Ca pe toată lu­mea, afir­ma­ți­ile lui Iohan­nis fă­cute la șe­dința de ale­gere a unui nou pre­șe­dinte al CSM m‑au pus pe gân­duri. Nu în sen­sul unor în­do­ieli care de­grabă m‑au cu­prins — nu sunt așa de ne­vri­cos pre­cum mulți din presa ro­mâ­nească — ci mai cu­rând în­cer­când să de­slu­șesc, din­colo de ceea ce spune, care îi sunt ide­ile. Una din­tre pro­po­zi­ții a stâr­nit ceva dis­cu­ții ul­te­ri­oare prin presă și so­cial me­dia: jus­ti­ția nu tre­buie să se trans­forme într-un spec­ta­col mediatic.

De în­dată au să­rit în sus tot fe­lul de per­soane vi­tri­o­late de afir­ma­ție. Vai, dar cum e po­si­bil? Con­tra­zice ce a spus în cam­pa­nie! A bă­tut palma cu PSD-ul! Nu e nici o schim­bare, ce v‑am zis eu! Co­rul mân­că­to­ri­lor de ra­hat a in­to­nat toate me­lo­di­ile din re­per­to­riul bine exer­sat al col­por­to­ru­lui pro­fe­si­o­nist. Pe urmă au apă­rut cla­ri­fi­cări care au li­niș­tit lu­cru­rile: Iohan­nis nu do­rește să țină presa de­parte de do­sa­rele de co­rup­ție, ci do­rește ca aceste in­ves­ti­ga­ții și pro­cese să in­tre într-un ritm fi­resc al jus­ti­ției. Pe la col­țuri, câ­țiva mai câr­co­tași con­ti­nuă să mârâie nemulțumiți.

Noul nos­tru pre­șe­dinte tre­buie să în­vețe să co­mu­nice, pen­tru că în mod evi­dent are o pro­blemă în zona asta. Are un mod bo­lo­vă­nos de a face afir­ma­ții, cu­vin­tele nu sunt mai de­loc cân­tă­rite îna­inte de a fi ros­tite. Klaus Iohan­nis nu ia în con­si­de­rare fap­tul că există o presă și o zonă de so­cial me­dia care abia aș­teaptă să‑i răs­tăl­mă­cească spu­sele, care ră­su­cește pe toate păr­țile fi­e­care vorbă pen­tru a‑i se găsi în­țe­le­sul ne­ga­tiv, sem­nul că tră­dează, că minte, că a fă­cut com­pro­mi­sul cu clasa po­li­tică. Va tre­bui să se obiș­nu­iască cu ideea că există mulți ro­mâni, chiar și din­tre cei care l‑au vo­tat, care își do­resc să eșu­eze ca pre­șe­dinte, ca să li se con­firme încă o dată — ma­so­chist — că în țara asta de căcat ni­mic nu va func­ționa vreodată.

Dar din­colo de aceste pro­fe­ții autoîm­pli­nite — nor­mal că ni­mic nu func­țio­nează într‑o țară în care ma­jo­ri­ta­tea stau pe cur și cri­tică pe al­ții în loc să pună mâna să facă ceva con­cret — aș vrea să mă în­torc la afir­ma­ția în sine: jus­ti­ția nu tre­buie să de­vină un spec­ta­col me­di­a­tic. Am a vă face o măr­tu­ri­sire: de mai mult timp mă tot în­treb cum de ajung prin presă tot fe­lul de de­ta­lii ale unor do­sare de co­rup­ție. Pu­tem citi di­mi­neața la ca­fea ce a vor­bit nu știu care po­li­ti­cian cu nu știu care om de afa­ceri, re­zul­tat al unor in­ter­cep­tări le­gale ale DNA. Mă bu­cur că i‑a prins cu mâța în sac, dar de ce tre­buie să po­ves­tim asta în presă? Nu există niște drep­turi ale ce­lui an­che­tat care pre­zumă ne­vi­no­vă­ția, deci pun sub sem­nul con­fi­den­ți­a­li­tă­ții pro­bele până la ju­de­ca­rea lor?

În­țe­leg că pu­bli­ca­rea este o formă de pre­siune pu­blică pe jus­ti­ție pen­tru a re­zolva cu mai multă ce­le­ri­tate și se­ve­ri­tate ast­fel de do­sare. Dar, să ne în­țe­le­gem, nu cred că tre­buie să con­ti­nuăm la nesfâr­șit cu aceste tri­bu­nale ale po­po­ru­lui în care presa și ci­ti­to­rii dau ver­dic­tul îna­in­tea ju­de­că­to­ru­lui. La un mo­ment dat va tre­bui să avem în­cre­dere că jus­ti­ția poate să-și facă treaba fără su­pra­ve­ghe­rea ne­con­te­nită a unui jurnalist.

Nu mai de­parte de­cât azi am dat peste o ast­fel de probă de “în­fi­e­rare” a in­frac­to­ru­lui: doi ex­perți în nu-știu-ce do­me­niu dez­bat te­le­fo­nic cum să‑l facă basma cu­rată pe Opri­șan, ba­ro­nul din Fo­c­șani. Păi dacă proba e așa de evi­dentă că a ajuns în ziar, vi­no­vă­ția e așa de clară, la ce ne mai tre­buie tri­bu­nal? Eu zic să îi bă­găm la pâr­naie pe baza ar­ti­co­lu­lui din ziar. Exa­ge­rez nițel, dar pe cu­vânt că mi se pare de­pla­sat să ci­tesc în ziar de­ta­li­ile unei an­chete. Oare în SUA sau în ță­rile eu­ro­pene tot așa o fi? Apare în­tâi în ziar probatoriul?


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.