Nu toate lu­cru­rile care în­cep bine se și sfâr­șesc cu bine. Vă amin­tiți că acum un an ne bu­cu­ram că Mai­da­nul din Kiev nu ce­dează și luptă pen­tru de­mo­cra­ție? Iată-ne acum și noi parte a unui alt mai­dan de di­men­siu­nile unui con­ti­nent, ba chiar ale unei pla­nete. Căci um­blă vorba că lu­mea e la un pas de răz­boi și ni­meni nu știe să spună cât de în­tins va fi con­flic­tul din ră­să­ri­tul Ucrai­nei. Pu­tin îl îm­pinge în fi­e­care zi mai de­parte, mai că­tre sud, mai că­tre vest, mârâind ame­nin­ță­tor că nu mai ac­ceptă o or­dine mondi­ală în care el să nu fie în ca­pul me­sei. Apoi se pre­face că mai ne­go­ci­ază nițel, doar ca să câștige timp și să mai tri­mită un rând nou de arme că­tre se­pa­ra­tiș­tii din Do­netsk.

Mer­kel e dis­pe­rată să evite un răz­boi des­chis, care pro­ba­bil ar afecta pu­ter­nic eco­no­mia ger­mană. Ho­l­lande nu știe dacă știe ce vrea, dar se plimbă de mână cu nem­țoaica, ca să dea im­pre­sia că se află și el în treabă. Obama ezită să ac­țio­neze cum îl sfă­tu­iesc con­si­li­e­rii săi: să scoată sa­bia din teacă tri­mițând ar­ma­ment Ucrai­nei. Unii spun că asta va fi pi­că­tura fi­nală care îl va de­ter­mina pe Pu­tin să in­tre cu ar­mele peste ucrai­nieni. Mie mi‑e teamă că asta se va în­tâm­pla ori­cum.

Iar NATO nu va pu­tea face ni­mic, de­cât să pro­tes­teze pe la ONU și să con­voace con­fe­rințe de pace. Pen­tru că Ucraina nu e parte a ali­an­ței. Cum nu e nici Mol­dova. Cre­deți că ru­șii se vor jena să se oprească abia la Prut? Eu cred că nu. Ce poate urma? Nici nu vrem să știm. Gra­ni­țele păzite cu ar­mată. Ner­vii în­tinși la ma­xim. Opri­rea in­ves­ti­ți­i­lor, ple­ca­rea unor com­pa­nii mari, șo­maj, in­fla­ție. Mol­do­veni re­fu­gi­ați aici, fu­gind din ca­lea ru­și­lor. Exod că­tre oc­ci­dent al ti­ne­ri­lor, tri­miși poate de chiar pă­rin­ții lor. De­si­gur, toate as­tea sunt doar sce­na­rii, dar nu sunt cele mai pe­si­miste. E loc de mult mai rău.

Nu cred to­tuși că Pu­tin vrea să în­ceapă un con­flict cu NATO. Pro­ba­bil că știe că ar pierde un ast­fel de răz­boi. Dar e po­si­bil să în­tindă coarda până acolo unde poate s‑o facă fără să fie acu­zat că a agre­sat vreo țară mem­bră a ali­an­ței. Ori asta îmi pare în­de­a­juns ca să ne tri­mită îna­poi cu zece ani. Și ce va fi dacă do­bân­desc sus­ți­ne­rea sâr­bi­lor, sim­pa­tia un­gu­ri­lor și apro­ba­rea gre­ci­lor?

Să nu des­chi­deți fe­res­trele din­spre ră­să­rit, că de acolo bate un vânt mâ­nios și rece, cu mi­ros de praf de pușcă.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.