Constipația ursului rusesc

A ven­it vre­mea ca sancți­u­nile eco­nom­ice împotri­va Rusiei să pro­ducă efectele aștep­tate. Durează ceva timp până când rotițele economiei rusești să se blocheze, dar nu cred că era un secret pen­tru nimeni — cu atât mai puțin pen­tru Putin — că la un moment dat se va întâm­pla. Sin­gu­ra necunos­cută rămâne acum ce va face Krem­lin­ul. Și ce va face rusul de rând.

Ten­ta­tivele de a găsi alter­na­tive la relați­ile eco­nom­ice cu Occi­den­tul au fost doar niște exer­ciții de imag­ine ale lid­eru­lui rus. E limpede că nu poți înlocui peste noapte tran­za­cți­ile com­er­ciale ale unui întreg stat, iar con­strucția unui sis­tem para­lel nece­sită mai multă răb­dare și timp decât își per­mite acum Rusia. Dacă Putin ar fi început din timp aces­te mișcări strate­gice, cu mulți ani înainte de a râvni la Ucraina, poate că ar fi avut mai mult suc­ces, căci ideile — priv­ite prin pris­ma intere­su­lui rus — nu erau deloc rele. O nouă bancă mon­di­ală fon­dată de mar­ile economii emer­gente, întărirea relați­ilor cu Chi­na și India ca alter­na­tive la Occi­dent, ar fi ofer­it Rusiei motive solide de a privi cu mai multă relaxare sancți­u­nile eco­nom­ice ce i le aplică Europa ves­tică și SUA.

Este însă foarte prob­a­bil că evoluția situ­ației politice a Ucrainei a fost ceva nean­tic­i­pat de către strate­gii politi­ci de la Mosco­va. S‑au trez­it în fața unei noi stări de fapt, iar reacția — pre­dictibil — nu putea fi una de acceptare. Sen­za­ția pe care mi‑o dă Putin este aceea a improviza­ției politice, destul de iscusită, dar totuși o cârpeală de moment, baza­tă pe intim­i­darea mil­i­tară. Nimeni nu se îndoiește de capac­i­tatea Rusiei de a stârni un con­flict mon­di­al îngroz­i­tor, nu asta e morala întâm­plărilor, așa că expunerea mușchilor e un gest inutil. Mult mai sub­tili și mai inteligenți, ali­ații NATO au răspuns printr‑o creștere trep­tată a măsurilor de sufo­care a economiei ruse, care astăzi începe să pro­ducă efectele scon­tate.

În fond de ce e atât de sen­si­bilă Mosco­va la apropierea NATO și a UE de granițele sale? Nu e ca și cum amenințarea mil­i­tară ar crește — nu spați­ul Ucrainei i‑ar fi fer­it de un război nuclear. Nici econo­mia rusă nu s‑ar prăbuși din vecină­tatea cap­i­tal­is­mu­lui occi­den­tal, căci în mare măsură aces­ta e deja prezent în spați­ul său com­er­cial. Ce îi irită pe lid­erii ruși la această prox­im­i­tate? Eu nu găs­esc decât un sin­gur răspuns: potențiala pierdere a put­erii politice de către oli­garhia eco­nom­ică actu­ală. Con­tac­tul strâns cu mod­elele socio-politice occi­den­tale ar pro­duce în timp aceeași ape­tență a unei părți a pop­u­lației pen­tru stat­ul de drept și democrație ca în toate statele Europei de Est. Cu cât mai aproape și mai viz­ibilă este alter­na­ti­va, cu atât peri­colul de conș­ti­en­ti­zare al ei de către ruși este mai mare. Iar Krem­lin­ul și oli­garhia care îl susține la put­ere știe că există o sin­gură forță care îi poate răs­tur­na: rusul de rând.

Sunt câte­va ade­văruri crude care ar deveni ast­fel tot mai evi­dente. Cum ar fi de pildă fap­tul că de 25 de ani strate­gia eco­nom­ică a Rusiei este baza­tă tot pe expor­tul de com­bustibili fos­ili, fără nici o dez­voltare indus­tri­ală sem­ni­fica­tivă alta decât cea adusă de Occi­dent. Căci cap­i­tal­is­mul rus­esc este de fapt un sis­tem corupt în care cei ce vor să facă afac­eri tre­buie să accepte reg­ulile nescrise ale oli­garhiei eco­nom­ice locale: șpa­ga la cel mai înalt niv­el, schim­bările leg­isla­tive neaștep­tate, taxările dis­creționare. Dar dacă se oprește expor­tul de petrol și gaze, ursul rus­esc — oricât s‑ar crede el de mare și de tare — se con­stipă.

Poate că lui Putin ar tre­bui să‑i spună cine­va ban­cul ăla cu cear­ta din­tre organele cor­pu­lui: ini­ma, stom­ac­ul și anusul. Ini­ma zice că ea e cea mai impor­tan­tă pen­tru că pom­pează sân­gele de care au nevoie toate cele­lalte organe, stom­ac­ul susține că el îi hrănește pe toți, iar gau­ra fun­du­lui tace și se strânge. Trec o zi, două și în a treia toate cele­lalte organe sunt gata să recunoască fun­dul drept cel mai impor­tant organ, numai să-și dea dru­mul odată…


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu