Te­o­ri­ile eu­ro­pene des­pre mul­ti­cul­tu­ra­lism, to­le­ranță și in­clu­ziune so­ci­ală sunt puse la grea în­cer­care zi­lele as­tea. Aten­ta­tul de la Pa­ris va face să se audă multe cri­tici la adresa po­li­ti­ci­lor be­ne­vo­lente ale gu­ver­ne­lor oc­ci­den­tale față de imi­gra­ția mu­sul­mană. Și, cred eu, pe bună drep­tate. Pen­tru to­le­ranța este un dans în doi — nu e de ajuns să fii to­le­rant în mod uni­la­te­ral, tre­buie ca și ce­lă­lalt să prac­tice ace­lași com­por­ta­ment. Ceea ce, iată, nu se întâmplă.

Nu cred că a fi mu­sul­man este o vină în sine. Ale­ge­rea re­li­giei este treaba fi­e­că­ruia. Dar nu pu­tem să nu ob­ser­văm că din­tre toate re­li­gi­ile lu­mii care au tri­mis imi­granți în Eu­ropa, isla­mul este sin­gura care aduce cu sine te­roa­rea sân­ge­roasă, este sin­gura care se do­rește im­pusă sta­te­lor ga­zdă. Mu­sul­ma­nul obiș­nuit este paș­nic, dar pen­tru fi­e­care sută de isla­miști li­niș­tiți există cel pu­țin unul care poartă o vestă cu di­na­mită sau un pis­tol auto­mat as­cuns la piept. În Eu­ropa n‑am au­zit de aten­tate ale bu­diș­ti­lor, ale ta­o­iș­ti­lor, ale hin­du­și­lor sau ale mo­zaiș­ti­lor. Nici ale vre­u­nei ra­muri a creș­ti­ni­lor. Sin­gura re­li­gie care vrea să se im­pună aici cu forța, dacă e ne­voie, e islamismul.

Și, ori­cât de to­le­rant aș vrea să fiu, în fața aces­tei agre­sive auto­im­pu­neri sen­ti­men­tul de res­pin­gere este in­e­vi­ta­bil. Este de ne­ac­cep­tat să pri­mești pe ci­neva în pro­pria casă, apoi să în­ceapă să-ți facă re­gu­lile, să-ți bată co­piii, să-ți omoare ru­dele și să ra­bzi toate as­tea în nu­mele to­le­ran­ței și os­pi­ta­li­tă­ții. Mu­sul­ma­nii au ce­rut să vină în Eu­ropa. Știau că e creș­tină. Știau că li­ber­tă­țile de aici se con­tra­zic cu con­vin­ge­rile lor. Și to­tuși au do­rit să vină. E mo­men­tul să li se spună că sunt obli­gați să res­pecte va­lo­rile noas­tre. Iar dacă nu le pot res­pecta, pen­tru că sunt prea fla­grant în con­tra­dic­ție cu cre­dința lor, să plece de unde au ve­nit. N‑au de­cât să prac­tice Sha­ria acolo până nu mai pot. Sau mai bine zis până se ter­mină petrolul.

Po­li­ti­cile mul­ti­cul­tu­ra­liste de­ma­rate în anii ’70 au des­chis ca­lea unor con­flicte sub­tile, dar grave, prin co­li­ziu­nea di­rectă a co­du­ri­lor mo­rale apar­ținând unor ci­vi­li­za­ții com­plet di­fe­rite. Des­chi­de­rea oc­ci­den­tu­lui eu­ro­pean față de imi­gra­ția mu­sul­mană – fie ea de sor­ginte ma­grebi­ană, turcă sau arabă – a pro­dus efecte în pro­gre­sie con­stantă, deși prea pu­țin vi­zi­bile la în­ce­put. Trep­tat eu­ro­pe­nii s‑au tre­zit în fața unor re­a­li­tăți pe care nu le an­ti­ci­pa­seră și to­tuși, în nu­mele mul­ti­cul­tu­ra­lis­mu­lui asu­mat, aceste mi­no­ri­tăți exo­tice din punct de ve­dere cul­tu­ral și une­ori de­ran­jante prin ma­ni­fes­tă­rile lor co­ti­diene au fost nu doar to­le­rate, ci chiar dis­cri­mi­nate pozitiv.

