. Iohan­nis tre­buia pus în pos­tura unui ju­că­tor de șah.

Pla­gi­a­tul. Era clar că se va aduce vorba des­pre asta. Era clară care va fi li­nia de apă­rare a lui Ponta: are NUP de la par­chet. Iohan­nis tre­buia să știe fi­e­care amă­nunt al aces­tei is­to­rii și să con­tra­a­tace în func­ție de afir­ma­ți­ile lui Ponta, cu un sin­gur scop: evi­den­ți­e­rea min­ciu­nii. Ce pu­tea in­voca Ponta alt­ceva de­cât de­ci­zia co­mi­siei mi­nis­te­ru­lui și NUP-ul par­che­tu­lui ge­ne­ral? Con­tra­a­tac: acolo erau oa­me­nii nu­miți de el, de ce nu a avut cu­ra­jul să dez­bată pro­blema în fața in­sti­tu­ției care i‑a acor­dat ti­tlul și care — după pro­pri­ile ve­ri­fi­cări — a con­sta­tat că lu­cra­rea era un pla­giat? Iar când Ponta a spus că are de­ci­zia Îna­l­tei Curți de Ca­sa­ție și Jus­ti­ție… o, ce oca­zie unică să‑i ar­ti­cu­lezi una în nu­mele ta­tă­lui și să spui: aveți o de­ci­zie care con­firmă că par­che­tul a dat NUP pen­tru că re­cla­man­ții nu aveau ca­li­tate pro­ce­su­ală, nu pe fon­dul pro­ble­mei de pla­giat. Șah.

Vo­tul din di­as­pora. Dacă echipa lui Iohan­nis și-ar fi fă­cut te­mele te­me­i­nic tre­buia să știe exact câte sec­ții au fost în­fi­in­țate în stră­i­nă­tate, în ce orașe și care era nu­mă­rul te­o­re­tic ma­xim de per­soane care pu­teau vota. Mai mult tre­bu­iau să‑i con­stru­iască po­si­bile so­lu­ții pe care să le ex­pună: mai multe sec­ții în am­ba­sadă, în­chi­ri­e­rea unor spa­ții. Iar pen­tru Ger­ma­nia ar fi tre­buit să aducă in­for­ma­ția apă­rută prea târ­ziu în presă de că­tre eu­ro­par­la­men­ta­rul Si­e­gfried Mureșan.

votare-germania-turci1 votare-germania-turci2

Iohan­nis ar fi pu­tut in­sista pe si­tu­a­tia din Ger­ma­nia, pe care a abordat‑o din di­rec­ția po­tri­vită — pri­e­te­nul care l‑a su­nat să‑l în­trebe ce se în­tâm­plă cu vo­tul din Mun­chen — con­stru­ind cu răb­dare cap­cana în care să cadă mi­to­ma­nul. Pen­tru că un lu­cru era ab­so­lut si­gur: va spune o min­ciună. Că nu se poate, că nu avea cum, că nu aveau unde. Vă dați seama cum ar fi fost ca în mo­men­tul în care Ponta spu­nea că le­gea Ger­ma­niei nu per­mite sec­ții de­cât în am­ba­sade, să fi scos Iohan­nis aceste fo­to­gra­fii? Șah.

Co­rup­ția din par­ti­dele pro­prii. A treia temă im­por­tantă ar fi tre­buit abor­dată de la în­ce­put cu niște liste foarte con­crete de oa­meni de par­tid ares­tați, con­dam­nați sau ur­mă­riți pe­nal. Ce po­si­bil con­tra­a­tac era de aș­tep­tat de la Ponta? Eterna temă “și voi îi aveți pe ai voș­tri”. De ce nu i s‑a pre­gă­tit de la în­ce­put lui Iohan­nis o listă cu două co­loane: în stânga in­frac­to­rii PSD, în dreapta cei ai ACL. Des­chis, sin­cer, clar. I le-aș fi pus în față și i‑aș fi ce­rut nu să con­vo­căm par­la­men­tul, ci să pu­blice lista aceea, atunci, pe loc, pe pa­gina lui de Fa­ce­book: cu si­gu­ranță cel care vă în­tre­ține pa­gina de Fa­ce­book se uită la noi acum, gă­sește pe pa­gina mea de Fa­ce­book această listă, să‑i dea share chiar acum, ca să ad­mi­tem amân­doi că as­tea sunt re­a­li­tă­țile co­rup­ției în Ro­mâ­nia. Șah.

Și la fi­nal ar fi tre­buit să ac­cen­tu­eze că el nu a ata­cat fa­mi­lia lui Ponta, că a dus o cam­pa­nie ci­vi­li­zată, ex­pli­când oa­me­ni­lor ce vrea să facă el pen­tru Ro­mâ­nia, nu îm­proș­când cu no­roi pe ad­ver­sari. Pen­tru că, dom­nul Ponta, de­cât să fiu mâr­lan, mai bine pierd ale­ge­rile astea!

Șah și mat.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.