Două lu­cruri se tot re­petă apropo de cre­di­tele în franci el­ve­țieni. Pri­mul e că banca nu poate face con­ver­sia în lei la cur­sul de la mo­men­tul acor­dă­rii, pen­tru că la rân­dul ei s‑a îm­pru­mu­tat în franci și ar fi pusă în di­fi­cul­tate. Eu i‑aș da deci in­su­fi­cienți lei ca să aco­pere pro­pria ei da­to­rie în franci. Ok. Să luăm asta în con­si­de­rare: banca pri­mește de la mine franci sau echi­va­len­tul lor la mo­men­tul plă­ții toc­mai ca să poată plăti la rân­dul ei mai departe.

Și aici vine scrân­teala lo­gică. A doua ches­tie care se spune este: dacă cur­sul fran­cu­lui ar fi evo­luat in­vers, ai fi fost de acord să faci con­ver­sia în lei la cur­sul ini­țial? Răs­pun­sul e nu, dar ur­mă­toa­rea în­tre­bare lo­gică ar fi: cine ar dori asta? Banca? De ce? Dacă fran­cul ar va­lora 2 bani eu i‑aș da exact atâ­ția lei câți are ne­voie ca să plă­tească la rân­dul ei mai de­parte. Pen­tru că — vă amin­tiți ce spu­neam mai sus cu un pa­ra­graf — banca pri­mește de la mine franci sau echi­va­len­tul lor la mo­men­tul plă­ții toc­mai ca să poată plăti la rân­dul ei mai de­parte.

Este ilo­gic să con­clu­zio­nez de aici că în acest con­text sin­gu­rul care riscă ceva sunt eu? Este exa­ge­rat să spun că ar fi tre­buit să fiu in­for­mat de acest risc? Ca orice efect pro­dus de spe­cu­la­ți­ile fon­du­ri­lor fi­nan­ci­are și de de­ci­zi­ile im­pre­vi­zi­bile ale unor in­sti­tu­ții fi­nan­ci­are va fi su­por­tat ex­clu­siv de mine? De ce nu s‑a scris asta în con­tract? Poate pen­tru că nu tre­buia să fiu con­ști­ent, ci tre­buia doar să iau creditul?


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. Gherasim Dragos

  cine a zis ca vreau sa vina sta­tul? 🙂 asta tre­buie re­zol­vata in­tre cli­ent si banca.

 2. Radu Manolescu

  Ce le­ga­tura are pro­fi­tul lor cu fap­tul ca tu sem­nezi un con­tract cu risc iar apoi, cand vezi ca n‑a ie­sit cum ai spe­rat tu, te as­teptzi sa vina sta­tul sa te scoata din ra­hat? (‘tu’ la mo­dul ge­ne­ral, nu stiu daca esti sau nu in ca­uza) Iti este ciuda ca aia cas­tiga si tu pierzi? 🙂 Daca pier­deau si ei odata cu tine era okay nu? Eu nu mai am ni­mic de adaugat 🙂

 3. Gherasim Dragos

  Eu nu vor­beam de si­tu­a­tii al­ter­na­tive, ci de alea de acum 🙂 Si de fap­tul ca daca se pla­teste la cur­sul is­to­ric sau se face con­ver­sia, ei tot sunt in profit

 4. Radu Manolescu

  So­rin, ce in­seamna va­lute si­gure? De exem­plu ye­nul ja­po­nez e mo­neda de re­zerva, parte a re­zer­ve­lor mo­ne­tare IMF si in alte state din Eu­ropa s‑au acor­dat cre­dite in yen cum se acor­dau la noi in franci. O mo­neda si­gura cu alte cu­vinte. Din iu­lie 2012 pana acum s‑a de­pre­ciat cu 40% fatza de euro.

 5. Radu Manolescu

  Gre­sesti prin fap­tul ca nu iei in cal­cul si­tu­at­zia al­ter­na­tiva in care, EUR s‑ar fi apre­ciat fatza de CHF, caz in care banca ar fi avut de pier­dut pt ca acei CHF re­tur­natzi de tine nu vor mai fi aco­pe­rit cre­di­tul luat de ei in EUR. Ris­cu­rile sunt si­me­trice. Acum s‑a in­tam­plat sa fie in de­fa­voa­rea cli­en­tu­lui, pu­tea sa fie in de­fa­voa­rea bancii.

 6. Gherasim Dragos

  Uite exem­plul meu, in­vit pe ori­cine sa il demonteze:

  Anul 2007.
  im­pru­mut 100.000 CHF
  banca face un im­pru­mut de 60.000 Euro si imi vinde mie 100K CHF
  Banca nu s‑a im­pru­mu­tat CHF, ci EUR (sau lei in cel mai rau caz). Eu ma duc la banca si pla­test rata in CHF (sa zi­cem 1000) care re­pre­zinta 600Euro (din care isi pla­tesc ei cre­di­tul in EUR).

  Anul 2015. Rata mea e tot 1000 CHF. Din care ei cum­para 1000Eur (aproape). Din care pla­tesc 600 la cre­di­tul ini­tial. Din care ra­man cu 400. Din acei 600 ei deja au pro­fit, mare!

  Unde gre­sesc eu?

 7. Sorin Sfirlogea

  Radu, nu e așa. Banca nu se ex­pune nici­o­dată de­cât pe va­lute si­gure. Am să pun di­seară un ar­ti­col des­pre su­biec­tul ăsta, în­tâm­plă­tor știu câte ceva…

 8. Radu Manolescu

  Sin­gu­rele vi­no­vate sunt in­sti­tu­ti­ile de re­gle­men­tare (gen BNR) care, in loc sa pro­te­jeze po­pu­lat­zia de pro­pria pros­tie cu re­gle­men­tari de bun simtz, a per­mis in­da­to­rare pe 70% din ve­nit in alta va­luta de­cat cea in care ai ve­ni­tu­rile si cu do­banda va­ri­a­bila pe dea­su­pra si toate as­tea pe fon­dul lip­sei le­gii fa­li­men­tu­lui personal.

 9. Radu Manolescu

  Ghe­ra­sim Dra­gos, daca banca are im­pru­mu­turi in alte va­lute atunci se ex­pune ace­lu­iasi risc va­lu­tar la care se ex­pun cli­ent­zii, doar ca in sens opus, ei pier­zand daca se de­pre­ciaza fran­cul re­la­tiv la va­luta pe care au imprumutat‑o.

 10. Gherasim Dragos

  E o sin­gura hiba aici. Banca nu mai are franci im­pru­mu­tati, ci lei, euro sau alte treburi.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.