Pe culmile prea fericirii

Piru­e­tele poli­tice pe care le exe­cută prea­fe­ri­ci­tul Daniel în ultima vreme l‐ar cali­fica cu brio la pos­tul de prim bale­rin al Ope­rei Române. Stau și mă întreb dacă insul acesta, care ar tre­bui con­form fișei pos­tu­lui să aibă momente de pro­fundă intros­pec­ție morală, suportă să se uite dimi­neață în oglindă fără să vomite. Se pare că da, căci nu zăresc nici o tre­să­rire de auten­tic regret pen­tru ges­tu­rile și fap­tele sale.

Pe toată durata cam­pa­niei pen­tru ale­ge­rea pre­șe­din­te­lui i‐a sus­ți­nut fățiș pe Ponta și pe PSD, nu prin cuvinte, ci prin ges­turi expli­cite. La schimb a pri­mit sume imense de bani din buge­tul de stat – adică din buzu­na­rul nos­tru, al tutu­ror – pen­tru inves­ti­ți­ile sale în puz­de­ria de bise­rici și mânăs­tiri pe care le ridică peste tot prin țară, lăca­șuri ale acu­mu­lă­rii neru­și­nate de fon­duri dobân­dite prin spo­li­e­rea celor amă­râți și stu­pizi pe care cle­rul îi pros­tește fără nici un fel de rușine sau remu­ș­care. Iar vocile din inte­ri­o­rul cle­ru­lui care con­damnă aceste tro­curi cu sufle­tul popo­ru­lui român sunt mult prea puține.

[lite­box href="http://ioanflorin.wordpress.com/2014/11/15/pe-scurt-acum-ca-s-a-incheiat/" anch="Preot român fai­mos în dias­pora, des­pre spri­ji­nul BOR pen­tru Vic­tor Ponta" ]

Când a aflat că altul ar putea fi câști­gă­to­rul, prea­fe­ri­ci­tul a mai făcut o piru­etă, expli­când încă din seara ale­ge­ri­lor că Dum­ne­zeu s‐ar putea să lucreze des­tul de bine și printr‐un străin. Pro­ba­bil că a fost infor­mat de pese­diști des­pre direc­ția pe care o luau lucru­rile con­form esti­mă­ri­lor și s‐a gân­dit că ar fi bine să aibă slă­nina unsă și pe par­tea cea­laltă. Orice numai să nu se oprească robi­ne­tul de bani de la buge­tul de stat.

Aflu că șeful popi­lor din Satu Mare a făcut niște vizite la DNA, după ce pre­șe­din­tele con­si­li­u­lui jude­țean – pese­dist de bună seamă –  ar fi afir­mat că aran­jase cu el sus­ți­ne­rea expli­cită a can­di­da­tu­lui său.

[lite­box href="http://www.youtube.com/watch?v=Kt9l01r8OBg" iconhover="true" ]

Ceea ce s‐a și livrat, căci epi­sco­pul a dat indi­ca­ții foarte pre­cise des­pre cum tre­buie să se des­fă­șoare lucru­rile: se merge înco­lo­nat de la bise­rică la sec­ția elec­to­rală, cu popa în frunte și se votează can­di­da­tul nos­tru, creș­tin orto­dox, care face sfânta cruce. Cât des­pre meri­tele celor votați, tot pre­a­cu­cer­ni­cul lămu­rește lucru­rile: îi votăm pen­tru că au făcut și lucruri bune pen­tru noi, iar dacă n‐au făcut lucruri bune prea multe poate că n‐au putut, dar cel puțin să nu facă rău. Inte­re­sant mod de a educa cre­din­cio­șii să se mul­țu­mească cu nimic, nu? Tare mi‐ar place să văd o jigo­die din asta în sutană ajun­gând în puș­că­rie.

Sin­gura bucu­rie pe care am avut‐o a fost să văd deci­zia Cur­ții Con­sti­tu­țio­nale, care admite ca necon­sti­tu­țio­nală înscri­e­rea auto­mată a ele­vi­lor de școală la orele de reli­gie. Mi se pare un lucru de la sine înțe­les că a‐ți expune copi­lul unei îndoc­tri­nări reli­gi­oase este o ches­tiune de opțiune per­so­nală, pe care nor­mal este ca părin­tele s‐o ia în mod expli­cit și for­mal. Inu­ti­lele pro­teste ale patri­ar­hiei BOR nu fac decât să‐mi întă­rească con­vin­ge­rea că, în fața unei soci­e­tăți care se des­parte tot mai rapid de dog­mele bise­ri­cești în favoa­rea unei reli­gii asu­mate la nivel indi­vi­dual, cle­rul orto­dox ripos­tează prin mij­loace pro­pa­gan­dis­tice și prin tro­curi cu clasa poli­tică pen­tru a i se per­mite pro­ze­li­tis­mul.

Sunt atât de dez­gus­tat de com­por­ta­men­tul din ultima vreme al BOR încât am înce­put să iau serios în con­si­de­rare nece­si­ta­tea unui gest per­so­nal. Nu mă regă­sesc în nici un fel în valo­rile afi­șate de bise­rica orto­doxă, nu mă pot iden­ti­fica cu mize­ria morală în care se scu­fundă popii, con­duși spre cul­mile prea feri­ci­rii mate­ri­ale de un patri­arh lacom și corupt. Și există un sin­gur mod în care pot să mă dis­tan­țez de această degra­dare morală: o schim­bare con­fe­sio­nală. Încă medi­tez la asta.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu