Toată lu­mea vrea ca­pul lui Ponta pe o tip­sie de ar­gint. Într‑o anu­mită mă­sură pre­ten­ția este jus­ti­fi­cată — fe­lul în care a în­cer­cat să pună ca­pac ro­mâ­ni­lor din di­as­pora, pen­tru că îi știa os­tili sieși, me­rită o pe­deapsă exem­plară. Dar, pe de altă parte, o pe­deapsă mai cruntă de­cât umi­lința pier­de­rii ale­ge­ri­lor după ce pă­rea că are pre­șe­din­ția în bu­zu­nar, nu există. De fapt, lu­cru­rile sunt ceva mai nu­an­țate. Ar tre­bui să pi­ardă Vic­tor Ponta po­zi­ția de prim-mi­nis­tru? Sau PSD ar tre­bui să pi­ardă gu­ver­na­rea? Sau nici una, nici alta?

Per­dan­tul de du­mi­nică pare că vrea să rămână în șa. In­s­tinc­tele sale po­li­tice îi spun pro­ba­bil că dacă se re­trage acum s‑ar pu­tea să nu mai poată re­veni nici­o­dată în prim-plan. Cum, ne­cum, tre­buie să re­ziste cu­tre­mu­re­lor care ur­mează ca să nu-și pi­ardă po­zi­ția con­du­că­toare. Cei din ju­rul său sunt îm­păr­țiți în opi­ni­ile lor. Unii sus­țin rămâ­ne­rea la gu­ver­nare — de sub cu­vin­tele lor se simte do­rința de a nu pierde com­plet con­tro­lul asu­pra bu­ge­tu­lui de stat, unica sursă din care își ali­men­tează cli­en­ții po­li­tici și fir­mele că­pușă. Al­ții, mai pu­țini, su­ge­rează să dea gu­ver­na­rea no­u­lui PNL, mi­zând pro­ba­bil pe fap­tul că ad­ver­sa­rii nu sunt pre­gă­tiți pen­tru asta și se vor face de pomină.

De par­tea cea­laltă, într-ade­văr, PNL nu-și do­rește car­to­ful fi­er­binte al gu­ver­nă­rii. Nu acum. Au încă multe de lă­mu­rit în in­te­rior. Cele două par­tide încă nu s‑au di­ge­rat com­plet unul pe ce­lă­lalt. În te­ri­to­riu vor mai fi exis­tând cu si­gu­ranță con­flicte și ri­va­li­tăți. Ci­neva va tre­bui să le ar­bi­treze cu obiec­ti­vi­tate. Or­go­li­ile sunt mari — unii se cred par­tid is­to­ric, cei­lalți se cred par­tid pu­ter­nic. Iar cel care a păs­trat echi­li­brul prin im­par­ți­a­li­ta­tea sa, pleacă la Co­tro­ceni. Cine îi va suc­ceda la con­du­cere? Crin An­to­ne­scu spune că nu se mai în­toarce la șe­fia PNL. Nici n‑ar fi ni­me­rit s‑o facă. Blaga se iden­ti­fică prea mult cu ve­chiul PDL, nici el nu e o ale­gere fe­ri­cită. MRU vine dintr-un par­tid mi­cuț, nu ar fi ac­cep­tat de mem­brii no­u­lui par­tid. Să fi ve­nit vre­mea lui Lu­do­vic Or­ban? Va pu­tea el să con­ducă o re­for­mare a no­u­lui par­tid care să re­flecte spi­ri­tul vo­tu­lui dat de elec­to­rat pe 16 no­iem­brie? Am se­ri­oase îndoieli.

Și to­tuși lui Iohan­nis îi tre­buie mă­car un par­te­ner cre­di­bil în schim­bă­rile pe care vrea să le in­ducă în clasa po­li­tică. Dacă nici unul din­tre par­tide nu se va re­forma în mod sem­ni­fi­ca­tiv, riscă să pe­ro­reze pre­cum Mo­ise în pus­tiu. Un aju­tor pu­ter­nic ar pu­tea să vină din par­tea Mo­ni­căi Ma­co­vei și noul ei par­tid des­pre care se vor­bește zi­lele as­tea. Ri­go­rile ei stricte în ale­ge­rea mem­bri­lor din con­du­ce­rea unei for­ma­țiuni po­li­tice ar pu­tea să dea cre­di­bi­li­ta­tea ne­ce­sară de­mer­su­lui ei — ce oport­u­ni­tate unică de a crește ra­pid un nou partid!

Dar toate as­tea nu au ne­voie, de fapt, de ca­pul lui Ponta. Dim­po­trivă. Cel ce l‑ar re­teza ar tre­bui apoi să dea bu­ge­tul anu­lui vi­i­tor și să-și asume mă­su­rile eco­no­mice pe care le in­duc po­me­nile elec­to­rale fă­cute de PSD și ni­meni nu știe cât de mari sunt gă­u­rile în ve­ni­turi. Con­trar apa­ren­țe­lor sin­gu­rii care ar câștiga din că­de­rea gu­ver­nu­lui Ponta ar fi pe­se­diș­tii și mai ales aceia din­tre ei care acum as­cut cuți­tele, sim­țind mi­ros de sânge. Cum ar fi dom­nul Ne­go­iță, care i‑ar vrea gâ­tul lui Ponta la pa­chet cu ca­pul lui Se­bas­tian Ghiță. Dar nu cred să se în­tâm­ple asta.

Deo­cam­dată Ponta in­ter­pre­tează par­ti­tura umi­lin­ței, dând im­pre­sia că a în­țe­les schim­ba­rea de di­rec­ție din po­li­tica ro­mâ­nească. Va avea cu­ra­jul și pu­te­rea să ducă această idee până la ca­păt sau e doar un joc de tem­po­ri­zare, o amâ­nare câști­gată prin arun­ca­rea în groapa cu lei a (încă) câ­torva nume grele ale partidului?


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.