Pe toate că­ile, prin toate mij­loa­cele, ji­ha­diș­tii or­to­do­xiei se stră­duie să ne im­pună vi­ziu­nea lor asu­pra re­li­giei. Lor nu le ajunge ca pro­prii lor co­pii să fie spă­lați pe cre­ier. Ei vor ca TOȚI co­piii să fie în­doc­tri­nați. Să în­vețe cum să pupe icoa­nele, cum să scrie aca­tiste, cum să as­culte do­cili mor­mă­ie­lile ne­in­te­li­gi­bile ale slu­j­be­lor și, mai ales, cum să um­ple cu­tia mi­lei. N‑are im­por­tanță cum vrea eu, pă­rin­tele co­pi­lu­lui, să-mi educ pro­ge­ni­tura. Con­tează cum vor ei să fie edu­cat co­pi­lul meu.

Mul­țime de ar­gu­mente sunt în­și­rate prin presă în ul­tima vreme, toate în­cer­când să de­mon­streze cât de­ranj a ge­ne­rat ac­țiu­nea pro­fe­so­ru­lui care a ri­di­cat ex­cep­ția de ne­con­sti­tu­țio­na­li­tate a des­fă­șu­ră­rii ore­lor de re­li­gie. Un mi­lion de com­pli­ca­ții ad­mi­nis­tra­tive au apă­rut peste noapte, în­cur­când ex­cep­țio­na­lul ritm al edu­ca­ției din Ro­mâ­nia — nu ne-ar fi fost mai bine să lă­săm lu­cru­rile cum erau? Sin­cer, nu știu ce se aș­teaptă oa­me­nii ăș­tia să se în­tâm­ple: să se în­toarcă într‑o bună zi Cur­tea Con­sti­tu­țio­nală din de­ci­zia ei?!? Absurd.

Cel mai re­cent ar­gu­ment îl aduce neica ăla din frun­tea mi­nis­te­ru­lui edu­ca­ției. Cică pro­fe­so­rii de re­li­gie care și-ar pu­tea pierde orele ca ur­mare a re­fu­zu­lui pă­rin­ți­lor de a‑și în­scrie co­piii la această ma­te­rie “vor că­uta drep­ta­tea în jus­ti­ție”, iar dacă vor avea câștig de ca­uză, mi­nis­te­rul va tre­bui să le achite sa­la­ri­ile ră­mase ne­plătite. Păi e ab­so­lut nor­mal, măi in­com­pe­ten­tule! Oa­me­nii ăia au un con­tract de muncă, în­che­iat de niște cre­tini ca tine care ha­bar n‑au de le­gile din țara asta, nici în li­tera, nici în spi­ri­tul lor. Vrei să ne spe­rii că plătim noi su­mele alea? Dar cum ar fi dacă le-am re­cu­pera de la tine și de la toți ăia care au dat le­gea aia ne­con­sti­tu­țio­nală? Cum ar fi dacă am porni și noi un ji­had al le­gii prin sis­te­mul ăla de căcat pe care îl pa­tro­nezi tu?


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. Alice Tache

  Lait­mo­ti­vul tau pre­fe­rat: “mor­mă­ie­lile ne­in­te­li­gi­bile ale slujbelor”.
  Dacă ci­neva și-ar dori alt­fel aș re­co­mada: par­ti­ci­pare și/sau studiu.

  • Sorin Sfirlogea

   Nico­lae Steinhardt:
   Cele mai bune şi mai fru­moase si­mţă­minte, ori mai fo­lo­si­toare în­vă­ţă­turi sunt ani­hi­late de ti­piza­rea ver­bală, care‑i simp­tom de lene, frică şi us­căciune a ini­mii. Tot atît de du­ş­mă­noase sunt sti­lul pil­du­i­tor, edi­fi­ca­tor, onc­tuos, sti­lul em­fa­tic, gran­di­loc­vent, sau de­prin­de­rea co­modă de a re­duce pre­dica la re­pe­ta­rea pe­ri­co­pei evanghelice.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.