Nu știu cum vi se pare vouă toată po­ves­tea asta cu dez­vă­lu­i­rile in­cen­di­are ale Ele­nei Udrea des­pre fe­lul în care este vic­tima SRI-ului, dar mie îmi dă oa­re­cari fri­soane. Deși n‑ar tre­bui, re­cu­nosc. Căci, dacă pu­nem lu­cru­rile în per­spec­tivă și pri­vim de­ru­la­rea lor în ul­ti­mii zece ani, ar tre­bui să ad­mi­tem că ni­mic din ce spune ea nu e chiar sur­prin­ză­tor, chiar dacă nu e în to­ta­li­tate adevărat.

Fre­ne­zia asta cu care sunt ares­tați di­verși po­li­ti­cieni și ba­roni lo­cali nu poate fi re­zul­ta­tul unor cer­ce­tări în­ce­pute acum un an-doi. E re­la­tiv lo­gic să gân­dim că fi­la­jele și in­ter­cep­tă­rile au în­ce­put de mult timp, iar do­sa­rul fi­e­că­ruia din­tre cei aju­nși azi după gra­tii s‑a în­gro­șat filă cu filă într-un timp des­tul de în­de­lun­gat. SRI-ul a adu­nat ca fur­ni­cuța in­for­ma­ți­ile și le‑a pus la “dos­pit” în ser­ta­rele sale în­că­pă­toare, aș­tep­tând să vină vre­mea când vor fi utile. Cui și pen­tru ce era se­cun­dar, ast­fel de do­sare își gă­sesc în­tot­dea­una o uti­li­tate și un client.

Toate dez­vă­lu­i­rile, spec­ta­cu­loase acum pen­tru noi, erau deci cu­nos­cute unor per­soane din SRI. Iar in­for­ma­ția în­seamnă pu­tere. Se va fi ab­ți­nut un ge­ne­ral pre­cum Flo­rian Col­dea de a fo­losi ceea ce știa des­pre di­ver­șii oa­meni po­li­tici și de afa­ceri, dar nu pu­tea face pu­blic? Ten­ta­ția este de­si­gur foarte mare. Să poți să te joci pe de­gete cu pu­ter­ni­cii zi­lei, ce îm­bă­tă­toare emo­ție, ce plă­cută sen­za­ție de po­tență! Nu e im­po­si­bil să cre­dem că anu­mite miș­cări po­li­tice au fost di­ri­jate de cei ce știau se­cre­tele mur­dare ale po­li­ti­cii ro­mâ­nești — în pri­vința asta cred că Udrea nu minte. Doar că ni­meni nu prea poate do­vedi ni­mic, căci de­mon­stra­ția ar în­semna im­pli­cit și re­cu­noaș­te­rea unor adânci vinovății.

Vic­ti­mi­za­rea e tar­divă și, de aceea, ne­ve­ro­si­milă. Până mai ieri, doamna cea blondă și plină de nuri era can­di­dată la pre­șe­din­ție și bună pen­tru Ro­mâ­nia. Pre­șe­din­tele sta­tu­lui o re­co­manda și sus­ți­nea cu toată con­vin­ge­rea. Cum să con­vingi acum că n‑ai fost de­cât biata ne­vastă a unui biet om bo­gat, dar care ha­bar n‑avea de ile­ga­li­tă­țile so­țu­lui? Cum să te pre­zinți drept ino­centa vic­timă a unor ser­vi­cii se­crete când până mai ieri râv­neai la prima po­zi­ție în stat? Sau can­di­da­tura o fi fost un fel de praf în ochii pu­blici, o mas­ca­radă me­nită să di­si­mu­leze alte în­țe­le­geri politice?

În orice caz, ges­tul fă­cut în par­la­ment — de­ge­tul dus la nas — e cu si­gu­ranță un me­saj că­tre ci­neva. În lim­baj ma­fiot e un fel de con­fir­mare că știi se­crete, dar nu le vei di­vulga. Omerta? In­sis­tența cu care a re­pe­tat miș­ca­rea, în­drep­tându-se in­sis­tent spre ca­me­rele de fil­mare, arată poate o anu­mită teamă. Ul­te­rior a în­tă­rit această sem­ni­fi­ca­ție printr‑o pos­tare pe Fa­ce­book, spu­nând că a fă­cut un gest pen­tru o “per­soană dragă”, semnalându‑i că “to­tul e în re­gulă”. Adică i‑a trans­mis cuiva (lui Bă­sescu? alt­cuiva?) că nu va di­vulga ceea ce știe? Că e con­ști­entă de fap­tul că va fi ares­tată, dar nu va “ci­ripi” des­pre se­cre­tele cu ade­vă­rat murdare?

Se teme Elena Udrea să nu fie “si­nu­cisă” ca să nu tragă după ea și pe al­ții? Să fi ajuns tem­pe­ra­tura ma­fiei po­li­tice până la punc­tul unde așa ceva ar fi posibil?


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  1. Costache Aurel

    So­rine dragă ! Ție per­so­nal nu ar tre­bui să nu te” ” fur­nice ” nici mă­car în CUR !!! dacă con­ti­nui să ai ”fri­soane” du-te la DOCTOR! sau la SRI și te scapi !!!!


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.