Capul lui Moțoc

Toată lumea vrea capul lui Ponta pe o tip­sie de argint. Într‐o anu­mită măsură pre­ten­ția este jus­ti­fi­cată – felul în care a încer­cat să pună capac româ­ni­lor din dias­pora, pen­tru că îi știa ostili sieși, merită o pedeapsă exem­plară. Dar, pe de altă parte, o pedeapsă mai cruntă decât umi­lința pier­de­rii ale­ge­ri­lor după ce părea că are pre­șe­din­ția în buzu­nar, nu există. De fapt, lucru­rile sunt ceva mai nuan­țate. Ar tre­bui să piardă Vic­tor Ponta pozi­ția de prim‐ministru? Sau PSD ar tre­bui să piardă guver­na­rea? Sau nici una, nici alta?

Per­dan­tul de dumi­nică pare că vrea să rămână în șa. Ins­tinc­tele sale poli­tice îi spun pro­ba­bil că dacă se retrage acum s‐ar putea să nu mai poată reveni nici­o­dată în prim‐plan. Cum, necum, tre­buie să reziste cutre­mu­re­lor care urmează ca să nu‐și piardă pozi­ția con­du­că­toare. Cei din jurul său sunt împăr­țiți în opi­ni­ile lor. Unii sus­țin rămâ­ne­rea la guver­nare – de sub cuvin­tele lor se simte dorința de a nu pierde com­plet con­tro­lul asu­pra buge­tu­lui de stat, unica sursă din care își ali­men­tează cli­en­ții poli­tici și fir­mele căpușă. Alții, mai puțini, suge­rează să dea guver­na­rea nou­lui PNL, mizând pro­ba­bil pe fap­tul că adver­sa­rii nu sunt pre­gă­tiți pen­tru asta și se vor face de pomină.

De par­tea cea­laltă, într‐adevăr, PNL nu‐și dorește car­to­ful fier­binte al guver­nă­rii. Nu acum. Au încă multe de lămu­rit în inte­rior. Cele două par­tide încă nu s‐au dige­rat com­plet unul pe celă­lalt. În teri­to­riu vor mai fi exis­tând cu sigu­ranță con­flicte și riva­li­tăți. Cineva va tre­bui să le arbi­treze cu obiec­ti­vi­tate. Orgo­li­ile sunt mari – unii se cred par­tid isto­ric, cei­lalți se cred par­tid puter­nic. Iar cel care a păs­trat echi­li­brul prin impar­ți­a­li­ta­tea sa, pleacă la Cotro­ceni. Cine îi va suc­ceda la con­du­cere? Crin Anto­ne­scu spune că nu se mai întoarce la șefia PNL. Nici n‐ar fi nime­rit s‐o facă. Blaga se iden­ti­fică prea mult cu vechiul PDL, nici el nu e o ale­gere feri­cită. MRU vine dintr‐un par­tid micuț, nu ar fi accep­tat de mem­brii nou­lui par­tid. Să fi venit vre­mea lui Ludo­vic Orban? Va putea el să con­ducă o refor­mare a nou­lui par­tid care să reflecte spi­ri­tul votu­lui dat de elec­to­rat pe 16 noiem­brie? Am seri­oase îndo­ieli.

Și totuși lui Iohan­nis îi tre­buie măcar un par­te­ner cre­di­bil în schim­bă­rile pe care vrea să le inducă în clasa poli­tică. Dacă nici unul din­tre par­tide nu se va reforma în mod sem­ni­fi­ca­tiv, riscă să pero­reze pre­cum Moise în pus­tiu. Un aju­tor puter­nic ar putea să vină din par­tea Moni­căi Maco­vei și noul ei par­tid des­pre care se vor­bește zilele astea. Rigo­rile ei stricte în ale­ge­rea mem­bri­lor din con­du­ce­rea unei for­ma­țiuni poli­tice ar putea să dea cre­di­bi­li­ta­tea nece­sară demer­su­lui ei – ce oport­u­ni­tate unică de a crește rapid un nou par­tid!

Dar toate astea nu au nevoie, de fapt, de capul lui Ponta. Dim­po­trivă. Cel ce l‐ar reteza ar tre­bui apoi să dea buge­tul anu­lui vii­tor și să‐și asume măsu­rile eco­no­mice pe care le induc pome­nile elec­to­rale făcute de PSD și nimeni nu știe cât de mari sunt gău­rile în veni­turi. Con­trar apa­ren­țe­lor sin­gu­rii care ar câștiga din căde­rea guver­nu­lui Ponta ar fi pese­diș­tii și mai ales aceia din­tre ei care acum ascut cuți­tele, sim­țind miros de sânge. Cum ar fi dom­nul Nego­iță, care i‐ar vrea gâtul lui Ponta la pachet cu capul lui Sebas­tian Ghiță. Dar nu cred să se întâm­ple asta.

Deo­cam­dată Ponta inter­pre­tează par­ti­tura umi­lin­ței, dând impre­sia că a înțe­les schim­ba­rea de direc­ție din poli­tica româ­nească. Va avea cura­jul și pute­rea să ducă această idee până la capăt sau e doar un joc de tem­po­ri­zare, o amâ­nare câști­gată prin arun­ca­rea în groapa cu lei a (încă) câtorva nume grele ale par­ti­du­lui?


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu