Vocația neașezării

Citesc dis de dimineață noul edi­to­r­ial de luni al lui Pleșu despre pretinsul spe­cific al țărilor bal­canice, fiecare simțindu-se "spe­cială", "deosebită", "remar­ca­bilă". În real­i­tate Bal­canii sunt un creuzet care ne‑a pisat și ameste­cat pe toți până la dis­oluția aproape com­pletă a orig­i­nal­ității. Sun­tem la fel. Mâncărurile pe care le pretin­dem naționale se regăs­esc sub alte nume și cu minore vari­ații în bucătări­ile vecinilor. Por­tul pop­u­lar, cel acum pier­dut sub valul modei con­tem­po­rane, e izbitor ca asemănare. Muz­ica tradițion­ală are inflex­i­uni comune, ori­en­tale. Felul în care ne raportăm la isto­rie și la ceilalți e aproape sim­i­lar. Ne deosebesc nuanțe ale acelo­rași culori.

Și avem cu toții un soi de com­plex apusean. Nu ne putem nega așezarea geografică și cul­tur­ală din vecină­tatea ori­en­tu­lui, dar ne-am vrea totuși incluși în occi­den­tal­i­tate. Ne simțim jig­niți de even­tuale exclud­eri, avem argu­mente vehe­mente să ne pretin­dem locul ală­turi de mai ves­ticii noștri vecini, dar ne refugiem îndată în temeiurile tradiți­ilor noas­tre atunci când a fi al Occi­den­tu­lui devine incon­fort­a­bil. 

Îmi amintesc că am citit mai demult expre­sia lui Cio­ran evo­cată de Pleșu: avem norocul de a trăi într-un loc în care ”totul e încă de făcut”. Atunci mi‑a sunat încu­ra­ja­tor, o promi­si­une a unor tim­puri care pot împru­muta vieții mele măcar puțin din sem­nifi­cația lor. După mulți ani de iluzii înțe­leg că ceea ce e de făcut, dacă va fi vre­o­dată făcut, nu încape în ori­zon­turile vieții mele, ceea ce e o deza­mă­gire. E mult mai greu să accepți că tre­buie să împingi o stâncă pe care nu vei apuca să o vezi ajunsă în locul unde era menită. Nu am, prob­a­bil, vocația de fur­nică.

Și nu sunt sigur dacă expe­riența anilor din urmă sau frus­trarea pe care mi-au adus‑o prin tre­cerea lor nefruc­tuoasă mă deter­mină să cred că Cio­ran s‑a înșe­lat. Sun­tem în țara unde "totul va fi întot­deauna de făcut, dar mereu amâ­nat". Sun­tem neașezați.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu