Eu nu pri­cep două ches­tii în toată ne­bu­nia asta a ale­ge­ri­lor, poate re­u­șește ci­neva să mă lămurească:

1. Cum dra­cu­lui vom face dacă la sec­ți­ile de vo­tare din stră­i­nă­tate rămân oa­meni care n‑au apu­cat să vo­teze. Adică cine o să nu­mere ofi­cial câți sunt, ca să ra­por­teze ci­frele și să poată fi în­su­mate la nivel na­țio­nal pen­tru a fi com­pa­rate cu di­fe­rența de vo­turi din­tre cei doi can­di­dați. Să zi­cem că unul câștigă în fața ce­lui­lalt cu 50.000 de vo­turi. Cum de­mon­străm că la cozi erau 51.000 de oa­meni care n‑au apu­cat să vo­teze, deci re­zul­ta­tul ar pu­tea fi întors?

2. Cum naiba func­țio­nează ches­tia asta cu tu­ris­mul elec­to­ral? Fi­e­care per­soană care vo­tează pe liste su­pli­men­tare sem­nează de­cla­ra­ția aia și este no­tat într-un ta­bel, cu CNP și sem­nă­tură. Dacă există con­tes­ta­ții ce se în­tâm­plă? Se ve­ri­fică lis­tele? Cine le in­tro­duce într-un com­pu­ter ca să se poată ve­ri­fica dublu­rile? Că dacă rămân pe hâr­tie, ne pu­tem […] pe ele de liste și de­cla­ra­ții. Iar dacă pro­blema e că n‑are cine să le bage în com­pu­ter, mă ofer vo­lun­tar să pres­tez o săp­tămână gra­tuit la asta. Cred că n‑aș fi singurul.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.