Vocația neașezării

Citesc dis de dimi­neață noul edi­to­rial de luni al lui Pleșu des­pre pre­tin­sul spe­ci­fic al țări­lor bal­ca­nice, fie­care simțindu‐se "spe­cială", "deo­se­bită", "remar­ca­bilă". În rea­li­tate Bal­ca­nii sunt un cre­u­zet care ne‐a pisat și ames­te­cat pe toți până la diso­lu­ția aproape com­pletă a ori­gi­na­li­tă­ții. Sun­tem la fel. Mân­că­ru­rile pe care le pre­tin­dem națio­nale se regă­sesc sub alte nume și cu minore vari­a­ții în bucă­tă­ri­ile veci­ni­lor. Por­tul popu­lar, cel acum pier­dut sub valul modei con­tem­po­rane, e izbi­tor ca ase­mă­nare. Muzica tra­di­țio­nală are infle­xiuni comune, orien­tale. Felul în care ne rapor­tăm la isto­rie și la cei­lalți e aproape simi­lar. Ne deo­se­besc nuanțe ale ace­lo­rași culori.

Și avem cu toții un soi de com­plex apu­sean. Nu ne putem nega așe­za­rea geo­gra­fică și cul­tu­rală din veci­nă­ta­tea orien­tu­lui, dar ne‐am vrea totuși incluși în occi­den­ta­li­tate. Ne sim­țim jig­niți de even­tu­ale exclu­deri, avem argu­mente vehe­mente să ne pre­tin­dem locul ală­turi de mai ves­ti­cii noș­tri vecini, dar ne refu­giem îndată în teme­iu­rile tra­di­ți­i­lor noas­tre atunci când a fi al Occi­den­tu­lui devine incon­for­ta­bil. 

Îmi amin­tesc că am citit mai demult expre­sia lui Cio­ran evo­cată de Pleșu: avem noro­cul de a trăi într‐un loc în care ”totul e încă de făcut”. Atunci mi‐a sunat încu­ra­ja­tor, o pro­mi­siune a unor tim­puri care pot împru­muta vie­ții mele măcar puțin din sem­ni­fi­ca­ția lor. După mulți ani de ilu­zii înțe­leg că ceea ce e de făcut, dacă va fi vreo­dată făcut, nu încape în ori­zon­tu­rile vie­ții mele, ceea ce e o dez­a­mă­gire. E mult mai greu să accepți că tre­buie să împingi o stâncă pe care nu vei apuca să o vezi ajunsă în locul unde era menită. Nu am, pro­ba­bil, voca­ția de fur­nică.

Și nu sunt sigur dacă expe­riența ani­lor din urmă sau frus­tra­rea pe care mi‐au adus‐o prin tre­ce­rea lor nefruc­tu­oasă mă deter­mină să cred că Cio­ran s‐a înșe­lat. Sun­tem în țara unde "totul va fi întot­dea­una de făcut, dar mereu amâ­nat". Sun­tem nea­șe­zați.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu