Scorpii și cațe

Cazul lui Dar­ius Vâl­cov e încă unul din parcă inter­minabilul șir al hoți­ilor pe care le vedem aduse la lumina zilei în ultima vreme. Pare sim­i­lar cu ceea ce am văzut până aici: un (fost) pri­mar și politi­cian local care a furat cu ambele mâini, prof­itând de poz­iția avan­ta­joasă pe care i‐o con­ferea funcția în care fus­ese ales de alții. Sin­gura notă de orig­i­nal­i­tate a dom­nu­lui Vâl­cov e, poate, des­ti­nația pe care s‐a gân­dit să o dea ban­ilor furați. Investiția în artă e ined­ită. Să fie sem­nul unui cal­cul de prof­itabil­i­tate sau al unui cău­tat rafi­na­ment?

Dar ceea ce face deosebit cazul dom­nu­lui Vâl­cov nu e doar latura artis­tică a infracțion­al­ității sale. Ci și fap­tul că e însurat cu doamna Lavinia Șan­dru. Care doamnă e înzes­trată cu una cele mai agre­sive voci din tele­viz­iu­nile românești, o apariție care e imposi­bil să treacă neob­ser­vată în peisajul media de azi. Juna jur­nal­istă are la activ chiar și o prezență politică, în care s‐a man­i­fe­s­tat mai mult vocal decât prin fapte sau reușite — toate astea vădesc o aprinsă dor­ință de a fi în față, de a se afla acolo unde se fac cărțile. Iar calea către aceste dezider­ate este — cum alt­fel — jur­nal­is­mul mil­i­tant, agre­siv și nemi­los.

O să spuneți că și alți jur­nal­iști sunt la fel. Da și nu. Am să vă invit să facem împre­ună o dis­tincție: tele­viz­iu­nile au dez­voltat două mod­ele impor­tante de jur­nal­ism agre­siv. Primul este jur­nal­is­mul care des­fi­ințează prin ridi­culizare — cel prac­ti­cat de Mircea Badea, Radu Ban­ciu sau Dragoș Pătraru — al cărui prin­ci­pal obiec­tiv este să semene îndoiala, să ducă în peni­bil pe cel ata­cat, să‐l facă caraghios și stu­pid. Al doilea este jur­nal­is­mul care des­fi­ințează prin demo­nizare — cel prac­ti­cat de Mihai Gâdea, Gabriela Firea, Radu Tudor — a cărui metodă este să devoaleze tene­broasele gân­duri și mârșavele fapte ale celui vizat, scoțând în evi­dență lipsa sa de morală.

Lavinia Șan­dru și Gabriela Firea sunt cam­pioanele fem­i­nine ale aces­tui al doilea "pro­cedeu jur­nal­is­tic". Ambele sunt înzes­trate cu un debit ver­bal remar­ca­bil, cu o flu­ență dev­as­ta­toare a acuzelor și cu o impetuoz­i­tate agre­sivă ale cărei resor­turi par a veni din umo­rile per­son­ale. Le poți citi în priviri și în ges­turi plăcerea de a înfige cuți­tul în duș­man, rău­tatea de scor­pie care își împinge vic­tima către un colț de unde nu mai are scă­pare. Vino­vați sau nu, toți duș­manii sunt demo­lați sis­tem­atic și cu tenac­i­tate pe temeiuri morale. Între­barea de bază este de obi­cei "cum e posi­bil ca Icsulescu să fie cin­stit sau potrivit unei respon­s­abil­ități pub­lice când el/ea a făcut, a dres, a spus etc". Cri­teriul moral le este îndea­junsă îndrep­tățire pen­tru a pre­supune răută­cios, a acuza javert­ian, a judeca sumar și a con­damna fără milă.

Numai că, așa cum aflăm acum, în timp ce juca rolul unui Torque­mada con­tem­po­ran, doamna Șan­dru trăia într‐o promis­cui­tate morală evi­dentă. Mări­tată cu un tip care avea ofi­cial un salariu de vreo 3000 de lei pe lună, juna Lavinia își reprima mis­te­rios ascuțimea moral­ității sale atunci când din banii ăștia soțul ei se îmbrăca cu haine scumpe, îi cumpăra mașină, o ducea prin restau­rante și mai făcea și economii. Rămâne de văzut dacă știa și de achiz­iți­ile sale de natură artis­tică, dar dați‐mi voie să cred că dom­nul Vâl­cov n‐ar fi rezi­s­tat să nu‐i povestească iubitei sale soții despre per­for­manțele sale de investi­tor.

Ce rămâne atunci din alti­tudinea morală a jur­nal­is­tei Lavinia Șan­dru care a înfierat corupția de pe sti­cla tele­vi­zoru­lui? Nimic altceva decât rău­tatea unei cațe, a cărei moti­vație de a împroșca noroi nu vine din convin­geri morale, ci din sim­pla plăcere a bâr­fei, din sat­is­facția de a bălăcări pe alții și din dor­ința de a se face cunos­cută și temută. Și chiar dacă penal ea nu poate fi acuzată de faptele soțu­lui său, ar tre­bui ca moral să primească ceea ce mer­ită din partea pub­licu­lui și a pre­sei. Am zis că ar tre­bui. Știu că nu va fi așa. Nouă ne plac scor­pi­ile și cațele: pub­licu­lui pen­tru spec­ta­colul pus în scenă, pre­sei pen­tru pub­lic­i­tatea pe care o aduc.

P.S. Nu mă îndoi­esc că vom face cândva ace­leași con­statări și despre madam Firea. E din ace­lași aluat.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


 1. Sanda Soim

  Corect spus daca nu are nimic in comun cu Val­cov de ce nu a divor­tat ? Este o femeie tupeista

 2. Flori Lfa

  Cine ne da lec­tii in direct, poate era bine, din bun simt sa nu mai apara o vreme, dar cat­e­go­ria asta nu se poate abtine,…

 3. Codrescu Rodica Lia

  S‐a spus că Lavinia Șan­dru NU mai con­viețuiește cu Dar­ius Vâl­cov și sin­gura lor legă­tură este copilul .
  În ceea ce o privește pe Gabriela Firea …, cât timp am lec­turat "Jur­nalul de bord" , am avut sen­za­ția că vă refer­iți la Dana Grecu și i‐ați uitat numele. 🙂

 4. Cristian Ilas

  Chiar in acest moment Lavinia "com­bate" in direct. Sa inte­leg ca apoi pleaca acasa, adica in arestul lui Dar­ius?!!!

 5. Rodica Arghir

  Per­fect spus! Ma bucur ca ati spus toate aces­tea ! Imi stateau pe inima si nu stiam cum sa le scot la lumina ! Mul­tumesc !

 6. Catalin Ionita

  Din pacate vor latra in continuare.;Ce sa‐i faci interese famil­iale si de PARTID.

 7. Sorin Sfirlogea

  Da, e la Real­i­tatea încă. Iar madam Firea emite de la PSD în loc de Antene, dar face exact ace­lași lucru ca și înainte: trăncănește la comandă.

 8. Alice Tache

  Firea mai are emi­si­une TV sau e vorba de dana grecu?

 9. Alice Tache

  Mai e la Real­i­tatea?


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu