50 de nuanțe de gri

În tot iure­șul ares­tă­ri­lor din ultima vreme, salu­tat cu entu­zi­asm de cei mai mulți din­tre români, nimeni n‐a apu­cat să medi­teze la posi­bi­lele sale con­se­cințe eco­no­mice. Căci mai toți cei antre­nați în amplele anchete și inves­ti­ga­ții, mai toți cei ares­tați, sunt deți­nă­to­rii unor mici impe­rii finan­ci­are, a unor încren­g­ă­turi com­pli­cate de firme pro­prii sau ale unor nea­muri și pri­e­teni, toate depin­zând de con­e­xiu­nile și capa­bi­li­tă­țile unui per­so­naj cen­tral. Fap­tul că omul cheie a ajuns la puș­că­rie sau în cen­trul aten­ției unor pro­cu­rori afec­tează pe ver­ti­cală multe alte firme, ale căror afa­ceri se legau de cele ile­gale.

Nu e doar asta. Teama că duba pro­cu­ra­tu­rii ar putea apă­rea la ușă într‐o dimi­neață bân­tuie pe mulți alții care învârt afa­ceri în zonele gri din veci­nă­ta­tea pute­rii poli­tice. Mulți din­tre patro­nii de firme sunt extrem de pru­denți în peri­oada asta, pre­fe­rând să‐și scadă cifra de afa­ceri decât să atragă asu­pra lor aten­ția DNA‐ului. Așa că își recon­fi­gu­rează din mers pla­nu­rile pe 2015. Unde mai pui că inves­ti­ți­ile publice – o sursă grasă de pro­fit pen­tru fir­mele de casă ale baro­ni­lor, dar și pen­tru toți fur­ni­zo­rii și pres­ta­to­rii aces­tora – au scă­zut dra­ma­tic în ultima vreme și nu sunt șanse ca ele să‐și revină prea curând. Iar pen­tru inves­ti­ți­ile pe fon­duri euro­pene DNA‐ul toc­mai a înce­put să‐și mani­feste inte­re­sul de a cer­ceta mai deta­liat cine e impli­cat și ce matra­pa­z­lâ­curi face cu ele.

Nu e ușor să schimbi rapid cli­en­ții, fur­ni­zo­rii, afa­ce­rile pe care le faci. Tre­buie să ai con­tac­tele nece­sare și abi­li­ta­tea de a te adapta, abi­li­tate pe care anga­ja­ții tăi – mai ales cei cu putere de deci­zie – tre­buie să o mani­feste inte­li­gent și cu efi­ca­ci­tate. De unde să ceri ast­fel de cali­tăți când ani de‐a rân­dul i‐ai selec­tat nu pe cei pri­ce­puți, ci pe cei dis­creți, fideli și obe­dienți?

Uitați‐vă la ce se întâm­plă în fotbal. După valul de ares­tări de acum aproape un an, cam­pi­o­na­tul intern s‐a pră­bu­șit, dovedindu‐se că era clă­dit pe banii mur­dari făcuți din tranzac­ți­ile eco­no­mice dubi­oase ale patro­ni­lor și din vân­ză­rile neim­po­zi­tate ale jucă­to­ri­lor. Nive­lul meciu­ri­lor e sub­me­di­o­cru, echipe altă­dată mari s‐au pră­bu­șit și ame­nință să dis­pară cu tot cu pal­ma­re­sul lor isto­ric.

Vom ști curând câte nuanțe de gri are eco­no­mia româ­nească. Nu tre­buie decât să obser­văm în jurul nos­tru cum merg lucru­rile, câți șomeri noi apar, câte afa­ceri se închid. Și, pe lângă bucu­ria de a vedea corup­ția stâr­pită, să învă­țăm că o eco­no­mie la negru nu e doar sursa unor bene­fi­cii ime­di­ate, ci și pro­mi­siu­nea unor vii­toare deze­chi­li­bre. Când ne fre­căm pal­mele feri­ciți de chi­li­pi­rul unei cum­pă­ră­turi fără a plăti TVA‐ul sau fără bon fis­cal, ne vom aduce poate aminte că mai târ­ziu vom plăti toate astea într‐un fel sau altul.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu