Pe culmile prea fericirii

Piruetele politice pe care le exe­cută preaferic­i­tul Daniel în ultima vreme l‑ar cal­i­fica cu brio la pos­tul de prim balerin al Operei Române. Stau și mă întreb dacă insul acesta, care ar tre­bui con­form fișei pos­tu­lui să aibă momente de pro­fundă intro­specție morală, suportă să se uite dimineață în oglindă fără să vom­ite. Se pare că da, căci nu zăresc nici o tresărire de aut­en­tic regret pen­tru ges­turile și faptele sale.

Pe toată durata cam­paniei pen­tru alegerea președ­in­telui i‑a susținut fățiș pe Ponta și pe PSD, nu prin cuvinte, ci prin ges­turi explicite. La schimb a primit sume imense de bani din buge­tul de stat — adică din buzu­narul nos­tru, al tuturor — pen­tru investiți­ile sale în puzde­ria de bis­erici și mână­stiri pe care le ridică peste tot prin țară, lăcașuri ale acu­mulării neruși­nate de fon­duri dobân­dite prin spolierea celor amărâți și stupizi pe care clerul îi prostește fără nici un fel de rușine sau remuș­care. Iar vocile din inte­ri­orul cleru­lui care con­damnă aceste trocuri cu sufle­tul poporu­lui român sunt mult prea puține.

[lite­box href="http://ioanflorin.wordpress.com/2014/11/15/pe-scurt-acum-ca-s-a-incheiat/" anch="Preot român faimos în dias­pora, despre spri­jinul BOR pen­tru Vic­tor Ponta" ]

Când a aflat că altul ar putea fi câștigă­torul, preaferic­i­tul a mai făcut o piruetă, explicând încă din seara alegerilor că Dum­nezeu s‑ar putea să lucreze destul de bine și printr-un străin. Prob­a­bil că a fost infor­mat de pesediști despre direcția pe care o luau lucrurile con­form estimărilor și s‑a gân­dit că ar fi bine să aibă slăn­ina unsă și pe partea cealaltă. Orice numai să nu se oprească robi­ne­tul de bani de la buge­tul de stat.

Aflu că șeful popi­lor din Satu Mare a făcut niște vizite la DNA, după ce președ­in­tele con­sil­i­u­lui județean — pesedist de bună seamă —  ar fi afir­mat că aran­jase cu el susținerea explic­ită a can­di­dat­u­lui său.

[lite­box href="http://www.youtube.com/watch?v=Kt9l01r8OBg" iconhover="true" ]

Ceea ce s‑a și livrat, căci epis­copul a dat indi­cații foarte pre­cise despre cum tre­buie să se des­fășoare lucrurile: se merge încolonat de la bis­er­ică la secția elec­torală, cu popa în frunte și se votează can­di­datul nos­tru, creștin orto­dox, care face sfânta cruce. Cât despre meritele celor votați, tot preacucer­nicul lămurește lucrurile: îi votăm pen­tru că au făcut și lucruri bune pen­tru noi, iar dacă n‑au făcut lucruri bune prea multe poate că n‑au putut, dar cel puțin să nu facă rău. Intere­sant mod de a educa cred­in­cioșii să se mulțumească cu nimic, nu? Tare mi-ar place să văd o jigodie din asta în sutană ajungând în pușcărie.

Sin­gura bucurie pe care am avut‑o a fost să văd decizia Curții Con­sti­tuționale, care admite ca necon­sti­tuțion­ală înscrierea automată a elevilor de școală la orele de religie. Mi se pare un lucru de la sine înțe­les că a‑ți expune copilul unei îndoc­trinări reli­gioase este o chestiune de opți­une per­son­ală, pe care nor­mal este ca părin­tele s‑o ia în mod explicit și for­mal. Inutilele proteste ale patri­arhiei BOR nu fac decât să-mi întărească convin­gerea că, în fața unei soci­etăți care se desparte tot mai rapid de dog­mele bis­ericești în favoarea unei religii asu­mate la nivel indi­vid­ual, clerul orto­dox ripostează prin mijloace pro­pa­gan­dis­tice și prin trocuri cu clasa politică pen­tru a i se per­mite prozelit­ismul.

Sunt atât de dez­gu­s­tat de com­por­ta­men­tul din ultima vreme al BOR încât am început să iau serios în con­sid­er­are nece­si­tatea unui gest per­sonal. Nu mă regăs­esc în nici un fel în val­o­rile afișate de bis­er­ica orto­doxă, nu mă pot iden­ti­fica cu miz­e­ria morală în care se scu­fundă popii, con­duși spre cul­mile prea feri­cirii mate­ri­ale de un patri­arh lacom și corupt. Și există un sin­gur mod în care pot să mă dis­tanțez de această degradare morală: o schim­bare con­fe­sion­ală. Încă meditez la asta.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu