Ca și cum am fi trăit

Mă ener­vează recla­mele de la Dede­man, astea recente în care un el sau o ea poves­tesc cum au schim­bat nu știu ce obiect din casă cu unul nou și au reu­șit să dea impre­sia că schim­ba­rea e radi­cală. De când am auzit‐o pe prima am avut o reac­ție de res­pin­gere, dar nu știam să explic exact de ce. Aș fi uitat de ele, dar le‐am tot auzit la radio și a tre­buit până la urmă să‐mi cla­ri­fic mie ce mă supăra. Așa că am reflec­tat puțin asu­pra subiec­tu­lui.

Ideea de bază a recla­me­lor e sim­plă: cineva, după capul lui, s‐a gân­dit să schimbe o gră­madă de lucruri care ar fi cos­tat o mul­țime de bani, iar alt­ci­neva, după capul lui, evi­dent mai inte­li­gent, a schim­bat doar un mult mai mic deta­liu și impre­sia este de schim­bare radi­cală, deși cos­tu­rile au fost foarte mici.

Mă ener­vează pen­tru că încearcă să sto­arcă bani din sără­cie, pen­tru că încu­ra­jează ideea de a arunca banii pe flea­curi pen­tru a crea o falsă per­cep­ție de pros­pe­ri­tate. Mă ener­vează pen­tru că pro­mo­vează impro­vi­za­ția în locul lucru­lui teme­i­nic făcut, pen­tru că suge­rează că schim­ba­rea este doar o ches­tiune de formă, nu una de con­ți­nut. Mă ener­vează pen­tru că insi­nu­ează că oport­u­nis­mul și impro­vi­za­ția sunt sem­nele unei inte­li­gențe supe­ri­oare.

Aș fi nedrept spu­nând că doar Dede­man face genul ăsta de reclame. E o ten­ta­ție teri­bilă a celor din mar­ke­ting să ne con­vingă folo­sind argu­men­tele de tip "ca și cum". Fie­care din­tre ei cred că e corect și moral ceea ce fac, pen­tru că în fond nu ne impun un fel de a gândi, ci doar pro­mo­vează un pro­dus, un ser­vi­ciu. Însă adu­nate la un loc, des­fă­șu­rate cro­no­lo­gic de‐a lun­gul fie­că­reia din­tre zilele noas­tre, recla­mele bazate pe argu­men­ta­ții de tipul ăsta devin trep­tat un mod de a privi lumea.

Deci hai să ne îndo­păm cu chip­suri cu gust de brânză, e ca și cum am fi mân­cat tele­mea auten­tică de Sibiu. Să folo­sim par­fu­muri de cameră cu miros flo­ral, e ca și cum am fi adus un buchet de flori proas­pete în apar­ta­ment. Să cum­pă­răm un covor ieftin în dor­mi­tor, e ca și cum am fi remo­bi­lat cu gust camera. Să luăm copi­lu­lui un Xbox cu multe jocuri pline de arme și sânge, e ca și cum am fi fost buni părinți. Să votăm un sas pre­șe­dinte și apoi să uităm de poli­tică, e ca și cum ne‐am fi făcut dato­ria de cetă­țean.

Hai să ne mul­țu­mim cu puțin și cu ce pică fără efort, e ca și cum am fi trăit.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu