Pro­ba­bil că mulți din­tre noi nu con­ști­en­ti­zăm că există un cost al proas­te­lor noas­tre ma­niere ur­bane. Nu știu dacă ci­neva a fă­cut vreo­dată un in­ven­tar al aces­tor chel­tu­ieli pe care ne­sim­ți­rea noas­tră le ge­ne­rează, dar sunt des­tul de si­gur că am că­dea nițel pe gân­duri la au­zul su­mei. Ne­sim­ți­rea e un lux pre­pon­de­rent ur­ban și, ca orice e lu­xos, e scumpă. Iar li­nia de apă­rare cea mai răs­pân­dită a ce­tă­țea­nu­lui — eu nu sunt ne­sim­țit, ne­sim­ți­rea e pro­blema al­tora, pe mine nu mă afec­tează de­cât la nivel prin­ci­pial — e ușor de de­mon­tat dacă ana­li­zăm con­se­cin­țele con­crete ale com­por­ta­men­te­lor noas­tre zilnice.

Să luăm de pildă pista de bi­ci­clete de pe Ca­lea Vic­to­riei. Au fost o gră­madă de dis­cu­ții le­gate de ea: că nu e utilă, că n‑are rost pen­tru că lu­mea nu merge pe bi­ci­cletă, că îm­pie­dică tra­fi­cul auto. Și nu în ul­ti­mul rând că e scumpă, că uite pe ce dă pri­mă­ria bani în loc să re­pare gro­pile și gu­rile de ca­nal din oraș. Păi, sti­mați șo­feri re­vol­tați, hai să ana­li­zăm pu­țin de ce este scumpă. Din ce se com­pune această pistă de bi­ci­cletă? Din două ches­tii: niște mar­caje cu vop­sea pe as­falt și bor­du­rile care o se­pară de ben­zile pen­tru tra­fic auto. Pu­tem să că­dem re­pede de acord că niște dungi de vop­sea nu costă cine știe ce, dar cu bor­du­rile e altă po­veste. Alea costă, costă și ma­no­pera am­pla­să­rii lor, costă și spa­țiul pe care îl con­sumă din ca­lea de ru­lare a stră­zii. N‑ar fi fost de ajuns o dungă con­ti­nuă de vop­sea în­tre ben­zile auto și cele de biciclete?

Ei, și aici in­ter­vine ne­sim­ți­rea. Nu ar fi fost de ajuns, pen­tru că dum­ne­ata, dragă ce­tă­țene șo­fer, ești ne­sim­țit. Dacă nu se pun bor­duri care să te îm­pie­dice, n‑ai nici o re­ți­nere să cir­culi și să par­chezi pe banda de bi­ci­clete, chiar dacă e ile­gal. Nici bor­du­rile nu te opresc ne­a­pă­rat, tre­buie să fie atât de îna­lte în­cât să-ți fie im­po­si­bil să le es­ca­la­dezi fără să-ți strici ma­șina. Și chiar și așa se gă­sesc to­tuși unii care au câte un SUV pri­cop­sit pe care nici o bor­dură nu‑l poate opri. Pen­tru ăș­tia ar tre­bui gar­duri de doi me­tri din beton.

Altă chel­tu­ială ge­ne­rată de ne­sim­ți­rea ce­tă­țea­nu­lui șo­fer sunt stâl­pi­șo­rii care îm­pie­dică par­ca­rea pe tro­tuar. Sem­nul de oprire in­ter­zisă nu ajută, pen­tru că în în­țe­le­ge­rea șo­fe­ru­lui ro­mân, re­gu­lile de cir­cu­la­ție se aplică nu­mai în pre­zența unui agent de cir­cu­la­ție. În rest sunt op­țio­nale. Ca re­zul­tat, dacă vrem să avem tro­tu­are pen­tru pie­toni, ne­o­cu­pate de ma­șini par­cate, tre­buie să plătim stâl­pi­șo­rii și ma­no­pera in­sta­lă­rii lor ca să îm­pie­di­căm ne­sim­ți­rea să es­ca­la­deze bor­du­rile și să se in­sta­leze pe trotuar.

Știu și care e re­plica ce­lor ce se simt in­cluși în ca­te­go­ria șo­fe­ri­lor ne­sim­țiți: nu avem lo­curi de par­care! Să ni se facă lo­curi de par­care și nu ne mai suim pe tro­tu­are! Și voi fi în­tru to­tul de acord cu ei de în­dată ce îmi dau răs­pun­suri re­zo­na­bile la ur­mă­toa­rele întrebări:

 • Câte lo­curi de par­care tre­buie cre­ate în Bu­cu­rești? Câte unul pen­tru fi­e­care ma­șină e de ajuns? Sau câte unul pen­tru fi­e­care ma­șină în fi­e­care zonă unde are fi­e­care șo­fer treabă, în fi­e­care zi? Că poate azi are treabă în Ra­hova, mâine la Piața Uni­rii, po­imâine în Pi­pera — tre­buie să gă­sească peste tot lo­cul de par­care li­ber, care‑l aș­teaptă, nu?
 • Ce fa­cem dacă nu­mă­rul de ma­șini con­ti­nuă să cre­ască? Con­struim lo­curi de par­care con­ti­nuu? La fi­e­care în­ma­tri­cu­lare de ma­șină pri­mă­ria se apucă de fă­cut par­cări noi? Când con­si­de­răm că ne pu­tem opri? Și, dacă ne oprim la un mo­ment dat, ce fa­cem cu cei care n‑au apu­cat să li se facă par­cări? Ăia nu au drep­tul să par­cheze ori­unde au treabă?
 • De unde luăm spa­ții pen­tru par­cări? Desfi­in­țăm par­cu­rile, tro­tu­a­rele, orice, nu­mai să fa­cem loc ma­și­ni­lor? E mu­sai să cir­cu­lăm doar cu ma­șina prin oraș? E vreo pre­ve­dere în de­cla­ra­ția drep­tu­ri­lor omu­lui că mer­sul cu trans­por­tul în co­mun, pe jos sau cu bi­ci­cleta e în­jo­si­tor și nu ți se poate cere să faci asta?
 • De ce când se duce în alte orașe eu­ro­pene — Mün­chen, Viena sau Pa­ris — șo­fe­rul ro­mân își schimbă brusc op­tica și e foarte gri­juliu cu res­pec­ta­rea re­gu­li­lor? Care e di­fe­rența față de Bu­cu­rești? Ăia me­rită res­pect, iar con­ce­tă­țe­nii lui de acasă nu?

Așa că, după cum ve­deți, ne­sim­ți­rea costă. Și cele de sus sunt doar o parte a chel­tu­ie­lii. Iar ba­nii vin din bu­zu­na­rele voas­tre, din ta­xele și im­po­zi­tele pe care le plătim. Toți. In­clu­siv ne­sim­ți­ții. Ei plă­tesc pen­tru că tre­buie să ne pro­te­jăm de lipsa lor de edu­ca­ție. În­tre­ba­rea e: noi, cei­lalți, de ce plătim? De ce nu plă­tesc doar ei?


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. Dan

  Bai, io sunt si bi­ci­clist si so­fer de con­serva si mo­to­ci­clist, da’ acu’ pe bune, cate luni pe an iesi cu bicla/mobra si cate luni stai cu­min­tel in con­serva? Pai sa va zic, ma­xim vreo 3 luni pe AN le­gate cu in­dul­genta, pe 2 roti, fie bi­cla fie mo­tor. In rest ma­sina, asa ca mai cio­cu­’­mic si hai sa fa­cem si piste de bi­cla dar hai sa fa­cem dra­cu­lui par­cari pana una alta. Cu bi­cla ma dau prin pa­dure ori­cum, ca n‑am chef sa res­pir esa­pa­mentu’ lu’ Gogu cu Ha­maru’, cu mo­to­rul ma dau spre munte pe Cheia, asa ca…din par­tea mea da-le dracu de piste in Bu­cu­resti, ca ori­cum is fa­cute ca pixu’ si te omoara no­xele si ori­cum io nu mi-as risca vi­ata pe acolo. Deci da, con­clu­zie, pt 3 luni pe an, baga-ti pixu’ in ele de bi­cle in Buc, nu me­rita. Vrei sa pe­da­lezi, fa‑o in pa­dure sau la dracu in praz­nic, e mai safe, zic.
  Ah si pt hip­s­te­rii care o ard eco si cand nu merg pe 2 roti merg cu RATB-ul, aveti un DA! de la mine, ca pu­teti sa su­por­tati pu­to­rile de acolo. Io‑s mai sen­si­bil, imi place A/C‑ul din con­serva si mi se rupe de res­tul lu­mii, con­for­tul meu con­teaza pen­tru ca si io pla­tesc mor­mane de taxe ca sa‑l am. Si DA, VREAU UN FUCKING LOC DE PARCARE UNDE AM TREABA, nu per­ma­nent, doar pt res­tul de 9 luni pe an cand voi va aga­tati bi­clele in cui si pis­tele alea ra­man nefolosite!