În Pa­ris aten­ta­to­rii se pare că au fost doi ti­neri de ori­gine al­ge­ri­ană din su­bu­r­bi­ile ora­șu­lui. Cum spu­neam, în spa­tele unei în­tregi po­pu­la­ții pro­ve­nite din lu­mea ma­grebi­ană — cei care mă­tură stră­zile, strâng gu­no­iul, spală toa­lete și fac mun­cile mur­dare ale ora­șu­lui — se află și unii care sunt pre­gă­tiți să meargă până la ca­păt cu ges­tu­rile lor. Vă mai amin­tiți re­vol­tele din su­bu­r­bi­ile pa­ri­ziene din 2006? Erau ace­eași oa­meni în spa­tele lor, emi­gran­ții ma­grebieni, ma­jo­ri­tar mu­sul­mani. Acum au fă­cut un pas mai de­parte: l‑au omorât pe Char­lie. Ce urmează?

Îi mai poate opri ci­neva? Îi mai poate opri fap­tul că spu­nem toți în cor “je suis Charlie”?


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. Georgiana Cobzaru

  a fost deja pre­zis de multi cu min­tea lu­mi­nata, ui­tati un exem­plu din 1989: https://www.youtube.com/watch?v=yVt0dnwZMCo

 2. Florentina Pancescu

  Te-ai gan­dit cumva de ce in ISIS sunt eu­ro­peni oc­ci­den­tali fara nicio ra­da­cina mu­sul­mana?… Ca asta ne com­plica mult problema…

 3. Florentina Pancescu

  A nu se in­te­lege din co­men­ta­riul meu ca le-am ga­sit o scuza. Nu exista asa ceva.

 4. Anonymous

  E foarte ade­va­rat tot ce ai scris. Pro­blema este ca nu stim daca acesti cri­mi­nali fac ceea ce fac cu ade­va­rat pen­tru cre­dinta lor sau daca aceasta este doar un pre­text. Fi­e­care cri­mi­nal are o ex­pli­ca­tie pen­tru crima sa. Re­li­gia este o jus­ti­fi­care apa­rent per­fecta. Dar, ce‑o fi oare in spa­tele aces­tei usi?

 5. Florentina Pancescu

  Nu sunt de acord cu tine. Pro­blema nu e asa sim­pla cum o pre­zinti tu. Daca ar fi sa faci o sta­tis­tica, nu ajungi la 1% te­ro­risti din­tre imi­gran­tii mu­sul­mani din Eu­ropa, sa nu exa­ge­ram to­tusi. Apoi, pro­blema cea mare a ta­ri­lor eu­ro­pene ca Franta, Ger­ma­nia, Olanda, Bel­gia, An­glia, este ca i‑au ac­cep­tat in­tru­cat po­pu­la­tia aces­tor tari e im­ba­tra­nita, nu mai face unele munci, etc e ade­va­rat, dar in ace­lasi timp, ace­leasi tari eu­ro­pene care i‑au ac­cep­tat, n‑au re­u­sit sa ga­seasca so­lu­tii bune pen­tru a le oferi su­fi­ciente lo­curi de munca. De so­maj su­fera mai ales cei ti­neri. Cam de-aici por­ne­ste treaba. Ne­a­vand o ocu­pa­tie si un ve­nit, esti usor de in­flu­en­tat si in­dem­nat la multe rele, ra­co­lat cu usu­rinta de di­verse gru­pari. Daca vi­ata lor ar fi fost alta in su­bu­r­bii, or­ga­ni­za­ti­ile te­ro­riste isi ga­seau mai greu cli­enti. Si cam asta e si­tu­a­tia si prin ta­rile lor de ori­gine. Pe mine ce ma spe­rie e fap­tul ca acesti doi frati des­pre care vor­bim azi, desi cu­nos­cuti ca fi­ind ac­tivi in gru­pari ra­di­cale, nu erau mo­ni­to­ri­zati atent si au ajuns sa-si duca la bun sfar­sit mar­sa­vul plan. Ca sa nu mai spun ca unul din­tre cei doi care a fa­cut pus­ca­rie, din cei 3 ani pri­miti, o parte i‑a fa­cut cu sus­pen­dare.…… Si fa­cand le­ga­tura acum cu o dez­ba­tere pro­pusa la noi, daca pro­cu­ro­rul ge­ne­ral n‑ar tre­bui sa faca parte din CSAT, stau si ma gan­desc ca n‑ar fi rau to­tusi sa faca parte din CSAT ca sa aiba niste in­for­ma­tii bune le­gate de tot ce in­seamna se­cu­ri­tate na­tio­nala si sa nu mai arate cle­menta unor in­di­vizi care apa­rent pot fi la­sati in li­ber­tate. Zic si eu…

