Încă un Viktor de dărâmat

Prinși în vârte­jul eveni­mentelor politice interne de la sfârși­t­ul aces­tui an, nu ne-am prea uitat în jurul nos­tru la ceea ce se întâm­plă. Trep­tat, după ce am con­sumat eufori­ile vic­to­riei, ba chiar am reușit unii din­tre noi să cădem înapoi în cin­is­mul lui “nu s‑a schim­bat nim­ic”, peisajul politic euro­pean începe să ne atragă din nou atenția, iar pre­viz­iu­nile pen­tru 2015 nu sunt cele mai încu­ra­ja­toare. Din­tre toate prob­lemele din jurul nos­tru, cea din Ungaria mi se pare cea mai impor­tan­tă pen­tru Româ­nia. Vik­tor Orban, prin com­por­ta­men­tul și intenți­ile sale politice, poate deveni o prime­jdie pen­tru Româ­nia. De ce? Pen­tru că sun­tem încon­ju­rați de state mai degrabă favor­a­bile Rusiei.

Tur­cia, cu recen­tele reori­en­tări spre un soi de autori­tarism reli­gios, nu e departe de tipar­ele rusești și nu e com­plet absurd să imag­inăm că la un moment dat Mosco­va și Ankara își vor da mâna peste Marea Nea­gră. Regimul Erdo­gan pare tot mai puțin favor­a­bil val­o­rilor europene, cu care turcii s‑au vrut a fi iden­ti­fi­cați în ciu­da isto­riei lor de foști cotro­pi­tori și în răspărul religiei lor care nu propovă­duiește câtuși de puțin egal­i­tatea mem­brilor soci­etății. Să nu ne amăgim cu protestele sociale din­tr-un Istan­bul pro­fund com­er­cial și euro­pean — Tur­cia pro­fundă nu arată neapărat la fel.

Sâr­bii sunt și ei filoruși. Nu au uitat războiul cu NATO și pierderea provin­ciei Koso­vo, o recon­fig­u­rare ter­i­to­ri­ală jus­ti­fi­cată de interese politice. Dis­cur­sul lui Putin, care face para­lele între Crimeea și Koso­vo, are cu sig­u­ranță priză la Bel­grad. Iar pro-europenii sâr­bi sunt mult mai puți­ni decât ne place să cre­dem. Puși în fața unei alegeri, aș paria că sâr­bii i‑ar prefera pe ruși, ali­ații lor din­tot­deau­na.

Bul­gar­ia e, aparent, euro­peană. Dar, exact pe dos decât în Româ­nia, dis­cur­sul pro-euro­pean nu este foarte pe plac­ul pop­u­lației, care simte mai degrabă afinități slave. Desig­ur, avan­ta­jele eco­nom­ice ale aparte­nenței la UE, lib­ertățile cetățenești sunt toate foarte bune, dar nu știu care ar fi reacția bul­gar­ilor în cazul aspririi put­er­nice a relați­ilor din­tre Rusia și Uni­une.

Despre Gre­cia vor­bim după 25 ian­uar­ie. Dacă în alegeri câștigă extrema stângă, să vedeți ce tărăboi iese cu return­area datori­ilor. Dar o chestie e clară: grecii nu se dau în vânt după UE în ulti­ma vreme. Deh! așa se întâm­plă când ai datorii, bancherul e cel mai naș­pa om din lume.

Moldo­va e pe un par­curs euro­pean foarte frag­il. Echili­brul forțelor politice care sunt pro și con­tra opți­u­nii occi­den­tale e într‑o con­tin­uă miș­care, iar șansa de a avea o put­ere politică majori­tar demo­c­ra­t­ică s‑a pier­dut din nou. Moldovenii care pleacă să lucreze în vest nu mai au timp să vină acasă și să voteze o schim­bare rad­i­cală. Cei care se duc să lucreze în Rusia sunt mai degrabă ten­tați să urmeze intere­sul per­son­al decât pe cel al țării. Iar Transnis­tria este în con­tin­uare un loc de unde rușii pot încer­ca ceva sim­i­lar cu ceea ce au făcut în estul Ucrainei.

Pen­tru Româ­nia, sin­gu­ra țară din zonă care are afinități ves­tice clar-majoritare, e impor­tant să păstreze un culoar ter­i­to­r­i­al de legă­tură cu Europa occi­den­tală. Și, din motivul ăsta, regimul lui Vik­tor Orban nu ne e deloc favor­a­bil. Nu pen­tru că s‑ar pregăti de sovi­eti­zare — departe de el mod­elele de tip estic — dar intenția lui de a dez­vol­ta un soi de “inde­pen­dență prag­mat­ică” față de polit­i­ca Uni­u­nii poate însem­na și măsuri politice și eco­nom­ice care să sufle în pânzele lui Putin, cu prețul defa­vorizării țărilor din zonă. Gaze ief­tine con­tra susținere region­ală, de pildă. Cine l‑ar sancționa? UE? Cum? Și cât va dura biro­crația impuner­ii unor sancți­u­ni pe căi demo­c­ra­t­ice? Până atun­ci jocurile sale pot merge înainte.

Deci, încă n‑am ieșit com­plet la lumină. Mai tre­buie dărâ­mat un Vik­tor.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu