Vic­to­ria lui Iohan­nis este și o vic­to­rie a me­diu­lui on­line îm­po­triva te­le­vi­ziu­ni­lor de par­tid. Con­vin­ge­rea — până acum ne­clin­tită — că se poate ma­ni­pula un po­por prin in­ter­me­diul unor lă­tră­tori plătiți în­cepe, pen­tru prima oară pro­ba­bil, să se cla­tine. Me­rită să in­ves­tești atâ­ția bani într‑o în­tre­prin­dere me­dia când niște like-uri și share-uri ți‑o pot pune la pământ? Sunt de­si­gur câ­țiva oa­meni care zi­lele as­tea vor în­cepe să-și pună această întrebare.

Re­cu­nosc că nu m‑am aș­tep­tat la evo­lu­ția asta a lu­cru­ri­lor. Cam­pa­nia de pe Fa­ce­book e în­tre noi ăș­tia, câ­țiva, îmi spu­neam, dar nu ajunge până în pro­fun­zi­mile elec­to­ra­tu­lui ro­mân. Și to­tuși ci­neva a dus in­for­ma­ți­ile până acolo. Unii zic că stu­den­ții și-au in­flu­en­țat pă­rin­ții. Al­ții că cei din di­as­pora au su­nat în Ro­mâ­nia și i‑au mo­bi­li­zat pe cei inerți de acasă. Iar al­ții zic că pur și sim­plu ro­mâ­nii s‑au acrit de min­ciu­nile ros­to­go­lite la nesfâr­șit de Ponta. Este po­si­bil ori­care din aceste sce­na­rii. Cert este că on­line-ul a re­u­șit să bată te­le­vi­ziu­nea, așa, cu mâi­nile goale, ne­co­or­do­nat de nici un spe­cia­list în co­mu­ni­care sau manipulare.

M‑am ui­tat pu­țin aseară la An­tena 3. Nu am pu­tut să-mi re­prim mă­runta sa­tis­fac­ție de a‑i ve­dea de­bu­so­lați și con­fuzi. Ba chiar Adrian Ursu m‑a bin­e­dis­pus cu afir­ma­ția lui cum că pe in­ter­net a fost o spă­lare de cre­ier ce nu s‑a mai vă­zut. Ce să‑i faci, când te ocupi multă vreme cu vi­dan­ja­tul, to­tul ți se pare a avea forma și mi­ro­sul unui căcat.

Ați bă­gat de seamă că aseară, în Piața Uni­ver­si­tă­ții, în afară de scan­dă­rile po­li­tice a mai exis­tat una apa­rent fără le­gă­tură cu mo­men­tul? Lu­mea a scan­dat în mai multe rân­duri: An­tena 3, niște der­be­dei. S‑ar pu­tea ca in­so­lența lui Ba­dea și fa­na­tis­mul lui Gâ­dea să fi în­ce­put să pro­ducă efecte in­verse de­cât cele scontate.

Să nu ne amă­gim însă: ma­ni­pu­la­rea nu se va sfârși aici, acum. Dacă te­le­vi­ziu­nile se vor do­vedi ine­fi­ciente, ma­ni­pu­la­to­rii se vor re­o­rienta. Nu te­le­ge­nis­mul lor im­pa­ra­bil i‑a fă­cut utili pe Gâ­dea, Ba­dea, Ursu, Ciu­vică și toți cei­lalți, ci dis­po­ni­bi­li­ta­tea lor de a exe­cuta dis­cur­suri la co­mandă. La un mo­ment dat îi vom ve­dea apă­rând, cu alte nume, dar fără chip, pe in­ter­net. Până atunci mai res­pi­răm, mai zâmbim.

Me­ciul An­tena 3 ‑Fa­ce­book a în­ce­put însă bine. E 0–15. Gâ­dea ser­vește. Poate fa­cem un break.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  1. Ella

    Cred că aseară au avut au­diență re­cord la An­tena 3 :). Mulți (în­tre care și sub­sem­nata) s‑au ui­tat doar să vadă cum co­men­tează cei din pla­tou și dacă și-au pus fața de pri­veghi sau di­rect pe cea de înmormântare.
    Nu‑i văd pe sus-men­țio­na­ții mu­tați în on­line. Într‑o ex­pu­nere pe net e des­tul de ușor să li se de­mon­teze niște ”ade­vă­ruri” pe care acum le ser­vesc ne­mes­te­cate privitorilor.
    Ah, și eu sunt spă­lată pe cre­ier, și, cul­mea, nu am cont de fa­ce­book! Ăsta mo­tiv de re­flec­ție pen­tru dom­nul Ursu…


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.