Care va să zică s‑a re­des­chis do­sa­rul mi­ne­ri­a­dei din ’90. E bine. Ar fi fost și mai bine să o fa­cem din pro­prie ini­ția­tivă, nu îm­pinși de la spate de CEDO. O să ne ui­tăm ia­răși peste in­ves­ti­ga­ți­ile din do­sa­rele fă­cute de Dan Vo­i­nea — vă mai amin­tiți de con­tro­ver­sa­tul pro­cu­ror? Ei, acuma o să aflăm dacă era con­tro­ver­sat de bine sau de rău. Dacă tot ce a strâns el în anii de an­chetă era ade­vă­rul sau mă­car o parte a lui. Eu am o pre­sim­țire că do­cu­men­tele an­che­tei an­te­ri­oare con­țin niște ches­tii foarte in­te­re­sante. Și, bi­ne­în­țe­les, în­tre­ba­rea prin­ci­pală este: se mai poate adă­uga ceva la pro­bele deja exis­tente, având în ve­dere că au tre­cut 25 de ani? Își mai amin­tește ci­neva toate amă­nu­n­tele de atunci?

Mulți se bu­cură deja pen­tru că Ion Ili­escu va fi adus la tri­bu­nal și pus să ex­plice de ce a adus mi­ne­rii în Bu­cu­rești. E și asta o mică vic­to­rie, dar, ui­tându-mă la vâr­sta bă­trâ­nu­lui co­mu­nist, mă în­do­iesc că se va face vreo ga­ură în cer din mo­ti­vul ăsta. Pre­cis o să in­voce ino­cența lui fai­moasă, o să pună to­tul pe seama “mâ­niei pro­le­tare” a mi­ne­ri­lor, re­vol­tați de fap­tele re­pro­ba­bile ale “go­la­ni­lor din Piața Uni­ver­si­tă­ții”. El — va spune — n‑a avut de­cât ro­lul de a‑i ca­na­liza spre fapte bune pre­cum plan­ta­tul panse­lu­țe­lor și de a‑i în­toarce apoi acasă. Nu de­cla­ra­ți­ile lui, bi­ne­cu­nos­cute deja tu­tu­ror, vor aduce lu­mină în ca­zul mineriadei.

Ade­vă­ru­rile ar tre­bui fi aflate din culi­sele ope­ra­țiu­ni­lor. Ci­neva a or­ga­ni­zat de­pla­sa­rea mi­ne­ri­lor, ci­neva a pus la dis­po­zi­ție tre­nuri, ci­neva i‑a in­sti­gat să plece asu­pra Bu­cu­rești­u­lui. Ci­neva a ce­rut toate as­tea, ci­neva le‑a co­mu­ni­cat per­soa­ne­lor po­tri­vite, ci­neva le‑a exe­cu­tat. Fi­rele mul­ti­ple ale po­veș­tii tre­buie să fie des­câl­cite unul câte unul și abia apoi ur­mă­rite în sus, până la per­so­na­jele care au orches­trat to­tul. Că e Ili­escu sau al­ții, pu­țin im­portă. Tre­buie să aflăm. Tre­buie să se spună cu su­biect și pre­di­cat dacă a fost o miș­care spon­tană sau un co­mando pro­le­tar di­ri­jat de securiști.

Iar toate as­tea nu sunt im­por­tante doar pen­tru a‑l pu­tea pe­depsi pe Ion Ili­escu. Miza ju­de­că­rii lui e prea mă­runtă pen­tru Ro­mâ­nia, des­ti­nul lui pre­zent este ne­sem­ni­fi­ca­tiv pen­tru noi. Dar tre­buie spus răs­pi­cat și cu voce tare că tot ce a ur­mat ace­lor mo­mente, în care trei sfer­turi din po­pu­la­ția Ro­mâ­niei apla­uda sau mă­car aproba în tă­cere de­mo­cra­ția îm­păr­țită cu bâta, toate con­struc­ți­ile po­li­tice ba­zate pe aceste men­ta­li­tăți — FSN, PDSR și PSD — toată clasa po­li­tică năs­cută după mo­de­lul se­cu­ris­tu­lui ari­vist, toate as­tea au fost un dez­as­tru care ne‑a cos­tat ani mulți de stag­nare. Ani în care co­rup­ția pe care azi o ve­dem ex­pusă în lu­mina tri­bu­na­le­lor a ră­să­rit, în­flo­rit și pros­pe­rat, tot mai vi­gu­roasă cu fi­e­care an.

Dar mai ales tre­buie să aflăm ade­vă­rul ca să pu­tem, în sfâr­șit, exorciza spi­ri­tul lui Ion Ili­escu, fan­toma co­mu­nis­tu­lui de­ma­gog, a mi­ne­ru­lui îna­r­mat cu bâtă, a ime­ghe­bis­tu­lui care face or­dine și a tu­tu­ror ce­lor­lalți stri­goi care‑i mai bân­tuie pe unii ro­mâni de atunci în­coace. Să pu­tem să le spu­nem în față, fără ură, că de 25 de ani ne-au țin­tuit în coș­ma­rul năs­cut din pro­pria lor ig­no­ranță și ră­u­tate. Că, în sfâr­șit, pu­tem în­toarce fila peste ca­pi­to­lul acesta de is­to­rie și să în­cer­căm să în­ce­pem unul nou.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  1. Catalina

    Ci­tind in ace­lasi con­text un ar­ti­col (nu as baga mana in foc, dar as zice ca pe contributors.ro), am ga­sit ur­ma­to­rul link: http://www.europalibera.org/content/article/2079630.html
    Este un transcript al unei emi­siuni al Ra­dio Eu­ropa Li­bera, din data de 23.06.1990 — “Va­ri­a­țiuni și do­cu­mente so­nore în ju­rul mi­ne­ri­a­dei de la 13–15 iunie”
    Desi lung transcrip­tul, este o lec­tura de­o­se­bit de interesanta.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.