Vom Șovăi?

Jus­ti­ția se apro­pie tot mai mult de cer­cu­rile inte­ri­oare ale pute­rii poli­tice. Au ajuns la răcoare nume grele ale par­ti­de­lor, dar există încă un miez nea­tins, un miez care e capa­bil să ger­mi­neze ace­leași per­so­naje male­fice de îndată ce se vor simți din nou în sigu­ranță. Și, la a doua lor gene­ra­ție, tică­lo­șii vor fi mult mai ver­sați, vor fi învă­țat din gre­șe­lile celor ce au plătit îna­in­tea lor. Să nu uităm că prin această cam­pa­nie anti­co­rup­ție nu doar soci­e­ta­tea se curăță de infrac­tori, ci și infrac­to­rii capătă expe­riență. E un fapt imu­a­bil: nu vom reuși nici­o­dată să stâr­pim com­plet tică­lo­șia, ea e intrin­secă spe­ciei umane.

Să ata­căm așa­dar și acest miez al infrac­țiu­nii. În PSD lista e deja des­chisă: Ghiță, Mazăre, Drag­nea, Șova și – perla coroa­nei – Ponta. Sunt și alții, din alte par­tide, îi cam știm deja. Meca­nis­mele jus­ti­ției par să func­țio­neze, ne‐am obiș­nuit cu o anu­mită evo­lu­ție a lor: întâi apar acu­za­ți­ile, apoi avi­zul par­la­men­tu­lui, apoi un pic de tam‐tam prin presă cu oca­zia ares­tă­rii pre­ven­tive, urmează o peri­oadă de liniște când apa­rent nimic nu se mai întâm­plă și apoi – bum! – con­dam­nă­rile. Se va schimba ceva din acest sce­na­riu atunci când jus­ti­ția va ajunge la vâr­fu­rile par­ti­de­lor poli­tice?

Apa­rent da. Par­la­men­tul a sărit în apă­ra­rea lui Bor­bely și există sus­pi­ciu­nea că va face zid și pen­tru a‐l pro­teja pe Șova. Ceea ce ar putea părea bizar, având în vedere că pri­e­te­nul lui Ponta nu e toc­mai la fel de pri­e­ten și cu cei­lalți colegi din PSD. Însă Șova repre­zintă o ultimă bari­cadă a corup­ției, linia de demar­ca­ție între soci­e­tate și matri­cea de ges­ta­ție a cla­sei poli­tice actu­ale. Dacă și această redută cade, vii­to­rul par­ti­de­lor poli­tice – așa cum există ele acum – este com­pro­mis. Și asta cred că înțe­leg chiar și par­la­men­ta­rii care n‐au prac­ti­cat decât corup­ția măruntă, cei care nu se con­si­deră vizați de DNA, cel puțin nu acum, când bătă­li­ile se dau pen­tru marile fur­turi.

Moise Guran scrie des­pre asta și spune că, dacă par­la­men­ta­rii nu vor încu­vi­ința anche­ta­rea lui Șova, ar tre­bui să ieșim în stradă și să răs­tur­năm guver­nul Ponta. Ba mai mult, că ar tre­bui să cerem și să facem pre­siuni pen­tru ale­geri par­la­men­tare anti­ci­pate, ceea ce teh­nic ar fi posi­bil prin acor­dul din­tre Iohan­nis și Ponta. Greu, dar nu impo­si­bil – hai să ne ima­gi­năm că reu­șim. Nu există îndo­ială că majo­ri­ta­tea covâr­și­toare a par­la­men­ta­ri­lor de azi vor can­dida din nou. Sun­tem noi, româ­nii, capa­bili să gene­răm un alt par­la­ment? Vom exclude din vâr­ful pute­rii pe cei care îi bănuim de corup­ție? Sau îi vom rea­lege pe Drag­nea, pe Ghiță, pe Șova? Sta­tis­ti­cile nu ne sunt favo­ra­bile. Avem nenu­mă­rate cazuri în care oameni cu cazier au fost aleși par­la­men­tari, con­si­li­eri locali, pri­mari.

Dar dacă vom crea un alt par­la­ment popu­lat de ace­leași triste figuri, de ace­leași per­so­naje dubi­oase, de ace­eași incom­pe­tenți gân­gavi, vom face demon­stra­ția că matri­cea care ger­mi­nează semin­țele corup­ției nu e clasa poli­tică, ci noi. Noi ar tre­bui să fim ares­tați și băgați în puș­că­rie, pen­tru că noi repre­zen­tăm rădă­cina rău­lui. Sun­tem, deci, pre­gă­tiți pen­tru ale­geri anti­ci­pate? Am învă­țat ceva din lec­ția pe care isto­ria ne‐o predă de câtva timp încoace? Iar când va fi vorba să res­pin­gem incom­pe­tența, fur­tul și min­ciuna vom Șovăi?

PS Acest text nu este des­pre Șova sau des­pre pese­diști. Acest text este des­pre noi și des­pre capa­ci­ta­tea noas­tră de a face ale­geri morale.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
 • Interesant
 • Original
 • Amuzant
 • Plictisitor
 • Trist
 • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


 1. Costinel Cazapciu

  Doamne, ce chi­puri mirate si nevinovate.Ce-o fi având jus­ti­ția cu acești curati ca lacrima, acești înge­rași ?

 2. Victoria Io

  25 de ani ?

 3. Loredana Cojocaru

  Drep­ta­tea a murit ina­inte de a se naste!

 4. Sorin Sfirlogea

  "În PSD lista e deja des­chisă: Ghiță, Ma­zăre, Drag­nea, Șova și – perla co­roa­nei – Ponta. Sunt și al­ții, din alte par­tide, îi cam știm deja."

 5. Loredana Cojocaru

  Des­pre cei­lalți, nimic?


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu