Care va să zică Ponta nu-și dă de­mi­sia. Eu, să fi fost în lo­cul lui, mi-aș fi dat‑o. Mă rog, ches­tie de gus­turi. Și de nițică in­te­li­gență. Căci, la o pri­vire mai atentă asu­pra si­tu­a­ției care ur­mează, nea Vic­tor Vi­o­rel tre­buie să re­zolve o ches­tiune spi­noasă: bu­ge­tul pen­tru 2015. Care nu prea e așa distractiv.

Niște bă­ieți, fi­nan­țiști de fe­lul lor, zic că gu­ver­nul are de aco­pe­rit în 2015 o ga­ură de cam 17 mi­li­arde de lei. În­tre­ba­rea care se pune este de unde vor lua bă­nu­ții ăș­tia. Iar răs­pun­sul, după cum pro­ba­bil că deja bă­nu­iți, e te­ri­bil de in­te­re­sant pen­tru noi, ăș­tia care plătim taxe și impozite.

Va­ri­anta 1 este im­po­zi­tul pro­gre­siv. Va ieși cu scan­dal în par­la­ment, dar asta n‑ar fi mare bai. Ade­vă­rata în­tre­bare este dacă Ponta riscă să ia această mă­sură în con­di­ți­ile în care o mul­țime de oa­meni din ora­șele mari — adică fix ăia pe care ar tre­bui să‑i mulgă de bani — au vo­tat îm­po­triva lui și au dat și nis­cai semne că sunt gata să iasă în stradă. Deci im­po­zi­tul pro­gre­siv nu e chiar o idee strălucită.

Va­ri­anta 2 este re­tra­ge­rea pro­mi­siu­ni­lor elec­to­rale. Nici asta nu sună prea bine, pen­tru că se cre­ează o mare pro­blemă de sus­ți­nere po­pu­lară pen­tru PSD. Ba chiar ar pu­tea ca­uza par­ti­du­lui la ale­ge­rile din 2016 — doi ani trec re­pede, iar dacă mai pierd și gu­ver­na­rea în­tre timp nu le va fi prea ușor să ex­plice de ce n‑au re­a­li­zat ni­mic din ce-au pro­mis. Nici va­ri­anta asta nu prea merge.

Va­ri­anta 3 ar fi re­nun­ța­rea la scă­de­rea CAS-ului sau o scă­dere mai mică. Me­diul de afa­ceri e des­tul de con­ști­ent că gu­ver­nul nu are de unde să ofere ast­fel de fa­ci­li­tăți și, cel pu­țin, nu vor ieși ma­na­ge­rii în stradă. O să tri­umfe Bă­sescu afir­mând că el a știut de la în­ce­put că nu‑s bani pen­tru asta, dar o să tacă și el la un mo­ment dat și toată lu­mea va uita. Asta

Acuma treaba în­cur­cată este că Iohan­nis vrea să scadă TVA la 19% și, din câte îmi dau seama, va in­sista cu asta. Pe unde va scoate că­mașa gu­ver­nul Ponta? Greu de spus. Și ca în­treaga tă­ră­șe­nie să fie și mai nașpa, anul vi­i­tor o să mai fie vorba de și de me­teo-ul ăla de care po­me­nea Băsescu.

Bu­ge­tul și gu­ver­nul lui Ponta par să aibă ne­voie de re­ma­niere. Sau nu? Ia zi­ceți domni­șoara Pe­trescu, cre­deți în bu­ge­tul 2015? Da’, spu­neți drept, cre­deți din tot sufletu’?


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.