Se pare că Eu­ropa mo­dernă are ne­voie, mă­car din când în când, să-și exorci­zeze de­mo­nii care o bân­tuie. Nici un pri­lej de a prac­tica acest ri­tual nu poate fi ra­tat, iar Eu­ro­vi­sion-ul este o oport­u­ni­tate ide­ală de a ne exhiba vi­no­vă­ți­ile în spe­ranța vin­de­că­rii sau mă­car a unei con­ș­tințe ușu­rate. Așa se face pro­ba­bil că am avut câști­gă­tori din toate ca­te­go­ri­ile care ar com­pune cla­sa­men­tele in­to­le­ran­ței, ipo­cri­ziei se­xu­ale, dis­cri­mi­nă­rii și gro­tes­cu­lui. Ne sim­țim parcă ab­sol­viți de pă­cate atunci când adu­cem pe scenă pe cei pe care alt­min­teri îi tre­cem cu ve­de­rea în fi­e­care zi, îi apla­u­dăm și apoi ne ba­tem pe umăr mul­țu­miți de pro­pria noas­tră condescendență.

În 1990 a câști­gat Toto Cutogno cu o piesă care vor­bea des­pre bu­cu­ria de a fi îm­pre­ună, Est și Vest, într‑o Eu­ropă unită, după ce cu 45 de ani mai de­vreme Chur­chil, Ro­o­se­velt și Sta­lin au sta­bi­lit pe unde va trece cor­tina de fier. În 2002 am fost se­duși de su­ges­tia bi­se­xu­a­li­tă­ții Ma­ri­jei Nau­mova. În 2014 am apla­u­dat transe­xu­a­li­ta­tea Con­chi­tei Wurst. În 2010 ne‑a în­cân­tat se­xu­a­li­ta­tea stân­gace, tip Lo­lita, a Le­nei Meyer-Lan­drut. În 2007 am sta­bi­lit că gro­tes­cul ce­lor de la Lordi ne e pe plac. Iar în­tre timp am mai gă­sit di­verse per­soane, care mai he­te­ro­se­xu­ale, care mai me­tro­se­xu­ale, pe care le-am așe­zat pe podium.

Ce-ar pu­tea fi mai fi­resc în 2015 de­cât să câștige o trupă punk-rock1 de per­soane cu re­tard min­tal? În fond tre­buie să scă­păm cumva de stân­je­ne­ala asta te­ri­bilă de a‑i ve­dea prin­tre noi.


Note:


  1. Fin­landa va tri­mite la Eu­ro­vi­sion trupa PKN, for­mată din per­soane cu de­fi­ciențe min­tale. []

Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.