 2. grig

  Vad ca foarte multi so­feri au o gan­dire al­te­rata cre­zand ca daca sis­te­mul le da bani, au drep­tul dupa plata ta­xe­lor ca­tre stat si nu ca­tre pie­ton sau bi­ci­clist, sa po­lu­eze dupa mare pu­te­rea ba­nu­lui. Eu zic ca cei ce po­lu­eaza ar tre­bui sa isi ceara ier­tare zil­nic ce­lor ce nu po­lu­eaza si sa le da­ru­iasca bani tot atata cat dau la stat sau chiar mai mult. Sa­na­ta­tea ni­ma­nui nu ar tre­bui sa fie de vanzare. Sa­na­ta­tea omu­lui nu tre­buie ma­su­rata prin bani si drep­turi de po­lu­are. Bi­ci­clis­tii ar tre­bui sa pri­measca bani cand um­bla pe pis­tele de bi­ci­clete, ca me­toda pen­tru a opri po­lu­a­rea si aglo­me­ra­rea ora­se­lor. in China exista bu­le­varde ocu­pate nu­mai de bi­ci­clisti care pe­da­leaza ca un rau care merge me­reu, con­stant cu ace­iasi 15km/h. Poate ca im­por­tand vreo 5milioane de chi­nezi bi­ci­clisti, vom re­usi sa fa­cem dintr-un neam de ca­ru­tasi, un neam de bi­ci­clisti care tra­iesc in ar­mo­nie cu na­tura. In­tre­ba­rea fi­nala: OXIGENUL, cati so­feri il pun ina­poi in na­tura dupa ce il consuma?

 3. Ghionoiu

  Cei care nu res­pecta re­gu­lile in Ro­ma­nia, nu Le res­pecta nici in Ger­ma­nia;) am va­zut multe ma­sini de ro­ma­nia par­cate aiu­rea si aici…in Germania…

 4. addytzoo

  Am două re­plici pen­tru dom­nul Vlad Soare. Ce taxă plă­tesc bi­ci­cliș­tii în ță­rile cu in­fras­truc­tura ru­ti­eră dezvol­tată pri­o­ri­tar pen­tru pie­toni și bicicliști.
  Dacă vă sim­țiți ne­drep­tă­țit că pis­tele ocupă 1/3 din ben­zile de pe Ca­lea Vic­to­riei, am să vă dau o veste bună! Ținând cont de fap­tul că acolo au fost pa­tru benzi, re­zultă că bi­ci­cliș­tii au ocu­pat 1/4, iar pie­to­nii au pri­mit și ei 1/4.
  Deci veți pu­tea să vă bu­cu­rați mai mult de Ca­lea Vic­to­riei, vi s‑au creat con­di­ții să vă și plim­bați. Doar să vă lă­sați ma­șina acasă, acum nu sunt lo­curi de parcare…

