21 de motive ca să ai un câine

Cer­ce­tă­to­rii bri­ta­nici, îi știți voi, ăia care stau toată ziua în halate albe și stu­di­ază toate aspec­tele impor­tante ale vie­ții de zi cu zi, aduc lumină asu­pra subiec­te­lor con­tro­ver­sate care ne frământă min­ți­șoa­rele noas­tre de homo erec­tus: de ce sea­mănă copiii tăi cu un par­te­ner sexual ante­rior al nevesti‐tii, cum îți încarci tele­fo­nul cu aju­to­rul uri­nei, de ce sunt găi­nile mai deș­tepte decât copiii, de ce sunt pre­dis­puse feme­ile deș­tepte la alco­o­lism și cum sunt băr­ba­ții stre­sați atrași de feme­ile cor­po­lente. Deu­năzi dau peste o info­gra­fie care nu le este atri­bu­ită, dar am mari bănu­ieli că pro­vine tot din labo­ra­toa­rele lor engle­zești: este bine sau nu să ai un câine? Dați‐mi voie să vă lumi­nez: e bine! Iată de ce:

de-ce sa-ai-caine1. Pen­tru că un câine este ado­ra­bil și‐ți face ziua mai bună numai dacă te uiți la el. E drept, poți să faci asta și pe Face­book, unde e plin de căței dră­gă­lași și lan­gu­roși.
2. Pen­tru că un câine îți per­mite să prac­tici tot felul de acti­vi­tăți gra­tu­ite în tim­pul liber. Cum ar fi să îl dre­sezi în parc să muște stră­i­nii de par­tea moale și căr­noasă. Sau să îi strângi răhă­țeii lui mici și ado­ra­bili.
3. Pen­tru că un câine de pază îți pro­te­jează fami­lia și pro­pri­e­ta­tea. De hoți. Sau de pri­e­teni. Sau de vecini. Sau de orice străin, ori­cât de ino­fen­siv ți s‐ar părea ție la prima vedere. Nimeni nu e ino­fen­siv, credeți‐l.
4. Pen­tru că un câine de fermă poate să‐ți păzească vitele. Deci nu strică să aveți în apar­ta­ment și vreo două‐trei vaci sau vreo douăj'de oi. Becali cum cre­deți că a înce­put? Cu un câine.
5. Pen­tru că un câine poli­țist poate urmări și imo­bi­liza infrac­to­rii sus­pecți. Dacă veți avea un ast­fel de câine veți des­co­peri cu mirare ce de‐a infrac­tori sunt pe stradă – nici nu vă închi­pu­iți…
6. Pen­tru că un câine de armată poate fi folo­sit ca cer­ce­taș. Gata cu teama că după ce ieșiți din casă veți călca pe o mină anti‐personal: tri­mi­teți cățe­lul îna­inte.
7. Pen­tru că un câine poate fi un bun aju­tor pen­tru per­soa­nele cu dez­a­bi­li­tăți. De acum puteți să surziți sau să vă tâm­piți liniș­tit, are cine să vă poarte de grijă.
8. Pen­tru că un câine este foarte pri­ce­put în a face con­e­xiuni amo­roase, fiind un subiect de con­ver­sa­ție comun cu ori­cine. Desi­gur, dacă aveți nevoie de un câine ca să intrați în vorbă cu cineva, poate că nu rela­ți­ile cu ani­ma­lele sunt cea mai mare pro­blemă a voas­tră. Ar mai fi și aspec­tul secund: câi­nii se pri­cep teri­bil să facă niște con­e­xiuni amo­roase extrem de gra­fice, dar între ei…
9. Pen­tru că un câine poate pre­găti un cuplu pen­tru a avea un copil. În mare lucru­rile stau cam la fel: viața ta devine secun­dară ca impor­tanță, pre­o­cu­pa­rea prin­ci­pală este con­ta­bi­li­ta­tea tubu­lui diges­tiv al cățelului/copilului, adică ce bagi pe o parte și ce iese pe ailaltă. Cu pre­ci­zarea că în ambele cazuri tre­buie să veghezi și la ce nu tre­buie să intre în tubul diges­tiv.
10. Pen­tru că un câine poate ține la dis­tanță un poten­țial spăr­gă­tor, ceea ce e mai ieftin decât un sis­tem de alarmă. Desi­gur, ar mai fi de obser­vat și fap­tul că sis­te­mul de alarmă nu se oprește din func­țio­nare și nici nu dă din coadă când vede un os.
11. Pen­tru că un câine dis­tinge cu pre­ci­zie dife­rența din­tre zgo­mo­tul mași­nii stă­pâ­nu­lui și al altei mașini. Dar ridică picio­rul la toate roțile în mod egal, demo­cra­tic.
12. Pen­tru că un câine aude când sună tele­fo­nul îna­in­tea stă­pâ­nu­lui. Adică îl aude când încă n‐a sunat, dar e pe cale să.
13. Pen­tru că un câine are un deo­se­bit miros, văz și auz. Nu vei scăpa nici­o­dată neob­ser­vat când încerci să mănânci pe ascuns în fri­gi­der.
14. Pen­tru că un câine știe să citească expre­sia feței stă­pâ­nu­lui. Și să facă sluj la momen­tul oportun.
15. Pen­tru că un câine poate să‐ți cre­ască nive­lul de sero­to­nină și dopa­mină, făcându‐te mai feri­cit. Am auzit că sunt și niște hapuri care fac ches­tia asta: Pro­zac, Xanax…
16. Pen­tru că un câine poate calma copiii hipe­rac­tivi și agre­sivi. În sen­sul că, sub îndru­ma­rea lor, fac ei toată treaba.
17. Pen­tru că un câine crește res­pec­tul de sine al copi­i­lor. Adică îi învață de mici că cei din jur tre­buie să le tole­reze orice abu­zuri și să le rămână pri­e­teni indi­fe­rent cum se com­portă.
18. Pen­tru că un câine te vin­decă de sin­gu­ră­tate, mai ales atunci când ai pier­dut pe cineva drag. Te poți agăța de el cum te agă­ța­sei și de ăl ple­cat într‐un loc mai bun.
19. Pen­tru că un câine poate pre­simți când faci o criză de epi­lep­sie. Ceea ce te ajută să… too late!
20. Pen­tru că un câine scade numă­rul de zile când copi­lul stă­pâ­ni­lor e bol­nav, îl ferește de eczeme și aler­gii. Nu se știe cum, cer­ce­tă­to­rii bri­ta­nici încă stu­di­ază.
21. Pen­tru că un câine nece­sită plim­bare zil­nică, ceea ce vă deter­mină să faceți și voi miș­care. La 5 dimi­neața.

Notă de final: îmi plac câi­nii. Pe bune.Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu