Mă ener­vează re­cla­mele de la De­de­man, as­tea re­cente în care un el sau o ea po­ves­tesc cum au schim­bat nu știu ce obiect din casă cu unul nou și au re­u­șit să dea im­pre­sia că schim­ba­rea e ra­di­cală. De când am auzit‑o pe prima am avut o re­ac­ție de res­pin­gere, dar nu știam să ex­plic exact de ce. Aș fi ui­tat de ele, dar le-am tot au­zit la ra­dio și a tre­buit până la urmă să-mi cla­ri­fic mie ce mă su­păra. Așa că am re­flec­tat pu­țin asu­pra subiectului.

Ideea de bază a re­cla­me­lor e sim­plă: ci­neva, după ca­pul lui, s‑a gân­dit să schimbe o gră­madă de lu­cruri care ar fi cos­tat o mul­țime de bani, iar alt­ci­neva, după ca­pul lui, evi­dent mai in­te­li­gent, a schim­bat doar un mult mai mic de­ta­liu și im­pre­sia este de schim­bare ra­di­cală, deși cos­tu­rile au fost foarte mici.

Mă ener­vează pen­tru că în­cearcă să sto­arcă bani din să­ră­cie, pen­tru că în­cu­ra­jează ideea de a arunca ba­nii pe flea­curi pen­tru a crea o falsă per­cep­ție de pros­pe­ri­tate. Mă ener­vează pen­tru că pro­mo­vează im­pro­vi­za­ția în lo­cul lu­cru­lui te­me­i­nic fă­cut, pen­tru că su­ge­rează că schim­ba­rea este doar o ches­tiune de formă, nu una de con­ți­nut. Mă ener­vează pen­tru că in­si­nu­ează că oport­u­nis­mul și im­pro­vi­za­ția sunt sem­nele unei in­te­li­gențe superioare.

Aș fi ne­drept spu­nând că doar De­de­man face ge­nul ăsta de re­clame. E o ten­ta­ție te­ri­bilă a ce­lor din mar­ke­ting să ne con­vingă fo­lo­sind ar­gu­men­tele de tip “ca și cum”. Fi­e­care din­tre ei cred că e co­rect și mo­ral ceea ce fac, pen­tru că în fond nu ne im­pun un fel de a gândi, ci doar pro­mo­vează un pro­dus, un ser­vi­ciu. Însă adu­nate la un loc, des­fă­șu­rate cro­no­lo­gic de‑a lun­gul fi­e­că­reia din­tre zi­lele noas­tre, re­cla­mele ba­zate pe ar­gu­men­ta­ții de ti­pul ăsta de­vin trep­tat un mod de a privi lumea.

Deci hai să ne în­do­păm cu chip­suri cu gust de brânză, e ca și cum am fi mân­cat te­le­mea au­ten­tică de Si­biu. Să fo­lo­sim par­fu­muri de ca­meră cu mi­ros flo­ral, e ca și cum am fi adus un bu­chet de flori proas­pete în apar­ta­ment. Să cum­pă­răm un co­vor ieftin în dor­mi­tor, e ca și cum am fi re­mo­bi­lat cu gust ca­mera. Să luăm co­pi­lu­lui un Xbox cu multe jo­curi pline de arme și sânge, e ca și cum am fi fost buni pă­rinți. Să vo­tăm un sas pre­șe­dinte și apoi să ui­tăm de po­li­tică, e ca și cum ne-am fi fă­cut da­to­ria de cetățean.

Hai să ne mul­țu­mim cu pu­țin și cu ce pică fără efort, e ca și cum am fi trăit.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.