 5. Mariana Zarafu

  As dori sa il con­tra­zic pe dl Vlad Soare (pen­tru ca i‑a men­tio­nat pe bi­ci­clisti) nu din pla­cere, ci pen­tru ca asta este re­a­li­ta­tea, in pri­vinta lip­sei de res­pect re­ci­proc din­tre par­ti­ci­pan­tii la tra­fic : auto­mo­bi­listi sau bi­ci­clisti. Cred ca nu este roz in Ro­ma­nia, insa nici in tari asa-nu­mite ci­vi­li­zate nu stam mai bine, va asi­gur, am simtit/suferit asta pe pro­pria-mi piele. Eu cred ca mai de­graba este o si­tu­a­tie mai noua cu care fi­e­care din­tre noi are a se obis­nui : bi­ci­clis­tii sa in­te­leaga ca en­tu­zi­as­mul tre­buie sa res­pecte si niste re­guli (mai ales ca el este ”des­co­pe­rit” pe langa ma­sini, ca­mi­oane etc., deci risca foarte mult), iar auto­mo­bi­lis­tii care se con­frunta dintr‑o data cu un aflux de bi­ci­clisti, pa­sio­na­tii de data re­centa — si asta este peste tot in lume — ca nu mai sunt re­gii so­se­le­lor. Insa, dupa umila mea pa­rere, asta are mai multa pu­tere daca se dis­cuta la nivel mai inalt, adica de clu­buri, aso­ci­a­tii etc. cum ar fi de ex. ACR si even­tual clu­bul bi­ci­clis­ti­lor, daca exista asa ceva.…. des­pre pie­toni, cred ca sunt slabe spe­rante sa ii educi.… chiar si cu amenzi, nu o sa tina ”mi­nu­nea” mai mult de 3 zile.…

 6. Sorin Sfirlogea

  Uite Vlad un ar­ti­col pe care l‑am scris exact pe su­biec­tul ăsta: eterna noas­tră îm­păr­țire în noi și ei: http://sorin.sfirlogea.com/2015/03/09/toleranta-care-ignora/

 7. Vlad Soare

  Sper ca cei din auto­buz pla­tesc bi­let, si ca pie­to­nii nu pe­trec prea mult timp pe ca­ro­sa­bil. Dar da, in­te­leg ar­gu­men­tul ge­ne­ral ca toata lu­mea are drep­turi care sa le fie res­pec­tate. In­clu­siv bi­ci­clis­tii. Pb prin­ci­pala e lipsa de res­pect re­ci­proc, si asta tine de na­tie. Si n‑o sa ne tre­aca nici­o­data, pt ca “noi” fa­cem mult mai pu­tini co­pii de­cat “ei”. Pe scurt, sun­tem pe cale de dis­pa­ri­tie, sa ne im­pa­cam cu gandul.

 8. Sorin Sfirlogea

  Nu mai vă cer­taț (se zice corect) 😀

 9. Alex Rosiu

  nu va mai certatz

 10. Sorin Sfirlogea

  Și ar mai fi ceva: pie­to­nii ce taxe plă­tesc ca să li se per­mită tro­tu­are? Dar ălora care merg în auto­buz de ce li se dă voie să cir­cule pe străzi fără să plă­tească? Ge­nul ăsta de ra­țio­na­ment ra­di­ca­li­zează pe cei­lalți îm­po­triva șo­fe­ri­lor și așa se ajunge la ex­pre­sii de ge­nul: nu ți‑a dat mă-ta strada în fo­lo­sință personală! 🙂

 11. Sorin Sfirlogea

  Ooo, ta­xele care le plă­tesc eu sta­tu­lui ro­mân sunt su­fi­cient de mari, crede-mă. În plus am și ma­șină deci plă­tesc și ta­xele de drum. O fo­lo­sesc când plec din oraș sau când nu am în­co­tro. În rest merg cu auto­bu­zul, pe jos sau pe bi­ci­cletă. Dar nu des­pre asta vor­besc eu. Eu spun că ne­sim­ți­rea ne costă pe toți. Ne­sim­ți­rea de a nu res­pecta le­gile, in­di­fe­rent de fap­tul că mer­gem cu ma­șina sau bi­ci­cleta. Ar tre­bui să con­ști­en­ti­zăm asta. Că avem sau nu ne­voie de piste de bi­ci­clete, asta e altă discuție.

 12. Vlad Soare

  Iar eu in­treb din nou: ce im­po­zit si taxa de drum pla­tesc bi­ci­clis­tii ca sa ocupe 1/3 din ca­lea vic­to­riei? Si daca tot nu pla­tesc, nu ar pu­tea face gura ceva mai mica? Si in ace­lasi timp sa re­nunte la pla­ce­rea bol­nava de a se aduna cate 50 ca sa con­sti­tuie un bo­u­chon cvasi-mo­bil doar pt a face ne­ca­zuri so­fe­ri­lor? Bi­ci­clis­tii au de­ve­nit ex­tra­or­di­nar de tu­pe­i­sti si ne­sim­titi in ul­ti­mii ani.

  • Johnny

   Noi bi­ci­clis­tii nu avem un job? Si nu pla­tim taxe? Deci voi so­fe­rii aveti mai multe drep­turi din punc­tul de ve­dere al unora ca tine!!!

  • animal00

   Am doua ma­sini (una cu mo­tor de 2l). deci pla­tesc des­tul de multe taxe. Avand in ve­dere acest fapt si lo­gica de so­fer, ar tre­bui sa te in­treb: cate taxe pla­testi tu? Daca pla­testi doar pen­tru o ma­sina, te rog ca atunci cand vezi o ma­sina de mo­to­ri­zare mai mare, sa te dai la o parte. Ala pla­teste mai mult, deci are mai multe drep­turi de­cat tine.

  • Ardei

   Eu am ma­sina, si pla­tesc im­po­zit pen­tru strada aia. Nu te mai gandi la bi­ci­clisti ca fi­ind al­tii de­cat po­se­so­rii de masini

  • grig

   Pla­tesc bi­ci­clis­tii cu sa­na­ta­tea lor ca le dati fum to­xic si nici­o­data nu va ce­reti scuze si nu le mul­tu­miti bi­ci­clis­ti­lor ca nu va po­lu­eaza ae­rul cum o fa­ceti voi so­fe­rii. Nesimtire.

 13. Sorin Sfirlogea

  Nu mai ne căl­caț cu mașinile! 😀

 14. Vali

  Pro­blema cu sta­tul la se­ma­for e cu dus-in­tors. Re­cu­nosc ca am comis‑o de 2–3 ori intr-un mod odios (fara ur­mari din­colo de in­vec­tive), dar de atunci am pre­fe­rat sa ma urc pe tro­tuar si sa tra­ver­sez in­ter­sec­ti­ile pe langa cal, in ca­li­tate de pieton.
  Pro­blema bi­ci­clis­tu­lui (si a mo­to­ci­clis­tu­lui) la se­ma­for este de­ma­ra­jul. Pro­blema ne­in­te­leasa si ne­res­pec­tata de co­le­gii de tra­fic auto­mo­bi­listi in pro­por­tie de 95% (poate mai mult). 

  O bi­ci­cleta de­ma­reaza greu si cre­eaza an­goase auto­tu­ris­me­lor ce te im­ping de la spate, une­ori li­te­ral­mente. Pen­tru ca ori­cat de in mar­gi­nea ben­zii cir­culi cu bi­cla, me­reu va fi un auto care mai vrea si cei 40 cm pe care te in­ghe­sui tu.

  In ace­easi nota, o mo­to­ci­cleta are de­ma­raj bun daca cine o con­duce stie sa plece co­rect de pe loc. Dar tre­buie sa fie in fata co­loa­nei. Pen­tru ca pe mo­tor e di­fi­cil un de­ma­raj in mij­lo­cul co­loa­nei, ce­ti­nel. De aici inca o se­rie de an­goase si su­pa­rari auto­mo­bi­lis­tice fata de co­le­gii pe doua roti.

 15. Alex Rosiu

  si nu e mai sim­plu sa stea la semafor?

  Cla­ri­fi­cari:
  1. Nu vreau sa trans­form dis­cu­tia in­tre bi­ci­clisti vs soferi
  2. Nu con­si­der ca ne­sim­ti­rea unora le­gi­ti­meaza ne­sim­ti­rea al­tora. Doar sa vor­bim des­pre toata po­ves­tea, nu doar des­pre “par­tea buna” pt unii sau altii.

