Jihad în școli

Pe toate căile, prin toate mijloacele, jihadiștii orto­dox­iei se stră­duie să ne impună viz­iunea lor asupra religiei. Lor nu le ajunge ca pro­prii lor copii să fie spălați pe creier. Ei vor ca TOȚI copiii să fie îndoc­tri­nați. Să învețe cum să pupe icoanele, cum să scrie acatiste, cum să asculte docili mor­măielile nein­tel­igi­bile ale slu­j­be­lor și, mai ales, cum să umple cutia milei. N‑are impor­tanță cum vrea eu, părin­tele copilu­lui, să-mi educ prog­en­i­tura. Con­tează cum vor ei să fie edu­cat copilul meu.

Mulțime de argu­mente sunt înși­rate prin presă în ultima vreme, toate încer­când să demon­streze cât der­anj a gen­erat acți­unea pro­fe­soru­lui care a ridi­cat excepția de necon­sti­tuțion­al­i­tate a des­fășurării orelor de religie. Un mil­ion de com­pli­cații admin­is­tra­tive au apărut peste noapte, încur­când excepțion­alul ritm al edu­cației din Româ­nia — nu ne-ar fi fost mai bine să lăsăm lucrurile cum erau? Sin­cer, nu știu ce se așteaptă oamenii ăștia să se întâm­ple: să se întoarcă într‑o bună zi Curtea Con­sti­tuțion­ală din decizia ei?!? Absurd.

Cel mai recent argu­ment îl aduce neica ăla din frun­tea min­is­teru­lui edu­cației. Cică pro­fe­sorii de religie care și-ar putea pierde orele ca urmare a refuzu­lui părinților de a‑și înscrie copiii la această materie "vor căuta drep­tatea în justiție", iar dacă vor avea câștig de cauză, min­is­terul va tre­bui să le achite salari­ile rămase neplătite. Păi e abso­lut nor­mal, măi incom­pe­ten­tule! Oamenii ăia au un con­tract de muncă, încheiat de niște cre­tini ca tine care habar n‑au de legile din țara asta, nici în lit­era, nici în spir­i­tul lor. Vrei să ne sperii că plă­tim noi sumele alea? Dar cum ar fi dacă le-am recu­pera de la tine și de la toți ăia care au dat legea aia necon­sti­tuțion­ală? Cum ar fi dacă am porni și noi un jihad al legii prin sis­temul ăla de căcat pe care îl patronezi tu?


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


 1. Alice Tache

  Lait­mo­tivul tau preferat: "mor­mă­ie­lile ne­in­te­li­gi­bile ale slu­j­be­lor".
  Dacă cineva și-ar dori alt­fel aș reco­mada: par­tic­i­pare și/sau studiu.

  • Sorin Sfirlogea

   Nico­lae Stein­hardt:
   Cele mai bune şi mai fru­moase simţăminte, ori mai folos­i­toare învăţă­turi sunt ani­hi­late de tipizarea ver­bală, care‑i simp­tom de lene, frică şi uscă­ci­une a inimii. Tot atît de duşmănoase sunt stilul pil­duitor, edi­fi­ca­tor, onc­tuos, stilul emfatic, grandilocvent, sau deprinderea comodă de a reduce pred­ica la repetarea peri­copei evanghe­lice.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu