Se vor­bește mult zi­lele as­tea des­pre gu­ver­na­rea Ro­mâ­niei, des­pre cine tre­buie să și‑o asume și ce ar tre­bui să facă. În­că­ie­ra­rea pe cio­la­nul pu­te­rii — pri­lej de spec­ta­col me­di­a­tic în tre­cut — pare că nu se mai în­tâm­plă de data asta.

Iohan­nis spune ori­cui îl în­treabă că țara are ne­voie de un gu­vern de cen­tru-dreapta, care să con­stru­iască un pro­gram pe ter­men mai lung de re­fa­cere a eco­no­miei. Sunt de acord cu el în prin­ci­piu, cred că îna­inte de a fi so­cial-de­mo­crat și deci mă­ri­ni­mos în a dis­tri­bui echi­ta­bil avu­ția pro­dusă de ro­mâni, tre­buie să ai ce îm­părți. Două paie la trei mă­gari n‑au fost nici­o­dată o po­li­tică eco­no­mică sus­te­na­bilă. Însă ori­cât de multă drep­tate i‑aș da no­u­lui pre­șe­dinte, mă sâ­câie o în­tre­bare că­reia ni­meni nu‑i dă un răs­puns clar: este ca­pa­bil PNL-ul să pro­ducă ACUM un gu­vern com­pe­tent? Că dacă nu poate, dacă e mai de­grabă ab­sor­bit de di­ges­tia fu­ziu­nii cu PDL, dacă încă mai are ne­voie de timp ca să se cu­rețe de mi­ze­ri­ile in­terne și să iasă din opo­zi­ție cu un nou chip, unul mai onest și mai cre­di­bil, atunci de unde gu­vern de centru-dreapta?

Ponta se pre­face că-și vede mai de­parte de pro­gra­mul său de gu­ver­nare. Sunt câ­teva nu­anțe, pe ici-pe colo, cu care în­cearcă să si­mu­leze niște puncte de con­tact în­tre el și noul pre­șe­dinte, dar în esență lipsa lui de vi­ziune a ră­mas la fel de evi­dentă. Nu ne în­drep­tăm spre ni­mic con­cret, acum cu atât mai pu­țin față de in­ten­ți­ile ini­țiale ale PSD-ului. Pla­nul era sim­plu: Ponta pre­șe­dinte, Drag­nea și Ghiță cu de­ge­tele în­fipte în bu­ge­tul ță­rii, în­frup­tându-se, fi­e­care dim­pre­ună cu gașca sa de aco­liți. Sce­na­riul ăsta a că­zut. DNA-ul zbu­rdă prin țară și sunt semne că trep­tat va aduna în în­chi­sori pe mai toți co­rup­ții pro­e­mi­nenți din po­li­tica ro­mâ­nească. Ce e de fă­cut? Ponta ha­bar n‑are.

Drag­nea își vede spul­be­rate vi­sele de domnie bo­ie­rească peste vis­te­ri­ile ță­rii. Ba­ro­nii lui dragi sunt săl­tați unul câte unul și tri­miși în ju­de­cată. El în­suși are de în­frun­tat niște do­sare pe­nale. Iar în par­tid si­tu­a­ția e mai tul­bure ca nici­o­dată, căci pier­de­rea ale­ge­ri­lor pre­zi­den­ți­ale a bu­l­ver­sat pe toată lu­mea. Re­for­ma­rea par­ti­du­lui nu și‑o do­rește. Sta­rea ac­tu­ală nu poate con­ti­nua. Ce e de fă­cut? Gu­ver­na­rea și pla­nu­rile de vi­i­tor ale Ro­mâ­niei sunt pro­ba­bil ul­tima lui grijă, acum.

Ghiță — care pare oa­re­cum dor­nic de a‑și asuma pu­te­rea exe­cu­tivă — meș­te­rește la un nou par­tid, dar bă­nu­iala mea e că toată po­ves­tea e doar o tra­gere de timp. Ple­ca­rea lui din PSD e doar o miș­care stra­te­gică dintr-un plan mai la­bo­rios. Știe și el foarte bine — sau ar tre­bui să știe — că n‑are nici o șansă cu o for­ma­țiune po­li­tică in­ven­tată pe ge­nunchi. Exem­plul PC-ului lui Vo­i­cu­lescu e eloc­vent: nici cu toți lă­tră­to­rii pro­fe­si­o­niști ai An­te­ne­lor, cu pu­bli­ci­ta­tea agre­sivă fă­cută va­ra­nu­lui, par­ti­du­le­țul ăsta n‑a re­u­șit vreo­dată să in­tre în par­la­ment și la gu­ver­nare de­cât sub pul­pana vre­u­nui mare par­tid. Ple­când din PSD, gu­ver­na­rea a de­ve­nit un obiec­tiv prea în­de­păr­tat pen­tru Ghiță în acest moment.

Pa­ra­do­xal, pen­tru prima oară de când avem această ori­gi­nală de­mo­cra­ție ro­mâ­nească, cio­la­nul pu­te­rii nu mai e chiar așa de râv­nit. Nu pen­tru că n‑ar mai fi ni­mic de ros din el, pen­tru că în­tot­dea­una se mai gă­sește mă­car câte un zgârci gus­tos. Nu pen­tru că du­lăii s‑ar fi în­des­tu­lat deja, pen­tru că foa­mea nu poate fi vreo­dată po­to­lită. Ci pen­tru că ăl de‑l va roade acum va tre­bui să mun­cească cu fo­los și spor în­ce­pând de mâine. Iar du­lăii po­li­ti­cii ro­mâ­nești știu să roadă, știu să la­tre, știu să muște, dar nu ha­bar n‑au să muncească.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.