Nu de­mult, dră­gă­la­șul domn Vic­tor Ponta a avut ge­ni­ala idee de a re­nunța la doc­to­rat. Fără ex­pli­ca­ții, fără să re­cu­noască fur­tul in­te­lec­tual. Ini­ția­tiva ve­nea pe fon­dul unei pe­ri­oade în care în­vin­sul ale­ge­ri­lor pre­zi­den­ți­ale dă­dea semne de pus ce­nușă în cap, ros­tind cu fi­e­care oca­zie că el a în­țe­les me­sa­jul elec­to­ra­tu­lui și că are de gând să în­toarcă foaia, să schimbe ra­di­cal fe­lul în care face po­li­tică. No­bilă in­ten­ție la nivel de­cla­ra­tiv, im­po­si­bilă mi­siune la 43 de ani!

A ur­mat după cum știți o în­treagă te­va­tură prin uni­ver­si­ta­tea bu­cu­reș­teană și prin par­la­ment, care s‑a sfâr­șit prost, pen­tru că s‑a con­sta­tat că nu poți re­nunța la o ti­tu­la­tură aca­de­mică fără o mo­ti­va­ție con­cretă. La fi­na­lul po­veș­tii Ponta a con­chis că el a vrut, dar — uite! — nu se poate. M‑am în­tre­bat atunci și mă în­treb și acum de ce a adus iar în dis­cu­ție acest su­biect spi­nos pen­tru el, toc­mai când opi­nia pu­blică pă­rea să‑l fi dat ui­tă­rii, mă­car temporar.

Mai re­cent, cu oca­zia unui dis­curs de ziua fe­meii, ace­lași sim­pa­tic domn Ponta a ți­nut să des­tă­i­nuie pu­blic care e cea mai ne­plă­cută min­ciună spusă des­pre el: epi­so­dul cu “fă, Do­ina!”. El n‑ar fi zis nici­când așa ceva, e doar o ne­mer­ni­cie a du­ș­ma­ni­lor po­li­tici si a pre­sei bă­siste. Ori­cine a as­cul­tat frag­men­tul au­dio al in­cri­mi­na­tei con­ver­sa­ții re­a­li­zează că exact asta a spus — fă, Do­ina! — dar în­tre timp tre­cuse timp și cu to­ții ui­ta­se­răm epi­so­dul. Ce l‑o fi apu­cat să îl rea­ducă chiar el în aten­ția pu­blică, din nou?

Și mai re­cent, chiar ieri, ine­pu­i­za­bi­lul domn Ponta a fă­cut re­marci re­fe­ri­toare la co­la­bo­ra­rea po­li­tică din­tre so­cial-de­mo­crați și creș­tin-de­mo­cra­ții ger­mani, cum că ea este be­ne­fică gu­ver­nă­rii Ger­ma­niei și că PNL ar tre­bui să ia acest exem­plu, în loc să-și do­rească să aca­pa­reze pu­te­rea. Eu încă îmi aduc aminte că prin 2012 tot dum­ne­a­lui — ală­turi de foarte pe­se­diș­tii lui co­legi — spu­nea că dacă nu de­ține con­tro­lul DNA și CSM atunci to­tul e de­geaba, că nu se poate spune că au pu­te­rea dacă n‑o au pe toată, ne­con­di­țio­nat. Acum, dintr‑o dată, pu­te­rea tre­buie îm­păr­țită? Ce rost are să des­chizi o ast­fel de dis­cu­ție când tu în­suți ai afir­mat con­tra­riul, nu de­mult? De ce să vor­bești de fu­nie în casa spânzuratului?

Îmi amin­tesc că pe la în­ce­pu­tu­rile ca­ri­e­rei mele, când mă apu­ca­seră brusc niște en­tu­zi­asme mun­ci­to­rești de ge­nul “hai­deți să hai­dem”, al că­ror foarte pro­ba­bil efect se­cun­dar ar fi fost de a atrage o ne­do­rită aten­ție asu­pra unor as­pecte care era mai bine să treacă ne­ob­ser­vate, o doamnă ma­na­ger — mult mai ex­pe­ri­men­tată de­cât mine — mi‑a îm­păr­tă­șit pu­țin din în­țe­lep­ciu­nea pe care o do­bân­dise în timp: bă, So­rine, ține minte ce-ți spune o fe­meie: nu da din cur, dacă nu te f*** ni­meni, c‑o să te ia toți drept curvă!


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.