Îi vezi în ma­și­nile lor scumpe, le in­ter­sec­tezi pri­vi­rile și le sur­prinzi mi­mica scâr­bită de fap­tul că tre­buie să se îm­pie­dice de tine, un ni­meni, un fra­ier, un vi­erme. Sunt mari, sunt tari. Sunt bo­gați. Fac bani din în­vâr­teli și șme­nuri pe bani pu­blici sau pe pon­turi pe care doar ei, în lu­mea lor, le știu. Se ser­vesc re­ci­proc, n‑au ide­o­lo­gii, nici scru­pule. Doar pro­pria bu­năs­tare. Doar pro­priul lux.

Mulți ti­neri îi iau drept mo­dele. Îi ad­miră. Vor să fie ca ei. Le imită fre­zele stu­di­ate, se îm­bracă ca ei, se duc în clu­bu­rile în care ei sparg ba­nii fu­rați. N‑ajung nici­o­dată să le fie egali, pen­tru că ei — bieți ca­bo­tini — nu sunt înă­un­trul cer­cu­lui care se­pară stă­pâ­nii de slugi. Tot ce pot face este să sa­li­veze pa­v­lo­vian, să îi ur­meze în men­ta­li­tăți, să le co­pi­eze dis­pre­țul și aroganța.

Sunt pre­zen­tați la te­le­vi­ziuni drept ge­ne­ra­ția care are suc­ces, care vrea noul, care ino­vează. Suc­ce­sul lor, des­pre care aproape ni­meni nu știe că e clă­dit prin furt și min­ciună, este atri­buit unui fel di­fe­rit de a privi lu­mea și afa­ce­rile. Ei au gă­sit cheia suc­ce­su­lui, ei știu cum să nu mun­cești, să stai nop­țile prin clu­buri, să îți per­miți ex­tra­va­ganțe ves­ti­men­tare sau culi­nare, să fii mai mult în con­ce­diu de­cât la muncă și to­tuși să pros­peri ex­po­nen­țial. Ima­gi­nea lor este cea la care ti­ne­rii no­i­lor ge­ne­ra­ții fac apel atunci când le vor­bești des­pre per­se­ve­rență, efort, se­ri­o­zi­tate, efi­ciență. Ți‑i arată pe ei și-ți spun că ești de­suet, în­ve­chit, că nu în­țe­legi spi­ri­tul no­i­lor vre­muri, că ba­nii, afa­ce­rile, nu se mai fac ca acum 100 de ani când te-ai năs­cut tu, mun­cind la strung și la sapă. Ba­nii de­rivă dintr‑o ati­tu­dine, dintr-un stil de viață, dintr‑o men­ta­li­tate nouă, ca a lor.

[li­te­box href=“http://stirileprotv.ro/lbin/video_embed.php?media_id=60450319&section=20430” anch=“Tineri, deș­tepți și neliniștiți”]

Și pe urmă, într‑o bună zi, se aprind brusc re­flec­toa­rele peste culi­sele vie­ții aces­tor oa­meni. Și afli cum nu ati­tu­di­nea, nu sti­lul, nu per­spec­tiva di­fe­rită le-au clă­dit suc­ce­sul. Afli că, de fapt, fu­rau fără scru­pule pe toți cei­lalți, îm­pre­ună cu cei ce de­țin pu­te­rea. Te­o­ri­ile lor de trei bani se to­pesc ca niște ba­loane de săpun.

Tu­dor Breazu a fost asis­ten­tul per­so­nal al Ele­nei Udrea, este ac­tu­a­lul ad­mi­nis­tra­tor al mo­șiei Nana și re­pre­zintă sin­gura voce fa­vo­ra­bilă lui Udrea din­tre cei in­cul­pați în dosar.
Pro­cu­ro­rii sus­țin că toți ba­nii lui Breazu pro­ve­neau din șpă­gile de la mi­nis­ter sau de la Udrea. Ea îl lăsa să ia bani din șpăgi, îl ali­menta la ne­gru și îl pu­nea să‑i achi­zi­țio­neze pro­pri­e­tăți în nu­mele ei. E de­pen­dent de Udrea, ce vreți să de­clare?, au spus pro­cu­ro­rii în fața judecătorului.
Sin­gu­rele ve­ni­turi im­po­zi­tate ale lui Breazu ve­neau din firma sa, Eka­ton Con­sul­ting. Iar sin­gu­rele ve­ni­turi ale lui Eka­ton erau din mita pri­mită de la Cons­min S.A, firmă care în­tor­sese ba­nii pri­miți de la mi­nis­te­rul Ele­nei Udrea.

Și to­tuși ceva rămâne în urma lor, există o moș­te­nire pe care o lasă în tre­ce­rea lor, ceva ce nici ares­ta­rea lor nu șterge cu ușu­rință, ceva ce se im­preg­nează în min­tea și în com­por­ta­men­tul no­i­lor ge­ne­ra­ții: că se poate to­tuși fără efort, fără per­se­ve­rență, fără se­ri­o­zi­tate. Iar con­se­cin­țele aces­tor con­cep­ții le su­por­tăm cu toții.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. Gelu Valeru Brezoi

  Sunt tari până îi ia Dna-ul la în­tre­bări cum au fă­cut ba­nii , apoi pot sa ajungă la puș­că­rie sa de­vină fe­tiță de com­pa­nie pen­tru co­le­gii de celula

 2. Dan Grozav

  de fapt, as­tia nu au nici o vina. isi tra­iesc vi­ata exact asa cum pot.
  ceea ce‑i face pe ei mo­dele, este com­por­ta­men­tul to­xic al me­diei, a ca­rei ati­tu­dine este ase­ma­na­toare cu cea a unui fur­ni­zor de droguri:
  pen­tru bani, in nu­mele li­ber­ta­tii de ex­pri­mare, pun pe pi­ata pro­duse to­xice ce ali­men­teaza de­pen­denta de ma­ca­bru, de gla­mour sau de vi­o­lenta a “pu­bli­cu­lui”

 3. Florin Ivan

  De-alde Dinu Paturica,sunt de cand e lumea!

 4. Neculai-Marcel Flocea

  Mda! Dacă scriu ca re­gi­mul Plum­bu­i­tu­lui avea bei­za­dele mai pu­ţine şi mai de­cente sunt un nos­tal­gic, nu?


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.