 16. Sorin Sfirlogea

  O dai în ju­de­cată pe mă-sa pen­tru că nu l‑a edu­cat bine și ți‑a pro­vo­cat traume psi­hice când l‑ai omorât 😀

 17. Alex Rosiu

  ma poate costa si pe mine, care trec pe verde si il omor: timp, nervi, con­sti­inta mar­cata for life. Ches­tii pen­tru care nu exista mastercard.

  • sergiu

   care verde ca o ar­deti du­bios ma­jo­ri­ta­tea for­tat in­ter­sec­ti­ile pe rosu ca deh.…cum sa aprins gal­ben ac­ce­le­ram sa tre­cem repede.….am garla fil­mati pe ca­mera si tri­mis la ru­ti­era da nu sa face ni­mic ca deh.…e ro­ma­nia aici nu austria

 18. Sorin Sfirlogea

  Dar tre­buie să re­cu­noști, Alex, că ne­sim­ți­rea bi­ci­clis­tu­lui de a nu sta la se­ma­for îl poate costa doar pe el. 🙂

 19. Alex Rosiu

  PS: as­tept cu in­fri­gu­rare ziua in care o sa vad un bi­ci­clist stand la semafor.

  • Marius

   … sau mer­gand pe langa bi­ci­cleta pe tre­cea de pietoni!

   • sergiu

    spre cu­nos­tin­tele tale in noua le­gi­sla­tie ru­ti­era bi­ci­clistu nu mai tre­buia sa dea jos d epe bi­ci­cleta la tre­cere de pietoni.…si ori­cum as­tea de nu fo­lo­sesc in afara de ma­sina nimic…aveti pri­o­ri­tate peste tot

  • sergiu

   pre­te­nas stau la se­ma­for daca nam pe unde trece

  • Vitalie

   Unde ne in­tal­nim? Pe unde ai traseul?

  • Ardei

   Eu trec doar pe verde si pe tre­cere ma dau jos. Cere-ti scuze

 20. Alex Rosiu

  pen­tru ca oa­me­nii in ge­ne­ral vor doar par­tea buna din tot. Vreau mo­tor de 4.0 ca al ve­ci­nu­lui, dar nu vreau sa pla­tesc taxe (mai mult sau mai pu­tin abe­rante) pen­tru el asa ca in­ma­tri­cu­lez ma­sina pe Bu­l­ga­ria. Vreau sa par­chez aproape de sha­or­me­rie, dar nu vreau sa pla­tesc 1.5 lei/h cat stau s‑o sa­vu­rez. Vreau bi­ci­cleta ca sa fiu fit si sa ma plimb prin na­tura, dar nu merg pana afara din oras sa ma dau in Mo­go­soaia pen­tru ca e de­parte, mai bine merg tare de tot in ju­rul la­cu­lui He­ras­trau prin­tre pie­toni, noap­tea, fara far (ca e scump) sau cu fa­rul high-end pus pe “blin­king mode” (a se citi “mo­dul or­bi­tor”, pro­ba­bil in­spi­rat de Car­ta­rescu) pen­tru ca ma doare‑n 14 de fra­ie­rii de rand.
  Cand merg la Viena insa, pla­tesc 2 eur/ora pen­tru ca deh, o data pe an e va­canta si nu imi per­mit sa mai pla­tesc si amenzi pen­tru vi­teza si par­care ile­gala, iar pros­tii aia nici nu iau spaga, ca sa vezi. Plus ca acolo nu cu­nosc pe ni­meni, nu am pe cine sa dau la te­le­fon agen­tu­lui. Dar exista Bu­l­ga­ria, unde e ca acasa. Doar par­tea buna din tot.

 21. Marius

  Eu as mai fi tre­cut aici si asta: “Sa am loc de par­care in fata blo­cu­lui pen­tru ma­sina mea, a ne­ves­tei, a co­pi­lu­lui daca e ma­jor si are si even­tual si pen­tru ma­sina de la serviciu!”

  • Sorin Sfirlogea

   Ne­a­pă­rat pen­tru ma­șina de ser­vi­ciu, mai ales dacă e un van de două tone, că firma de trans­port unde lu­crez n‑are par­care pro­prie și ori­cum eu vreau să mă dau cu di­ta­mai auto­bu­zul prin oraș, că doar nu‑s eu cel mai prost să merg cu trans­por­tul în comun.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.