E li­niște. Așa e în­tot­dea­una după ce trec vre­muri de mare agi­ta­ție, toată lu­mea obo­sește pu­țin și se opresc toți să-și tragă nițel su­fle­tul. Iohan­nis se pre­gă­tește pen­tru Co­tro­ceni. Bă­sescu se pre­gă­tește să re­de­vină un oa­re­care ci­vil. Ponta se pre­gă­tește să se pre­gă­tească. Care va fi ur­mă­toa­rea miș­care ce va în­vol­bura iar apele po­li­ti­cii românești?

Li­viu Drag­nea meș­te­rește la ceva. Un con­gres al par­ti­du­lui, zice el, ar fi foarte ni­me­rit. Să ne cla­ri­fi­căm doc­tri­nar, să mai luăm niște fe­e­d­back din te­ri­to­riu, să ne rea­fir­măm spri­ji­nul pen­tru ac­tu­a­lul pre­șe­dinte de par­tid. Căci ei toți își do­resc ca Vic­tor Ponta să fie în con­ti­nu­are în frun­tea lor. Mâna dreaptă o ține însă la spate — oare as­cunde un cuțit? Cică da, șu­șo­tesc unii.

Ponta și‑a luat con­ce­diu și s‑a dus în Du­bai ca să pună par­ti­dul la cale cu Ghiță. În afara fap­tu­lui că au spart niște mii de euro prin clu­buri, ni­meni nu știe exact ce au dis­cu­tat acolo. Dar zic unii că amân­doi pre­gă­tesc pre­lu­a­rea to­tală a par­ti­du­lui, adică de­bar­ca­rea com­pletă a ba­ro­ni­lor cu pro­bleme. Am­bi­țios plan. Și in­te­re­sant. Cine o să mai rămână în par­tid? Că PSD, în afară de ba­roni și oa­me­nii lor din te­ri­to­riu, e for­mat din tot fe­lul de anal­fa­beți și pen­sio­nari adu­nați cu auto­bu­zele pe stadioane.

Poate pri­ma­rii vor dori să rămână ală­turi de Ponta, atâta timp cât e prim mi­nis­tru și are bu­ge­tul în mână. Iar Ponta va fi prim mi­nis­tru atâta timp cât are o ma­jo­ri­tate în par­la­ment. Deci e mu­sai ca de­pu­ta­ții și se­na­to­rii să stea de par­tea lui. Treabă com­pli­cată însă, pen­tru că unii din­tre par­la­men­tari sunt oa­me­nii de casă ai ba­ro­ni­lor, tri­miși de aceștia să le re­pre­zinte in­te­re­sele. E un cerc al in­te­re­se­lor care se poate trans­forma într-un cerc al trădărilor.

Se aud și zvo­nuri cum că bă­trâ­nul Ili­escu ar fi de par­tea lui Ponta, că zice că s‑a adu­nat cam prea multă co­rup­ție în par­tid. O mai avea des­tulă in­flu­ență și priză la pu­blic ca să în­cline ba­lanța spre Ponta, să țină ală­turi de el ma­jo­ri­ta­tea po­po­ru­lui PSD? Sau se va rupe par­ti­dul în două? Și dacă se va rupe, cine va gu­verna? Nici una din părți nu va mai pu­tea aduna o ma­jo­ri­tate. Iar opo­zi­ția nu cred că se va alia la gu­ver­nare cu nici unii din­tre ei. Vom ajunge la anticipate?

E li­niște. Un­deva, în de­păr­tare, se aud însă tu­nete și ful­gere. E li­niș­tea aia di­na­in­tea furtunii.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.