Dacă nu mă în­șel, pri­mul po­li­ti­cian co­rupt, do­ve­dit cu acte în re­gulă, a fost dom­nul Re­meș. Domnia sa a pri­mit șpagă, prin­tre al­tele, niște cal­ta­boși des­pre care nu pot să pre­su­pun de­cât că erau de­li­cioși, de vreme ce a me­ri­tat să facă puș­că­rie pen­tru ei. În­tre timp dom­nul Re­meș a și ter­mi­nat de is­pă­șit pe­deapsa și acum e pro­ba­bil acasă, con­tem­plându-și soarta de îm­pă­ti­mit, dar con­dam­nat gu­r­mand. Și poate că pri­vește cu o anu­mită nos­tal­gie la ști­rile zi­lei, când alți co­rupți sunt prinși cu mâța‑n sac. Atâta doar că pe mă­sură ce trece tim­pul șpă­gile des­co­pe­rite tind să de­vină tot mai so­fis­ti­cate. Dom­nul Vâl­cov, de pildă, a fost gă­sit cu lin­go­uri de aur și-un ta­blou sem­nat Re­noir. Tre­buie să re­cu­noaș­tem că to­tuși pro­gre­săm, într-un anume sens.

În­gri­jo­rați de am­ploa­rea an­che­te­lor și de zor­nă­i­tul con­stant al că­tu­șe­lor, par­la­men­ta­rii ro­mâni ca­ută so­lu­ții de a opri ofen­siva jus­ti­ției. Se aude că vor să scoată ia­răși la lu­mină niște mo­di­fi­cări ale re­gu­la­men­tu­lui ca­me­re­lor care să‑i facă su­pe­ri­muni. Nu­mai că res­pec­ti­vele pre­ve­deri au fost deja ata­cate la Cur­tea Con­sti­tu­țio­nală și de­cla­rate ne­con­sti­tu­țio­nale. Ce rost ar avea să în­cerce a le pune iar în prac­tică? Păi, ar avea. Mai câștigă timp, mai amână in­e­vi­ta­bi­lul. Sau poate chiar vor avea cu­ra­jul să ig­nore ne­con­sti­tu­țio­na­li­ta­tea. În fond cine poate să le facă ceva? Iohan­nis? Ce poate face el, fără spri­ji­nul guvernului?

Sin­gura armă a pre­șe­din­te­lui ar fi re­fe­ren­du­mul. Ne va chema să spu­nem dacă vrem ca par­la­men­ta­rii să fie in­tan­gi­bili, să nu li se aplice le­gea. Și noi vom zice că nu vrem așa ceva. Și apoi ce se va în­tâm­pla? Păi tot ni­mic. Că doar am vo­tat și că vrem par­la­ment uni­ca­me­ral cu 300 de mem­bri și uite ce avem.

Cred că în cu­rând ro­mâ­nii vor tre­bui să se ho­tă­rască ce vor: jus­ti­ție sau ta­blo­uri cu cal­ta­boși sem­nate Renoir.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  1. Service GSM

    :)) e tare po­ves­tea cu caltabosii:)))


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.