Con­trar a ceea ce crede CTP, că Bă­sescu nu s‑a ex­pus com­plet în fața Ele­nei Udrea și că blonda sa par­te­neră po­li­tică nu‑l are la mână cu ni­mic sub­stan­țial, mie mi se pare că ma­ri­na­ru­lui îi cam țâ­țâie fun­dul din ca­uza ares­tă­rii ei. Și pen­tru asta am câ­teva argumente.

Pri­mul e ce­le­brul gest cu de­ge­tul la nas al Ele­nei Udrea. Trans­mi­tea cuiva că, deo­cam­dată, va păs­tra tă­ce­rea. Cui? Ce­lor din PDL? Nu cred, dacă ar pu­tea să‑i în­funde ar face‑o. Dom­nu­lui Co­coș? Nici atât, la mo­men­tul ăla era în arest, slabe șanse să vadă me­sa­jul. Ori fap­tul că ges­tul era adre­sat ca­me­re­lor de te­le­vi­ziune arată un soi de ur­gență a co­mu­ni­că­rii. Ci­neva tre­buia să afle ne­în­târ­ziat că se­cre­tele sunt păs­trate. Nu cumva dom­nu­lui Bă­sescu i se trans­mi­tea că nu‑l va turna? Cel pu­țin nu deocamdată?

Apoi ar fi in­sis­tența cu care Bă­sescu o sus­ține. Unii se vor fi aș­tep­tat să‑l audă dezi­cându-se de Udrea, dar nici vorbă de așa ceva. Dim­po­trivă, fos­tul pre­șe­dinte spune că s‑a stră­duit s‑o con­vingă că nu a abandonat‑o. Dar de ce ar vrea să-și lege nu­mele de ci­neva care se duce la fund? De ce și-ar aso­cia ima­gi­nea po­li­tică, sin­gu­rul atu care îl mai are, cu un om care este an­ti­pa­ti­zat ma­siv de ro­mâni? Bă­sescu spune că a vizitat‑o în ares­tul de la do­mi­ci­liu. Că a dat chiar și peste avo­ca­ții ei acolo. A dat peste ei sau s‑au vă­zut cu to­ții ca să dis­cute di­verse as­pecte ju­ri­dice? Și de ce s‑o con­vingă? Că, alt­fel, ce?

Tot Bă­sescu spune că în mo­men­tul când a vă­zut po­zele cu Udrea și Bica în Pa­ris a vrut să‑l de­mită pe ge­ne­ra­lul Col­dea. Im­pli­cit con­firmă că în­tre el și Udrea era o ani­mo­zi­tate sau chiar o du­ș­mă­nie. Afir­ma­ția e ris­cantă: de ce să de­miți îna­inte de a in­ves­tiga? Apoi re­cu­noaște că SRI a fur­ni­zat un ra­port foarte con­ving­ă­tor care l‑a lă­mu­rit că nu ei au fost în spa­tele fi­la­ju­lui. Nu e asta un mod de a spune pu­blic că nu struc­tu­rile din sub­or­di­nea lui au înfundat‑o pe Udrea? Și că Elena nu tre­buie să fie su­pă­rată pe el, că el n‑are nici o vină?

Ați ob­ser­vat ce bine se po­tri­vește uni­forma de ma­ri­nar cu pușcăria?

Domnu’ Co­coș / Se le­găna / Pe‑o an­chetă DNA
Și fi­indcă ea / Nu se-ncheia / A ve­nit și nevastă-sa
Fa­mi­lia Co­coș / Se le­găna / Pe‑o an­chetă DNA
Și fi­indcă ea / Nu se-ncheia / A mai ve­nit și-un marinar…


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.