Din zori până‑n seară arestăm prin țară

Pe măsură ce tot mai multe per­son­aje cad în plasa anchetelor DNA, ni se dezvăluie tutur­or amploarea corupției românești, în dimen­si­u­ni care — oricât de pes­imist ai fi fost — nu au cum să nu te îngrozească. Aproape că ajun­gi să crezi că nimeni din­tre cei care s‑au perindat prin insti­tuți­ile put­erii stat­u­lui n‑a reușit să rămână onest, deși, când spun că nu a reușit, pre­supun că ar fi încer­cat. Ceea ce pare tot mai plauz­i­bil este că oamenii care acced în funcți­ile de decizie ale admin­is­trației cen­trale și locale por­nesc toți cu ideea că tre­buie să ben­e­fi­cieze mate­r­i­al de avan­ta­jele poz­iției ocu­pate.

Că procurorul șef al insti­tuției ce se ocupă de crima orga­ni­za­tă este are­stat pen­tru corupție este o amară ironie, chiar dacă faptele incrim­i­nate nu au neapărat legă­tură cu activ­i­tatea curen­tă. Te poți între­ba însă cât interes în a prinde infrac­tori își dă o per­soană care a comis ea însăși fapte penale. Privind la amploarea crimei orga­ni­zate, mai ales la cla­nurile mafiote din diverse­le zone ale țării, la impli­carea lor tot mai activă în viața politică pen­tru spri­jinirea unor anu­miți politi­cieni, poți ușor con­cluziona că prea puțin s‑a făcut în acești din urmă ani.

Și nu e ca și cum acești infrac­tori orga­ni­za­ți ar fi foarte bine dis­im­u­lați. Cla­nurile crimei orga­ni­zate sunt extrem de viz­ibile cu ochi­ul liber. Capii lor se plim­bă în mași­ni super luxoase, au case imense și averi pe care le etalează osten­ta­tiv, deși afac­er­ile din spatele lor sunt cât se poate de frag­ile, dacă există. Cât de greu poate fi să ver­i­fi­ci din ce provin banii aces­tor oameni? Cu sig­u­ranță nu foarte com­pli­cat.

E îmbu­cură­tor cât de alert și bine lucrează în ulti­ma vreme DNA. Mi-este teamă totuși că doar ei nu vor reuși să curețe țara asta de infrac­tori și că, în urma lor, rețelele de corupție se refac, poate chiar întărite, mai apte de a se pro­te­ja față de justiție după lecți­ile dure pe care azi le primesc. Ar tre­bui ca în para­lel să acționeze și insti­tuții pre­cum DIICOT, iar arestarea Alinei Bica ar putea sug­era că curățe­nia a ajuns și în aici. Ceea ce e bine. Dar ce fel de procurori vor fi pop­ulând insti­tuția? Pro­filul etic al șefei lor nu încu­ra­jează un răspuns opti­mist la această între­bare.

Prob­a­bil că numirea unui nou șef la DIICOT va trezi multe dis­cuții. Se va grăbi Pon­ta să facă această numire cât timp la Cotroceni este încă Băs­es­cu sau va aștep­ta insta­larea lui Iohan­nis? Nici unul din­tre ei nu are dor­ința de a‑i face pe plac. Nici unul din­tre ei nu va ezi­ta să întoar­că pe toate fețele per­son­ajul nom­i­nal­izat. Pres­imt că vom avea lun­gi dis­cuții pub­lice pe această temă.

Între timp nu ne rămâne decât să aștep­tăm cu sper­anță și încredere ca DNA să treiere toată neghi­na din Româ­nia.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu