In­sis­tența cu care BOR se agață de sta­tul ro­mân în­cepe să se­mene a dis­pe­rare. Așa mare și pu­ter­nică cum arată as­tăzi, pră­vă­lia prea­fe­ri­ci­tu­lui Da­niel se poate pră­buși re­la­tiv re­pede dacă nu este con­cu­bi­nată pro­fund cu struc­tu­rile ad­mi­nis­tra­ției po­li­tice. Pen­tru că fun­damen­tele ei nu sunt așe­zate pe mo­ra­li­ta­tea po­po­ru­lui ro­mân, ci pe su­per­sti­ție și in­cul­tură și mai ales pe ru­tina socială.

Ge­ne­ra­ți­ile ti­nere se simt din ce în ce mai pu­țin ata­șate de bi­se­rică, o pri­vesc cu un fel de de­ta­șare lip­sită de emo­ție, nici n‑o ur­mează cu con­vin­gere, nici n‑o res­ping cu dis­preț. Mulți con­si­deră că face parte din con­ve­nien­țele so­ci­ale, din larga ca­te­go­rie a lui “așa se face”. Își bo­tează co­piii, își pun cu­nu­ni­ile, își în­groapă și își po­me­nesc mor­ții cu popa pen­tru că așa se face. Nu există o ex­pli­ca­ție mai pro­fundă, mai per­so­nală, care să îi în­demne să stea aproape de bi­se­rică. E doar obiș­nu­ința, pu­te­rea exem­plu­lui so­cial. Iar această obiș­nu­ință tre­buie cul­ti­vată în­ce­pând de pe băn­cile șco­lii. Alt­fel riscă să se piardă.

Iar dacă se pierde, ba­nii care curg spre po­meni, aca­tiste și cu­tia mi­lei se vor îm­pu­țina și ei. Trep­tat opi­nia pu­blică va de­veni tot mai pu­țin to­le­rantă cu fa­vo­ru­rile fi­nan­ci­are ofe­rite de stat. Lip­sită de mare parte a ve­ni­tu­ri­lor de azi, BOR se va pră­buși sub pro­pria gre­u­tate, căci lu­xul afi­șat și aca­re­tu­rile bo­gate au ne­voie de bani pen­tru în­tre­ți­nere. Și nu pu­țini. Miza pa­tri­ar­hu­lui este deci una foarte mare.

Iar Re­mus Cer­nea, din­colo de ex­tra­va­gan­țele sale bi­ne­cu­nos­cute, ne face un ser­vi­ciu, sin­gu­rul cu pu­tință acum: in­sistă pe­ri­o­dic cu ini­ția­tive le­gi­sla­tive de eli­mi­nare a re­li­giei din școli. Nu va avea suc­ces de data asta. Dar știți te­o­ria pi­că­tu­rii chinezești…

[li­te­box href=“http://www.gandul.info/stiri/patriarhul-daniel-cere-senatului-sa-respinga-legea-care-scoate-religia-din-scoli-13709504” anch=“Patriarhul Da­niel cere Se­na­tu­lui să res­pingă le­gea care scoate re­li­gia din şcoli” ]


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.