Jus­ti­ția se apro­pie tot mai mult de cer­cu­rile in­te­ri­oare ale pu­te­rii po­li­tice. Au ajuns la ră­coare nume grele ale par­ti­de­lor, dar există încă un miez ne­a­tins, un miez care e ca­pa­bil să ger­mi­neze ace­leași per­so­naje ma­le­fice de în­dată ce se vor simți din nou în si­gu­ranță. Și, la a doua lor ge­ne­ra­ție, ti­că­lo­șii vor fi mult mai ver­sați, vor fi în­vă­țat din gre­șe­lile ce­lor ce au plătit îna­in­tea lor. Să nu ui­tăm că prin această cam­pa­nie an­ti­co­rup­ție nu doar so­ci­e­ta­tea se cu­răță de in­frac­tori, ci și in­frac­to­rii ca­pătă ex­pe­riență. E un fapt imu­a­bil: nu vom re­uși nici­o­dată să stâr­pim com­plet ti­că­lo­șia, ea e in­trin­secă spe­ciei umane.

Să ata­căm așa­dar și acest miez al in­frac­țiu­nii. În PSD lista e deja des­chisă: Ghiță, Ma­zăre, Drag­nea, Șova și — perla co­roa­nei — Ponta. Sunt și al­ții, din alte par­tide, îi cam știm deja. Me­ca­nis­mele jus­ti­ției par să func­țio­neze, ne-am obiș­nuit cu o anu­mită evo­lu­ție a lor: în­tâi apar acu­za­ți­ile, apoi avi­zul par­la­men­tu­lui, apoi un pic de tam-tam prin presă cu oca­zia ares­tă­rii pre­ven­tive, ur­mează o pe­ri­oadă de li­niște când apa­rent ni­mic nu se mai în­tâm­plă și apoi — bum! — con­dam­nă­rile. Se va schimba ceva din acest sce­na­riu atunci când jus­ti­ția va ajunge la vâr­fu­rile par­ti­de­lor politice?

Apa­rent da. Par­la­men­tul a să­rit în apă­ra­rea lui Bor­bely și există sus­pi­ciu­nea că va face zid și pen­tru a‑l pro­teja pe Șova. Ceea ce ar pu­tea pă­rea bi­zar, având în ve­dere că pri­e­te­nul lui Ponta nu e toc­mai la fel de pri­e­ten și cu cei­lalți co­legi din PSD. Însă Șova re­pre­zintă o ul­timă ba­ri­cadă a co­rup­ției, li­nia de de­mar­ca­ție în­tre so­ci­e­tate și ma­tri­cea de ges­ta­ție a cla­sei po­li­tice ac­tu­ale. Dacă și această re­dută cade, vi­i­to­rul par­ti­de­lor po­li­tice — așa cum există ele acum — este com­pro­mis. Și asta cred că în­țe­leg chiar și par­la­men­ta­rii care n‑au prac­ti­cat de­cât co­rup­ția mă­runtă, cei care nu se con­si­deră vi­zați de DNA, cel pu­țin nu acum, când bă­tă­li­ile se dau pen­tru ma­rile furturi.

Mo­ise Gu­ran scrie des­pre asta și spune că, dacă par­la­men­ta­rii nu vor în­cu­vi­ința an­che­ta­rea lui Șova, ar tre­bui să ie­șim în stradă și să răs­tur­năm gu­ver­nul Ponta. Ba mai mult, că ar tre­bui să ce­rem și să fa­cem pre­siuni pen­tru ale­geri par­la­men­tare an­ti­ci­pate, ceea ce teh­nic ar fi po­si­bil prin acor­dul din­tre Iohan­nis și Ponta. Greu, dar nu im­po­si­bil — hai să ne ima­gi­năm că re­u­șim. Nu există în­do­ială că ma­jo­ri­ta­tea co­vâr­și­toare a par­la­men­ta­ri­lor de azi vor can­dida din nou. Sun­tem noi, ro­mâ­nii, ca­pa­bili să ge­ne­răm un alt par­la­ment? Vom ex­clude din vâr­ful pu­te­rii pe cei care îi bă­nuim de co­rup­ție? Sau îi vom re­a­lege pe Drag­nea, pe Ghiță, pe Șova? Sta­tis­ti­cile nu ne sunt fa­vo­ra­bile. Avem ne­nu­mă­rate ca­zuri în care oa­meni cu ca­zier au fost aleși par­la­men­tari, con­si­li­eri lo­cali, primari.

Dar dacă vom crea un alt par­la­ment po­pu­lat de ace­leași triste fi­guri, de ace­leași per­so­naje du­bi­oase, de ace­eași in­com­pe­tenți gân­gavi, vom face de­mon­stra­ția că ma­tri­cea care ger­mi­nează se­min­țele co­rup­ției nu e clasa po­li­tică, ci noi. Noi ar tre­bui să fim ares­tați și bă­gați în puș­că­rie, pen­tru că noi re­pre­zen­tăm ră­dă­cina ră­u­lui. Sun­tem, deci, pre­gă­tiți pen­tru ale­geri an­ti­ci­pate? Am în­vă­țat ceva din lec­ția pe care is­to­ria ne‑o predă de câ­tva timp în­coace? Iar când va fi vorba să res­pin­gem in­com­pe­tența, fur­tul și min­ciuna vom Șovăi?

PS Acest text nu este des­pre Șova sau des­pre pe­se­diști. Acest text este des­pre noi și des­pre ca­pa­ci­ta­tea noas­tră de a face ale­geri morale.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. Costinel Cazapciu

  Doamne, ce chi­puri mi­rate si nevinovate.Ce‑o fi având jus­ti­ția cu acești cu­rati ca la­crima, acești îngerași ?

 2. Victoria Io

  25 de ani ?

 3. Loredana Cojocaru

  Drep­ta­tea a mu­rit ina­inte de a se naste!

 4. Sorin Sfirlogea

  “În PSD lista e deja des­chisă: Ghiță, Ma­zăre, Drag­nea, Șova și – perla co­roa­nei – Ponta. Sunt și al­ții, din alte par­tide, îi cam știm deja.”

 5. Loredana Cojocaru

  Des­pre cei­lalți, nimic?


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.