Vom Șovăi?

Justiția se apropie tot mai mult de cer­curile inte­rioare ale put­erii politice. Au ajuns la răcoare nume grele ale par­tide­lor, dar există încă un miez neatins, un miez care e capa­bil să ger­mineze ace­leași per­son­aje malefice de îndată ce se vor simți din nou în sig­u­ranță. Și, la a doua lor gen­er­ație, ticăloșii vor fi mult mai ver­sați, vor fi învățat din greșelile celor ce au plătit înain­tea lor. Să nu uităm că prin această cam­panie anti­corupție nu doar soci­etatea se curăță de infrac­tori, ci și infrac­torii capătă expe­riență. E un fapt imua­bil: nu vom reuși nicio­dată să stâr­pim com­plet ticăloșia, ea e intrin­secă speciei umane.

Să atacăm așadar și acest miez al infracți­u­nii. În PSD lista e deja deschisă: Ghiță, Mazăre, Drag­nea, Șova și — perla coroanei — Ponta. Sunt și alții, din alte par­tide, îi cam știm deja. Mecan­is­mele justiției par să funcționeze, ne‐am obiș­nuit cu o anu­mită evoluție a lor: întâi apar acuza­ți­ile, apoi avizul par­la­men­tu­lui, apoi un pic de tam‐tam prin presă cu ocazia arestării pre­ven­tive, urmează o perioadă de lin­iște când aparent nimic nu se mai întâm­plă și apoi — bum! — con­damnările. Se va schimba ceva din acest sce­nariu atunci când justiția va ajunge la vâr­furile par­tide­lor politice?

Aparent da. Par­la­men­tul a sărit în apărarea lui Bor­bely și există sus­pi­ci­unea că va face zid și pen­tru a‐l pro­teja pe Șova. Ceea ce ar putea părea bizar, având în vedere că pri­etenul lui Ponta nu e toc­mai la fel de pri­eten și cu ceilalți colegi din PSD. Însă Șova reprez­intă o ultimă bar­i­cadă a corupției, linia de demar­cație între soci­etate și matricea de ges­tație a cla­sei politice actuale. Dacă și această redută cade, viitorul par­tide­lor politice — așa cum există ele acum — este com­pro­mis. Și asta cred că înțe­leg chiar și par­la­men­tarii care n‐au prac­ti­cat decât corupția măruntă, cei care nu se con­sid­eră vizați de DNA, cel puțin nu acum, când bătăli­ile se dau pen­tru mar­ile fur­turi.

Moise Guran scrie despre asta și spune că, dacă par­la­men­tarii nu vor încu­vi­ința anchetarea lui Șova, ar tre­bui să ieșim în stradă și să răs­turnăm guver­nul Ponta. Ba mai mult, că ar tre­bui să cerem și să facem pre­siuni pen­tru alegeri par­la­mentare antic­i­pate, ceea ce tehnic ar fi posi­bil prin acor­dul din­tre Iohan­nis și Ponta. Greu, dar nu imposi­bil — hai să ne imag­inăm că reușim. Nu există îndoială că majori­tatea cov­ârși­toare a par­la­men­tar­ilor de azi vor can­dida din nou. Sun­tem noi, românii, capa­bili să gen­erăm un alt par­la­ment? Vom exclude din vâr­ful put­erii pe cei care îi bănuim de corupție? Sau îi vom realege pe Drag­nea, pe Ghiță, pe Șova? Sta­tis­ti­cile nu ne sunt favor­a­bile. Avem nenumărate cazuri în care oameni cu cazier au fost aleși par­la­men­tari, con­silieri locali, pri­mari.

Dar dacă vom crea un alt par­la­ment pop­u­lat de ace­leași triste fig­uri, de ace­leași per­son­aje dubioase, de aceeași incom­pe­tenți gân­gavi, vom face demon­strația că matricea care ger­minează sem­i­nțele corupției nu e clasa politică, ci noi. Noi ar tre­bui să fim arestați și băgați în pușcărie, pen­tru că noi reprezen­tăm rădăcina rău­lui. Sun­tem, deci, pregătiți pen­tru alegeri antic­i­pate? Am învățat ceva din lecția pe care isto­ria ne‐o predă de câtva timp încoace? Iar când va fi vorba să resp­ingem incom­pe­tența, fur­tul și min­ci­una vom Șovăi?

PS Acest text nu este despre Șova sau despre pesediști. Acest text este despre noi și despre capac­i­tatea noas­tră de a face alegeri morale.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


 1. Costinel Cazapciu

  Doamne, ce chipuri mirate si nevinovate.Ce-o fi având justiția cu acești curati ca lacrima, acești înger­ași ?

 2. Victoria Io

  25 de ani ?

 3. Loredana Cojocaru

  Drep­tatea a murit inainte de a se naste!

 4. Sorin Sfirlogea

  "În PSD lista e deja des­chisă: Ghiță, Ma­zăre, Drag­nea, Șova și – perla co­roa­nei – Ponta. Sunt și al­ții, din alte par­tide, îi cam știm deja."

 5. Loredana Cojocaru

  Despre ceilalți, nimic?


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu