Dragă ma­maie și ta­taie, în ul­tima vreme am vă­zut că v‑au scris ne­po­ții și v‑au cam cer­tat că de 25 de ani vo­tu­rile voas­tre au mers mai de­grabă că­tre cei care au vrut să țină în loc, să ne mintă și să ne fure. Bă­nu­iesc că v‑oți fi ne­că­jit să au­ziți așa cu­vinte mâ­ni­oase din gura ce­lor pe care i‑ați cres­cut cu sa­cri­fi­cii. V‑a tre­cut supărarea?

Sunt ti­neri. Nu în­țe­leg ei gre­u­tă­țile vie­ții. Ei cred că te poți lua cu lu­mea în piept ca să-ți câștigi drep­tu­rile, dar voi știți mai bine că nu‑i așa, că e mai bine să ții ca­pul ple­cat pen­tru că sa­bia nu‑l taie. Tre­buie să taci și să în­duri pen­tru fa­mi­lia ta, să chi­ver­ni­sești mă­run­ți­șul din port­mo­neul po­no­sit, să îm­parți ago­ni­seala în­tre în­tre­ți­nere, mân­care și haine. Asta‑i viața re­ală, voi pe asta ați trăit‑o și nu‑i drept acum, după toate chi­nu­rile as­tea, să pri­miți re­pro­șu­rile lor.

Știu, n‑o să‑i cri­tic prea tare, sun­teți to­tuși mân­dri de ei. I‑ați tri­mis la școli, sunt deș­tepți, acum au ser­vi­cii prin ora­șele mari, câștigă bani fru­mu­șei și vă tri­mit și vouă din când în când vreo câ­țiva. Vă prind tare bine cu pen­si­ile as­tea mici. Da’s tare ide­a­liști, cred că lu­mea se poate schimba și în­toarce cu fun­dul în sus. Nici nu pri­cep ei ce pri­mej­dii ne pasc pe toți dacă schim­băm lu­cru­rile: dacă în loc să ne fie mai bine are să ne fie și mai rău? Ei n‑au ex­pe­riență, dar voi știți, nici­o­dată lu­cru­rile n‑au de­ve­nit mai bune. Nu ve­deți cum a fost și cu co­mu­nis­mul ăsta? Hai să‑l dăm jos pe Ceau­șescu, hai să fa­cem de­mo­cra­ție și cu ce ne-am ales? Nu mai avem lo­curi de muncă si­gure, iar când ieși la pen­sie cică nu‑s des­tui bani ca să-ți dea pen­tru cât ai mun­cit o viață-ntreagă. No­roc că voi ați știut și-atunci că nu‑s bune exa­ge­ră­rile și l‑ați vo­tat pe Ili­escu, un om de bine. Nu, nu, schim­bă­rile nu‑s bune. Mai bine să ți­nem lu­cru­rile așa cum sunt, mă­car ne-am obiș­nuit cu ele așa, ne des­cur­căm noi cumva. Doamne fe­rește de mai rău!

Așa că, dragă ma­maie și ta­taie, du­mi­nică vă rog mult să mer­geți și să‑l vo­tați pe Ponta, cum ați fă­cut și‑n tu­rul în­tâi. El vă în­țe­lege în­țe­lep­ciu­nea și ex­pe­riența de viață, vă res­pectă ju­de­cata și e de acord cu voi că lu­cru­rile nu tre­buie schim­bate. El nu riscă stâr­nind re­vo­lu­ții în țara asta, se gân­dește la voi, vă pro­te­jează pen­sia aia mică și va mai adă­uga pa­tru lei și cin’șpe bani la ea. De­si­gur ba­nii ăș­tia o să‑i ia de la ne­po­ții voș­tri, ăia de mun­cesc prin firme pri­vate și — fi­indcă tot le va băga mâna în bu­zu­nar — o să apuce un șo­mo­iog mai gros de banc­note, că mai are ne­voie și pen­tru săr­ma­nii ba­roni de la ju­dețe, pri­go­niți de DNA. Da’ lasă că are de unde să ia, au niște sa­la­rii cam ne­sim­țite, unii chiar peste o mie de euro — nu e bine să te în­veți cu atâ­ția bani că te smin­tești la cap, în­cep să-ți vină idei crețe, să ieși în stradă ca să te răz­bo­iești cu sta­tul sau, și mai rău, să pleci în alte țări. Păi acasă cine să mai muncească?

Și să nu fiți su­pă­rați pe ne­poți când nu vă vor mai tri­mite bă­nu­ții ăia de vi‑i dă­deau lu­nar. Nu prea vor mai avea de unde. Îi va fi luat Ponta. Ca să vă con­so­lați, des­chi­deți iute te­le­vi­zo­rul pe An­tena 3 și ui­tați-vă la pre­șe­din­tele ales de voi, în­chi­nați-vă la el și du­ceți-vă din când în când să pu­pați moaș­tele de la bi­se­rica a’ mare pen­tru să­nă­ta­tea lui. În fond e și el, într-un fel, ne­po­tul vos­tru. Ăla cu scaun la cap, care vă în­țe­lege și vă iu­bește sin­cer pe voi, niște bieți bă­trâni amă­râți care tră­iesc la oraș.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.