Un ciolan neapetisant

Se vor­bește mult zilele astea des­pre guver­na­rea Româ­niei, des­pre cine tre­buie să și‐o asume și ce ar tre­bui să facă. Încă­ie­ra­rea pe cio­la­nul pute­rii – pri­lej de spec­ta­col medi­a­tic în tre­cut – pare că nu se mai întâm­plă de data asta.

Iohan­nis spune ori­cui îl întreabă că țara are nevoie de un guvern de centru‐dreapta, care să con­stru­iască un pro­gram pe ter­men mai lung de refa­cere a eco­no­miei. Sunt de acord cu el în prin­ci­piu, cred că îna­inte de a fi social‐democrat și deci mări­ni­mos în a dis­tri­bui echi­ta­bil avu­ția pro­dusă de români, tre­buie să ai ce împărți. Două paie la trei măgari n‐au fost nici­o­dată o poli­tică eco­no­mică sus­te­na­bilă. Însă ori­cât de multă drep­tate i‐aș da nou­lui pre­șe­dinte, mă sâcâie o între­bare căreia nimeni nu‐i dă un răs­puns clar: este capa­bil PNL‐ul să pro­ducă ACUM un guvern com­pe­tent? Că dacă nu poate, dacă e mai degrabă absor­bit de diges­tia fuziu­nii cu PDL, dacă încă mai are nevoie de timp ca să se curețe de mize­ri­ile interne și să iasă din opo­zi­ție cu un nou chip, unul mai onest și mai cre­di­bil, atunci de unde guvern de centru‐dreapta?

Ponta se pre­face că‐și vede mai departe de pro­gra­mul său de guver­nare. Sunt câteva nuanțe, pe ici‐pe colo, cu care încearcă să simu­leze niște puncte de con­tact între el și noul pre­șe­dinte, dar în esență lipsa lui de viziune a rămas la fel de evi­dentă. Nu ne îndrep­tăm spre nimic con­cret, acum cu atât mai puțin față de inten­ți­ile ini­țiale ale PSD‐ului. Pla­nul era sim­plu: Ponta pre­șe­dinte, Drag­nea și Ghiță cu dege­tele înfipte în buge­tul țării, înfruptându‐se, fie­care dim­pre­ună cu gașca sa de aco­liți. Sce­na­riul ăsta a căzut. DNA‐ul zbu­rdă prin țară și sunt semne că trep­tat va aduna în închi­sori pe mai toți corup­ții pro­e­mi­nenți din poli­tica româ­nească. Ce e de făcut? Ponta habar n‐are.

Drag­nea își vede spul­be­rate visele de domnie boie­rească peste vis­te­ri­ile țării. Baro­nii lui dragi sunt săl­tați unul câte unul și tri­miși în jude­cată. El însuși are de înfrun­tat niște dosare penale. Iar în par­tid situ­a­ția e mai tul­bure ca nici­o­dată, căci pier­de­rea ale­ge­ri­lor pre­zi­den­ți­ale a bul­ver­sat pe toată lumea. Refor­ma­rea par­ti­du­lui nu și‐o dorește. Sta­rea actu­ală nu poate con­ti­nua. Ce e de făcut? Guver­na­rea și pla­nu­rile de vii­tor ale Româ­niei sunt pro­ba­bil ultima lui grijă, acum.

Ghiță – care pare oare­cum dor­nic de a‐și asuma pute­rea exe­cu­tivă – meș­te­rește la un nou par­tid, dar bănu­iala mea e că toată poves­tea e doar o tra­gere de timp. Ple­ca­rea lui din PSD e doar o miș­care stra­te­gică dintr‐un plan mai labo­rios. Știe și el foarte bine – sau ar tre­bui să știe – că n‐are nici o șansă cu o for­ma­țiune poli­tică inven­tată pe genunchi. Exem­plul PC‐ului lui Voi­cu­lescu e eloc­vent: nici cu toți lătră­to­rii pro­fe­si­o­niști ai Ante­ne­lor, cu publi­ci­ta­tea agre­sivă făcută vara­nu­lui, par­ti­du­le­țul ăsta n‐a reu­șit vreo­dată să intre în par­la­ment și la guver­nare decât sub pul­pana vre­u­nui mare par­tid. Ple­când din PSD, guver­na­rea a deve­nit un obiec­tiv prea înde­păr­tat pen­tru Ghiță în acest moment.

Para­do­xal, pen­tru prima oară de când avem această ori­gi­nală demo­cra­ție româ­nească, cio­la­nul pute­rii nu mai e chiar așa de râv­nit. Nu pen­tru că n‐ar mai fi nimic de ros din el, pen­tru că întot­dea­una se mai găsește măcar câte un zgârci gus­tos. Nu pen­tru că dulăii s‐ar fi îndes­tu­lat deja, pen­tru că foa­mea nu poate fi vreo­dată poto­lită. Ci pen­tru că ăl de‐l va roade acum va tre­bui să mun­cească cu folos și spor înce­pând de mâine. Iar dulăii poli­ti­cii româ­nești știu să roadă, știu să latre, știu să muște, dar nu habar n‐au să mun­cească.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu