Înainte de furtună

E liniște. Așa e întot­dea­una după ce trec vre­muri de mare agi­ta­ție, toată lumea obo­sește puțin și se opresc toți să‐și tragă nițel sufle­tul. Iohan­nis se pre­gă­tește pen­tru Cotro­ceni. Băsescu se pre­gă­tește să rede­vină un oare­care civil. Ponta se pre­gă­tește să se pre­gă­tească. Care va fi urmă­toa­rea miș­care ce va învol­bura iar apele poli­ti­cii româ­nești?

Liviu Drag­nea meș­te­rește la ceva. Un con­gres al par­ti­du­lui, zice el, ar fi foarte nime­rit. Să ne cla­ri­fi­căm doc­tri­nar, să mai luăm niște fee­d­back din teri­to­riu, să ne rea­fir­măm spri­ji­nul pen­tru actu­a­lul pre­șe­dinte de par­tid. Căci ei toți își doresc ca Vic­tor Ponta să fie în con­ti­nu­are în frun­tea lor. Mâna dreaptă o ține însă la spate – oare ascunde un cuțit? Cică da, șușo­tesc unii.

Ponta și‐a luat con­ce­diu și s‐a dus în Dubai ca să pună par­ti­dul la cale cu Ghiță. În afara fap­tu­lui că au spart niște mii de euro prin clu­buri, nimeni nu știe exact ce au dis­cu­tat acolo. Dar zic unii că amân­doi pre­gă­tesc pre­lu­a­rea totală a par­ti­du­lui, adică debar­ca­rea com­pletă a baro­ni­lor cu pro­bleme. Ambi­țios plan. Și inte­re­sant. Cine o să mai rămână în par­tid? Că PSD, în afară de baroni și oame­nii lor din teri­to­riu, e for­mat din tot felul de anal­fa­beți și pen­sio­nari adu­nați cu auto­bu­zele pe sta­di­oane.

Poate pri­ma­rii vor dori să rămână ală­turi de Ponta, atâta timp cât e prim minis­tru și are buge­tul în mână. Iar Ponta va fi prim minis­tru atâta timp cât are o majo­ri­tate în par­la­ment. Deci e musai ca depu­ta­ții și sena­to­rii să stea de par­tea lui. Treabă com­pli­cată însă, pen­tru că unii din­tre par­la­men­tari sunt oame­nii de casă ai baro­ni­lor, tri­miși de aceștia să le repre­zinte inte­re­sele. E un cerc al inte­re­se­lor care se poate trans­forma într‐un cerc al tră­dă­ri­lor.

Se aud și zvo­nuri cum că bătrâ­nul Ili­escu ar fi de par­tea lui Ponta, că zice că s‐a adu­nat cam prea multă corup­ție în par­tid. O mai avea des­tulă influ­ență și priză la public ca să încline balanța spre Ponta, să țină ală­turi de el majo­ri­ta­tea popo­ru­lui PSD? Sau se va rupe par­ti­dul în două? Și dacă se va rupe, cine va guverna? Nici una din părți nu va mai putea aduna o majo­ri­tate. Iar opo­zi­ția nu cred că se va alia la guver­nare cu nici unii din­tre ei. Vom ajunge la anti­ci­pate?

E liniște. Undeva, în depăr­tare, se aud însă tunete și ful­gere. E liniș­tea aia dina­in­tea furt­u­nii.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu