Jihad în școli

Pe toate căile, prin toate mij­loa­cele, jiha­diș­tii orto­do­xiei se stră­duie să ne impună viziu­nea lor asu­pra reli­giei. Lor nu le ajunge ca pro­prii lor copii să fie spă­lați pe cre­ier. Ei vor ca TOȚI copiii să fie îndoc­tri­nați. Să învețe cum să pupe icoa­nele, cum să scrie aca­tiste, cum să asculte docili mor­mă­ie­lile nein­te­li­gi­bile ale slu­j­be­lor și, mai ales, cum să umple cutia milei. N‐are impor­tanță cum vrea eu, părin­tele copi­lu­lui, să‐mi educ pro­ge­ni­tura. Con­tează cum vor ei să fie edu­cat copi­lul meu.

Mul­țime de argu­mente sunt înși­rate prin presă în ultima vreme, toate încer­când să demon­streze cât deranj a gene­rat acțiu­nea pro­fe­so­ru­lui care a ridi­cat excep­ția de necon­sti­tu­țio­na­li­tate a des­fă­șu­ră­rii ore­lor de reli­gie. Un milion de com­pli­ca­ții admi­nis­tra­tive au apă­rut peste noapte, încur­când excep­țio­na­lul ritm al edu­ca­ției din Româ­nia – nu ne‐ar fi fost mai bine să lăsăm lucru­rile cum erau? Sin­cer, nu știu ce se așteaptă oame­nii ăștia să se întâm­ple: să se întoarcă într‐o bună zi Cur­tea Con­sti­tu­țio­nală din deci­zia ei?!? Absurd.

Cel mai recent argu­ment îl aduce neica ăla din frun­tea minis­te­ru­lui edu­ca­ției. Cică pro­fe­so­rii de reli­gie care și‐ar putea pierde orele ca urmare a refu­zu­lui părin­ți­lor de a‐și înscrie copiii la această mate­rie "vor căuta drep­ta­tea în jus­ti­ție", iar dacă vor avea câștig de cauză, minis­te­rul va tre­bui să le achite sala­ri­ile rămase neplătite. Păi e abso­lut nor­mal, măi incom­pe­ten­tule! Oame­nii ăia au un con­tract de muncă, înche­iat de niște cre­tini ca tine care habar n‐au de legile din țara asta, nici în litera, nici în spi­ri­tul lor. Vrei să ne spe­rii că plătim noi sumele alea? Dar cum ar fi dacă le‐am recu­pera de la tine și de la toți ăia care au dat legea aia necon­sti­tu­țio­nală? Cum ar fi dacă am porni și noi un jihad al legii prin sis­te­mul ăla de căcat pe care îl patro­nezi tu?


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
 • Interesant
 • Original
 • Amuzant
 • Plictisitor
 • Trist
 • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


 1. Alice Tache

  Lait­mo­ti­vul tau pre­fe­rat: "mor­mă­ie­lile ne­in­te­li­gi­bile ale slu­j­be­lor".
  Dacă cineva și‐ar dori alt­fel aș reco­mada: par­ti­ci­pare și/sau stu­diu.

  • Sorin Sfirlogea

   Nico­lae Ste­inhardt:
   Cele mai bune şi mai fru­moase simţă­minte, ori mai folo­si­toare învă­ţă­turi sunt ani­hi­late de tipiza­rea ver­bală, care‐i simp­tom de lene, frică şi uscăciune a ini­mii. Tot atît de duş­mă­noase sunt sti­lul pil­du­i­tor, edi­fi­ca­tor, onc­tuos, sti­lul emfa­tic, gran­di­loc­vent, sau deprin­de­rea comodă de a reduce pre­dica la repe­ta­rea peri­co­pei evan­ghe­lice.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu