Cer­ce­tă­to­rii bri­ta­nici, îi știți voi, ăia care stau toată ziua în ha­late albe și stu­di­ază toate as­pec­tele im­por­tante ale vie­ții de zi cu zi, aduc lu­mină asu­pra su­biec­te­lor con­tro­ver­sate care ne frământă min­ți­șoa­rele noas­tre de homo erec­tus: de ce sea­mănă co­piii tăi cu un par­te­ner se­xual an­te­rior al ne­vesti-tii, cum îți în­carci te­le­fo­nul cu aju­to­rul uri­nei, de ce sunt gă­i­nile mai deș­tepte de­cât co­piii, de ce sunt pre­dis­puse fe­me­ile deș­tepte la al­co­o­lism și cum sunt băr­ba­ții stre­sați atrași de fe­me­ile cor­po­lente. De­u­năzi dau peste o in­fo­gra­fie care nu le este atri­bu­ită, dar am mari bă­nu­ieli că pro­vine tot din la­bo­ra­toa­rele lor en­gle­zești: este bine sau nu să ai un câine? Dați-mi voie să vă lu­mi­nez: e bine! Iată de ce:

de-ce sa-ai-caine1. Pen­tru că un câine este ado­ra­bil și-ți face ziua mai bună nu­mai dacă te uiți la el. E drept, poți să faci asta și pe Fa­ce­book, unde e plin de că­ței dră­gă­lași și languroși.
2. Pen­tru că un câine îți per­mite să prac­tici tot fe­lul de ac­ti­vi­tăți gra­tu­ite în tim­pul li­ber. Cum ar fi să îl dre­sezi în parc să muște stră­i­nii de par­tea moale și căr­noasă. Sau să îi strângi ră­hă­țeii lui mici și adorabili.
3. Pen­tru că un câine de pază îți pro­te­jează fa­mi­lia și pro­pri­e­ta­tea. De hoți. Sau de pri­e­teni. Sau de ve­cini. Sau de orice străin, ori­cât de ino­fen­siv ți s‑ar pă­rea ție la prima ve­dere. Ni­meni nu e ino­fen­siv, credeți‑l.
4. Pen­tru că un câine de fermă poate să-ți pă­zească vi­tele. Deci nu strică să aveți în apar­ta­ment și vreo două-trei vaci sau vreo do­uă­j’de oi. Be­cali cum cre­deți că a în­ce­put? Cu un câine.
5. Pen­tru că un câine po­li­țist poate ur­mări și imo­bi­liza in­frac­to­rii sus­pecți. Dacă veți avea un ast­fel de câine veți des­co­peri cu mi­rare ce de‑a in­frac­tori sunt pe stradă — nici nu vă închipuiți…
6. Pen­tru că un câine de ar­mată poate fi fo­lo­sit ca cer­ce­taș. Gata cu teama că după ce ie­șiți din casă veți călca pe o mină anti-per­so­nal: tri­mi­teți că­țe­lul înainte.
7. Pen­tru că un câine poate fi un bun aju­tor pen­tru per­soa­nele cu dez­a­bi­li­tăți. De acum pu­teți să surziți sau să vă tâm­piți li­niș­tit, are cine să vă poarte de grijă.
8. Pen­tru că un câine este foarte pri­ce­put în a face con­e­xiuni amo­roase, fi­ind un su­biect de con­ver­sa­ție co­mun cu ori­cine. De­si­gur, dacă aveți ne­voie de un câine ca să in­trați în vorbă cu ci­neva, poate că nu re­la­ți­ile cu ani­ma­lele sunt cea mai mare pro­blemă a voas­tră. Ar mai fi și as­pec­tul se­cund: câi­nii se pri­cep te­ri­bil să facă niște con­e­xiuni amo­roase ex­trem de gra­fice, dar în­tre ei…
9. Pen­tru că un câine poate pre­găti un cu­plu pen­tru a avea un co­pil. În mare lu­cru­rile stau cam la fel: viața ta de­vine se­cun­dară ca im­por­tanță, pre­o­cu­pa­rea prin­ci­pală este con­ta­bi­li­ta­tea tu­bu­lui di­ges­tiv al cățelului/copilului, adică ce bagi pe o parte și ce iese pe ai­laltă. Cu pre­ci­zarea că în am­bele ca­zuri tre­buie să ve­ghezi și la ce nu tre­buie să in­tre în tu­bul digestiv.
10. Pen­tru că un câine poate ține la dis­tanță un po­ten­țial spăr­gă­tor, ceea ce e mai ieftin de­cât un sis­tem de alarmă. De­si­gur, ar mai fi de ob­ser­vat și fap­tul că sis­te­mul de alarmă nu se oprește din func­țio­nare și nici nu dă din coadă când vede un os.
11. Pen­tru că un câine dis­tinge cu pre­ci­zie di­fe­rența din­tre zgo­mo­tul ma­și­nii stă­pâ­nu­lui și al al­tei ma­șini. Dar ri­dică pi­cio­rul la toate ro­țile în mod egal, democratic.
12. Pen­tru că un câine aude când sună te­le­fo­nul îna­in­tea stă­pâ­nu­lui. Adică îl aude când încă n‑a su­nat, dar e pe cale să.
13. Pen­tru că un câine are un de­o­se­bit mi­ros, văz și auz. Nu vei scăpa nici­o­dată ne­ob­ser­vat când în­cerci să mă­nânci pe as­cuns în frigider.
14. Pen­tru că un câine știe să ci­tească ex­pre­sia fe­ței stă­pâ­nu­lui. Și să facă sluj la mo­men­tul oportun.
15. Pen­tru că un câine poate să-ți cre­ască nive­lul de se­ro­to­nină și do­pa­mină, fă­cându-te mai fe­ri­cit. Am au­zit că sunt și niște ha­puri care fac ches­tia asta: Pro­zac, Xanax…
16. Pen­tru că un câine poate calma co­piii hi­pe­rac­tivi și agre­sivi. În sen­sul că, sub în­dru­ma­rea lor, fac ei toată treaba.
17. Pen­tru că un câine crește res­pec­tul de sine al co­pi­i­lor. Adică îi în­vață de mici că cei din jur tre­buie să le to­le­reze orice abu­zuri și să le rămână pri­e­teni in­di­fe­rent cum se comportă.
18. Pen­tru că un câine te vin­decă de sin­gu­ră­tate, mai ales atunci când ai pier­dut pe ci­neva drag. Te poți agăța de el cum te agă­ța­sei și de ăl ple­cat într-un loc mai bun.
19. Pen­tru că un câine poate pre­simți când faci o criză de epi­lep­sie. Ceea ce te ajută să… too late!
20. Pen­tru că un câine scade nu­mă­rul de zile când co­pi­lul stă­pâ­ni­lor e bol­nav, îl fe­rește de ec­zeme și aler­gii. Nu se știe cum, cer­ce­tă­to­rii bri­ta­nici încă studiază.
21. Pen­tru că un câine ne­ce­sită plim­bare zil­nică, ceea ce vă de­ter­mină să fa­ceți și voi miș­care. La 5 dimineața.

Notă de fi­nal: îmi plac câi­nii. Pe bune.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.