  • Jurnal de bord

   Cu alte cu­vinte, să le dea sta­tul bani și jo­buri, că dacă nu se apucă de aten­tate? Ăș­tia sunt ge­ne­ra­ția a doua, cea năs­cută în Eu­ropa — dacă pă­rin­tii lor n‑aveau ve­ni­turi su­fi­ciente, de ce s‑au apu­cat de fă­cut co­pii? Ca să‑i pună apoi în bra­țele sta­tu­lui? Lu­cru­rile se leagă în­tre ele și toate por­nesc din va­lo­rile pe care le îm­păr­tă­șești și din edu­ca­ția pe care ai primit‑o. De­parte de a crede că pro­blema e sim­plă, eu spun că avem un con­flict de va­lori cul­tu­rale, iar mul­ti­cul­tu­ra­lis­mul e foarte fru­mos te­o­re­tic, dar are niște con­se­cințe prac­tice jalnice.

  • Florentina Pancescu

   M‑ai in­te­les gre­sit. Nu sa le DEA. Dar daca i‑ai adus, cu sco­pul clar de a face co­pii ca ai tai nu fac des­tui, tre­buie sa te asi­guri ca au si ce munci. Daca vezi ca nu merge treaba, ca nu au ce munci, ca nu se in­te­greaza, ca de­vin in­frac­tori sau po­si­bil te­ro­risti, de ce con­ti­nui sa‑i aduci? Ca sa nu mai zic ca cei la a doua ge­ne­ra­tie sunt ce­ta­teni fran­cezi deci n‑ai unde‑i ex­pulza. Eu cred ca au fost mult prea to­le­ranti cu cei ce fac pro­bleme si n‑au ti­nut cont de fap­tul ca unii nu se pot in­te­gra. Si aici da, sunt de acord ca daca nu-mi ac­cepti re­gu­lile, te duci fru­mos ina­poi la tine. Dar asta nu mai poti face cu unul care s‑a nas­cut ce­ta­tean fran­cez si alta ce­ta­te­nie nu are. E de­li­cate treaba. Dar cred ca s‑a rupt pi­sica in doua. Deja in­cep ata­curi la mos­chee. Mi se pare foarte grav. Iar so­lu­ti­ile nu sunt simple.…

  • Florentina Pancescu

   Nu vreau sa co­besc, dar parca nem­ti­lor le‑a ie­sit mai bine treaba cu imigrantii.

  • Jurnal de bord

   Păi e o mare di­fe­rență: nem­ții nu dau ce­tă­țe­nie de­cât foarte greu. Ma­jo­ri­ta­tea imi­gran­ți­lor au drept de muncă și de rezidență.

  • Florentina Pancescu

   Ba­ieti destepti.….…


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.