Zic mulți — și știți cum e în de­mo­cra­ție, cu cât sun­tem mai mulți, cu atât sun­tem mai culți — că li­ber­ta­tea de ex­pri­mare este ne­li­mi­tată, că nu tre­buie în­gră­dită nici­cum, chiar dacă prin in­ter­me­diul ei jig­nim pe unii sau pe al­ții. De pildă într-un stat laic, cum e Franța, este în re­gulă să faci mișto ori­cât de dur de orice re­li­gie. To­tul e ga­ran­tat de li­ber­ta­tea de ex­pri­mare. Dar ade­sea ceea ce este ad­mi­ra­bil și demn de res­pect la nivel ma­cro, e ori­bil și dez­gus­tă­tor la nivel mi­cro. Să luăm un exemplu.

Să zi­cem că aveți un co­pil și că zi de zi fa­ceți mișto de eroii de de­sen ani­mat pe care îi iu­bește, de Moș Cră­ciun care nici nu există, de ie­pu­ra­șul de Paște care îi aduce da­ruri, de zâna Mă­se­luță și în ge­ne­ral de toate per­so­na­jele care îi al­că­tu­iesc lu­mea lui ima­gi­nară, des­pre care voi știți si­gur că e o pură fic­țiune, o pros­tie. Orice psi­ho­log poate să con­firme că îl te­ro­ri­zați psi­hic. Pen­tru a pre­veni ast­fel de abu­zuri, am creat legi care pro­te­jează co­piii, ca să nu de­vină vic­time ale unor ast­fel de com­por­ta­mente. Pen­tru că ne pasă de ei și vrem să nu fie trau­ma­ti­zați — sunt im­por­tanți pen­tru noi și tre­buie să le pro­te­jăm co­pi­lă­ria, cu toate nai­vi­tă­țile ei.

Să zi­cem că aveți în ve­ci­nă­ta­tea voas­tră o co­mu­ni­tate re­li­gi­oasă și că zi de zi scoa­teți un ziar în care fa­ceți mișto de cre­dința lor, de di­vi­ni­tă­țile pe care le res­pectă, de ri­tu­a­lu­rile lor re­li­gi­oase și în ge­ne­ral de tot ceea ce al­că­tu­iește lu­mea lor spi­ri­tu­ală, des­pre care voi știți si­gur că e o pură fan­te­zie, o pros­tie. Orice ju­de­că­tor poate să con­firme că sun­teți sub pro­tec­ția li­ber­tă­ții de ex­pri­mare și pu­teți să con­ti­nu­ați să spu­neți și să de­se­nați orice vreți. Pen­tru că nu ne pasă de ei și de trau­mele lor — sunt ri­di­coli pen­tru noi și nu avem nici o obli­ga­ție să le pro­te­jăm spi­ri­tu­a­li­ta­tea, cu toate ze­i­tă­țile lor inexistente.

De sub li­ber­ta­tea de ex­pri­mare, care a fost con­ce­pută atunci când a fost prima oară for­mu­lată ca un in­stru­ment de apă­rare îm­po­triva abu­zu­ri­lor pu­te­rii, în­cepe să se ivească un soi de lipsă de to­le­ranță și de res­pect față de se­me­nii noș­tri. Ceea ce tre­buia să ne pro­te­jeze de abu­zuri de­vine un in­stru­ment de abuz. Ne cam doare în cot pe cine jig­nim și cum, e mai im­por­tant să pu­tem spune orice ne trece prin cap, ba chiar pă­rem să do­bân­dim o vi­zi­bilă în­cli­na­ție spre a abuza psi­hic pe cei­lalți, de a spune exact ceea ce îi de­ran­jează, chiar dacă afir­ma­ți­ile noas­tre nu au nici o va­loare po­li­tică, so­ci­ală sau cul­tu­rală. Li­ber­ta­tea to­tală de ex­pri­mare de­vine, trep­tat, li­ber­ta­tea to­ta­li­tară de a trăncăni.

Mai e ceva: do­rința asta ce ne­o­prit de a rosti cu­vin­tele, de a ne da cu pă­re­rea cu orice preț, re­levă — după pă­re­rea mea — o mare doză de nar­ci­sism. Sun­tem atât de con­vinși că ceea ce avem de spus e im­por­tant și va­lo­ros că nu ne pu­tem în­frâna să nu le vârâm pe gât ce­lor­lalți ade­vă­ru­rile noas­tre. Ei tre­buie să știe ce gân­dim des­pre su­biec­tul X sau Y, chiar dacă nu vor să audă, chiar dacă îi ofen­săm. Ba chiar, dacă îi pu­tem scoate din să­rite cu panse­u­rile noas­tre, dacă îi pu­tem călca pe nervi, e și mai bine. Abia atunci li­ber­ta­tea de ex­pri­mare ne dă sa­tis­fac­ția pe care o că­u­tam: să o fo­lo­sim ca pe un cio­mag. Asta pă­rem să că­u­tăm tot mai mult în ul­tima vreme — arme cu care să ne pu­tem agresa re­ci­proc. Am pier­dut spi­ri­tul de fair-play al vre­mu­ri­lor cu tur­ni­ruri sau cu pro­vo­cări la duel. Vrem să‑i păl­muim ver­bal pe cei care nu ne plac, dar să fim la adă­post de po­si­bila lor răzbunare.

Un amic, mare sus­ți­nă­tor al li­ber­tă­ții ne­în­gră­dite de ex­pri­mare, de ti­pul ce­lei Char­lie Hebdo, îmi spu­nea de cu­rând că el speră să era­di­căm fun­damen­ta­lis­mul prin edu­ca­ție. Dacă ală­tu­răm spe­ran­ței sale in­stru­men­tul pe care îl apără cu o în­dâr­jire demnă de o ca­uză mai bună, aș pu­tea trage con­clu­zia că edu­ca­ția în­seamnă să le în­lo­cuim dog­mele lor cu dog­mele noas­tre, con­vin­ge­rile lor cu ale noas­tre, fo­lo­sindu-ne de cu­vinte ca de un cio­mag cu care să‑i poc­nim în cap până când le in­tră în tăr­tă­cuțele alea proaste de mu­sul­mani că nu există nici un pro­fet, nici un Al­lah. Că noi avem drep­tate, pen­tru că noi sun­tem ăia avan­sați, deș­tepți și ci­vi­li­zați. Și de aia tre­buie să facă ce le spu­nem noi.

Și dacă, în mod tra­gic, unii din­tre ei răs­pund cu vi­o­lență fi­zică la li­ber­ta­tea noas­tră de ex­pri­mare, nu ne rămâne de­cât să ne re­vol­tăm ol­te­nește, cum su­gera Mo­ise Gu­ran: ce dai, bă, nu știi să-njuri?


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.