După ex­pe­riența ale­ge­ri­lor re­cente, nici nu știu ce să mai cred des­pre son­da­jele as­tea care mă­soară po­pu­la­ri­ta­tea po­li­ti­cie­ni­lor sau par­ti­de­lor. Era lim­pede că re­zul­ta­tele lor sunt al­te­rate cu sco­pul de a ma­ni­pula, dar nici­o­dată nu poți să știi exact în ce măsură.

Se spune că fi­e­care par­tid își exa­ge­rează pro­cen­tele de po­pu­la­ri­tate cu sco­pul de a‑și arăta forța și de a pro­iecta ima­gi­nea suc­ce­su­lui. Există pre­zump­ția că, în fața unei po­pu­la­ri­tăți stri­vi­toare a unui par­tid, opo­zan­ții săi po­li­tici se vor simți in­ti­mi­dați, iar elec­to­ra­tul opo­zant va con­clu­ziona că nici n‑are rost să mai meargă la vot. Eu m‑am în­tre­bat me­reu dacă această afi­șare a unei false po­pu­la­ri­tăți nu stâr­nește în sub­si­diar și re­volta opo­zan­ți­lor, mobilizându‑i la vot îm­po­triva ce­lor care se vor în­ving­ă­tori chiar îna­inte de ale­geri. Oare nu cumva ceva de ge­nul ăsta s‑a în­tâm­plat pe 16 noiembrie?

În orice caz, un lu­cru pare să fie lim­pede: ne­voia noas­tră acută de a avea un stă­pân ab­so­lut ne face să pliem foarte re­pede pe orice nou con­du­că­tor. În Ro­mâ­nia nu tre­buie să-ți faci griji des­pre obe­diența po­po­ru­lui o dată ce ai pus mâna pe pu­tere. Aici în­ving­ă­to­rul ia totul.

ires-directie-romania ires-incredere-iohannis

 


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.