E fără pre­ce­dent această mo­bi­li­zare a ro­mâ­ni­lor din di­as­pora. Nu o poate ex­plica ni­mic din ceea ce am vă­zut până acum în­tâm­plându-se nouă, ro­mâ­ni­lor, mai de­grabă dez­bi­nați de­cât uniți în cele ce le-am în­tre­prins îm­pre­ună. Ce mi­nune ni se în­tâm­plă zi­lele as­tea? Ce ne unește brusc?

Poate că tră­ind peste gra­niță, în so­ci­e­tăți nor­male și ci­vi­li­zate, în­vă­țăm și noi ci­vis­mul, gă­sim în exem­plul ga­z­de­lor noas­tre mo­ti­va­ția și vo­ința ce ne lip­seau pen­tru a face ges­tu­rile fi­rești și ne­ce­sare ale ce­tă­țea­nu­lui. Poate că in­so­lența și tu­peul lui Ponta a îm­pins peste li­mita su­por­ta­bi­lu­lui dis­pre­țul față de po­li­ti­cie­nii co­rupți ai Ro­mâ­niei, determinându‑i pe cei din di­as­pora să de­vină so­li­dari și ac­tivi. Poate că re­țe­lele so­ci­ale au fă­cut po­si­bil ca ro­mâ­nii de acasă care se luptă să schimbe Ro­mâ­nia să‑i țină aproape și să le ceară spri­ji­nul ce­lor din di­as­pora, dându-le per­ma­nent ima­gi­nile re­a­li­tă­ții aces­tei cam­pa­nii elec­to­rale. Poate că toate as­tea la un loc.

Din­colo de miza ime­di­ată a aces­tor ale­geri, un po­ten­țial câștig se în­tre­vede. Și e unul chiar mai mare de­cât ale­ge­rea pre­șe­din­te­lui po­tri­vit: ro­mâ­nii au re­u­șit să se unească, să aibă o voce co­mună, să ri­pos­teze ac­tiv îm­po­triva ce­lor ce‑i mint și‑i fură. Acest spi­rit tre­buie să su­pra­vie­țu­iască aces­tor ale­geri — iar șansele sunt des­tul de bune când mă gân­desc la miș­ca­rea pe care ar putea‑o în­fi­ința Mo­nica Ma­co­vei — pen­tru că acesta este câști­gul cel mai im­por­tant al ul­ti­mi­lor 25 de ani.

Chiar dacă mo­bi­li­za­rea asta nu va re­uși să aco­pere tur­mele de stu­pizi mâ­nate de PSD la urne, chiar dacă — ne­fi­ind mâr­lani — vom pierde aceste ale­geri, avem șansa de a rămâne uniți. Și, dacă va fi așa, la câtă os­ti­li­tate a re­u­șit să adune îm­po­triva sa chiar îna­inte de a‑și fi în­ce­put man­da­tul, Ponta ar tre­bui să se gân­dească că nu i‑ar strica un eli­cop­ter pe 22 decembrie…


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.