Tre­buie să re­cu­nosc că avo­ca­tul pe care și l‑a ales ma­dam Fi­rea pen­tru a se ju­deca cu Bă­sescu e cât se poate de ni­me­rit. Unui ase­me­nea per­so­naj pre­cum este de­pu­ta­tul-țață-de-la-la­tri­nele-lui-vo­i­cu­lescu nu i se po­tri­vea de­cât un apă­ră­tor de ge­nul an­ti­se­mit-va­di­mist, cum e Lu­cian Bol­caș. Sau, cum se mai spune, sa­cul și peticul.

Des­pre ce e pro­ce­sul? Păi des­pre fap­tul că, în 2014, Bă­sescu a fă­cut într‑o emi­siune TV ur­mă­toa­rea afirmație:

Mai bine ar sta în banca ei şi s‑ar ocupa ce se în­tâm­plă pe moşia soţu­lui ei, unde e pri­mar. Că s‑ar pu­tea să nu îl mai gă­sească într‑o zi acasă, dacă nu e atentă. Înţe­leg că în pa­rohia lui se în­tâm­plă des­tule lu­cruri rele.

N‑am nici o în­do­ială că dacă DNA și-ar face nițel de lu­cru prin Vo­lun­tari ar găsi iute su­fi­ciente ar­gu­mente ca să‑i aducă dom­nu­lui Pan­dele o pe­re­che de bră­țări me­ta­lice asor­tate cu in­frac­țiu­nile pe care le‑a co­mis. Pro­ba­bil va veni și ziua aia. Dar nu des­pre asta vreau să vă po­ves­tesc. Ci des­pre fraza de mai sus, care stă la baza acu­za­ției prin­ci­pale: șan­taj cu amenințare.

Din DEX aflăm că:

Șan­ta­jul este fapta de con­strân­gere exer­ci­tată asu­pra cuiva, prin ame­nin­ța­rea cu di­vul­ga­rea unui se­cret com­pro­mi­ță­tor sau prin alte mij­loace de in­ti­mi­dare, cu sco­pul de a do­bândi în mod in­just un fo­los, bani sau fa­vo­ruri pen­tru sine sau pen­tru altul.

Să ad­mi­tem că fo­lo­sul ur­mă­rit de Bă­sescu era ca ma­dam Fi­rea să nu‑l mai atace pu­blic. Cam sub­ți­rel ca sub­stanță, dar să zi­cem că e re­zo­na­bil din punct de ve­dere le­gal. Hai să ve­dem cum e cu con­strân­ge­rea — în ce fel afir­ma­ția lui Bă­sescu im­plică o con­strân­gere? Cu ce a amenințat‑o pe ma­dam Firea?

“Că s‑ar pu­tea să nu‑l mai gă­sească într‑o zi acasă” vor spune fa­nii ța­ței. Și cum ar fi pu­tut Bă­sescu să pună în prac­tică această ame­nin­țare? Tri­mi­tea mas­ca­ții? Tri­mi­tea DNA-ul? Tri­mi­tea pro­cu­ra­tura ge­ne­rală? Ar fi pu­tut prac­tic face aceste lu­cruri în mod le­gal? De­si­gur, nu. Ofi­cial Bă­sescu nu avea — cum nici un pre­șe­dinte nu are — ast­fel de pâr­ghii de con­strân­gere. Tre­buie deci por­nit de la pre­su­pu­ne­rea că ar fi pu­tut face aceste lu­cruri ne­o­fi­cial, adică ilegal.

Cu alte cu­vinte, ca să de­mon­streze că afir­ma­ția res­pec­tivă era în mod prac­tic o ame­nin­țare, ma­dam Fi­rea tre­buie mai în­tâi să de­mon­streze că Bă­sescu ar fi pu­tut ac­ționa ile­gal, că DNA sau par­che­tul ge­ne­ral erau gata să ac­țio­neze la or­di­nul ne­o­fi­cial al pre­șe­din­te­lui ță­rii. Alt­min­teri sunt doar vorbe goale, bla-bla-uri de talk-show.

Nu știu cum ve­deți voi lu­cru­rile, dar eu unul nici n‑aș fi dat curs plân­ge­rii. Iar dacă a ajuns to­tuși în tri­bu­nal, Ga­briela ar tre­bui să se gân­dească bine îna­inte de a con­ti­nua cu acest pro­ces. Nu de alta, dar are pre­ten­ția că e o fe­meie în toată Firea.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  1. Service GSM

    Ce vrei.. La noi in tara se in­tam­pla ca orice sa se tre­zeasca si sa urle putin.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.