Scorpii și cațe

Cazul lui Darius Vâl­cov e încă unul din parcă inter­mi­na­bi­lul șir al hoți­i­lor pe care le vedem aduse la lumina zilei în ultima vreme. Pare simi­lar cu ceea ce am văzut până aici: un (fost) pri­mar și poli­ti­cian local care a furat cu ambele mâini, pro­fi­tând de pozi­ția avan­ta­joasă pe care i‐o con­fe­rea func­ția în care fusese ales de alții. Sin­gura notă de ori­gi­na­li­tate a dom­nu­lui Vâl­cov e, poate, des­ti­na­ția pe care s‐a gân­dit să o dea bani­lor furați. Inves­ti­ția în artă e ine­dită. Să fie sem­nul unui cal­cul de pro­fi­ta­bi­li­tate sau al unui cău­tat rafi­na­ment?

Dar ceea ce face deo­se­bit cazul dom­nu­lui Vâl­cov nu e doar latura artis­tică a infrac­țio­na­li­tă­ții sale. Ci și fap­tul că e însu­rat cu doamna Lavi­nia Șan­dru. Care doamnă e înzes­trată cu una cele mai agre­sive voci din tele­vi­ziu­nile româ­nești, o apa­ri­ție care e impo­si­bil să treacă neob­ser­vată în pei­sa­jul media de azi. Juna jur­na­listă are la activ chiar și o pre­zență poli­tică, în care s‐a mani­fes­tat mai mult vocal decât prin fapte sau reu­șite – toate astea vădesc o aprinsă dorință de a fi în față, de a se afla acolo unde se fac căr­țile. Iar calea către aceste dezi­de­rate este – cum alt­fel – jur­na­lis­mul mili­tant, agre­siv și nemi­los.

O să spu­neți că și alți jur­na­liști sunt la fel. Da și nu. Am să vă invit să facem împre­ună o dis­tinc­ție: tele­vi­ziu­nile au dezvol­tat două modele impor­tante de jur­na­lism agre­siv. Pri­mul este jur­na­lis­mul care desfi­in­țează prin ridi­culi­zare – cel prac­ti­cat de Mir­cea Badea, Radu Ban­ciu sau Dra­goș Pătraru – al cărui prin­ci­pal obiec­tiv este să semene îndo­iala, să ducă în peni­bil pe cel ata­cat, să‐l facă cara­ghios și stu­pid. Al doi­lea este jur­na­lis­mul care desfi­in­țează prin demo­n­i­zare – cel prac­ti­cat de Mihai Gâdea, Gabriela Firea, Radu Tudor – a cărui metodă este să devoa­leze tene­broa­sele gân­duri și mâr­șa­vele fapte ale celui vizat, scoțând în evi­dență lipsa sa de morală.

Lavi­nia Șan­dru și Gabriela Firea sunt cam­pi­oa­nele femi­nine ale aces­tui al doi­lea "pro­ce­deu jur­na­lis­tic". Ambele sunt înzes­trate cu un debit ver­bal remar­ca­bil, cu o flu­ență devas­ta­toare a acu­ze­lor și cu o impe­tu­o­zi­tate agre­sivă ale cărei resor­turi par a veni din umo­rile per­so­nale. Le poți citi în pri­viri și în ges­turi plă­ce­rea de a înfige cuți­tul în duș­man, rău­ta­tea de scor­pie care își împinge vic­tima către un colț de unde nu mai are scă­pare. Vino­vați sau nu, toți duș­ma­nii sunt demo­lați sis­te­ma­tic și cu tena­ci­tate pe teme­iuri morale. Între­ba­rea de bază este de obi­cei "cum e posi­bil ca Icsu­lescu să fie cin­stit sau potri­vit unei res­pon­sa­bi­li­tăți publice când el/ea a făcut, a dres, a spus etc". Cri­te­riul moral le este înde­a­junsă îndrep­tă­țire pen­tru a pre­su­pune rău­tă­cios, a acuza javer­tian, a judeca sumar și a con­damna fără milă.

Numai că, așa cum aflăm acum, în timp ce juca rolul unui Torqu­e­mada con­tem­po­ran, doamna Șan­dru trăia într‐o pro­mis­cu­i­tate morală evi­dentă. Mări­tată cu un tip care avea ofi­cial un sala­riu de vreo 3000 de lei pe lună, juna Lavi­nia își reprima mis­te­rios ascuți­mea mora­li­tă­ții sale atunci când din banii ăștia soțul ei se îmbrăca cu haine scumpe, îi cum­păra mașină, o ducea prin res­ta­u­rante și mai făcea și eco­no­mii. Rămâne de văzut dacă știa și de achi­zi­ți­ile sale de natură artis­tică, dar dați‐mi voie să cred că dom­nul Vâl­cov n‐ar fi rezis­tat să nu‐i poves­tească iubi­tei sale soții des­pre per­for­man­țele sale de inves­ti­tor.

Ce rămâne atunci din alti­tu­di­nea morală a jur­na­lis­tei Lavi­nia Șan­dru care a înfi­e­rat corup­ția de pe sti­cla tele­vi­zo­ru­lui? Nimic alt­ceva decât rău­ta­tea unei cațe, a cărei moti­va­ție de a împroșca noroi nu vine din con­vin­geri morale, ci din sim­pla plă­cere a bâr­fei, din satis­fac­ția de a bălă­cări pe alții și din dorința de a se face cunos­cută și temută. Și chiar dacă penal ea nu poate fi acu­zată de fap­tele soțu­lui său, ar tre­bui ca moral să pri­mească ceea ce merită din par­tea publi­cu­lui și a pre­sei. Am zis că ar tre­bui. Știu că nu va fi așa. Nouă ne plac scor­pi­ile și cațele: publi­cu­lui pen­tru spec­ta­co­lul pus în scenă, pre­sei pen­tru publi­ci­ta­tea pe care o aduc.

P.S. Nu mă îndo­iesc că vom face cân­dva ace­leași con­sta­tări și des­pre madam Firea. E din ace­lași aluat.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
 • Interesant
 • Original
 • Amuzant
 • Plictisitor
 • Trist
 • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


 1. Sanda Soim

  Corect spus daca nu are nimic in comun cu Val­cov de ce nu a divor­tat ? Este o femeie tupe­i­sta

 2. Flori Lfa

  Cine ne da lec­tii in direct, poate era bine, din bun simt sa nu mai apara o vreme, dar cate­go­ria asta nu se poate abtine,…

 3. Codrescu Rodica Lia

  S‐a spus că Lavi­nia Șan­dru NU mai con­vie­țu­iește cu Darius Vâl­cov și sin­gura lor legă­tură este copi­lul .
  În ceea ce o pri­vește pe Gabriela Firea …, cât timp am lec­tu­rat "Jur­na­lul de bord" , am avut sen­za­ția că vă refe­riți la Dana Grecu și i‐ați uitat numele. 🙂

 4. Cristian Ilas

  Chiar in acest moment Lavi­nia "com­bate" in direct. Sa inte­leg ca apoi pleaca acasa, adica in ares­tul lui Darius?!!!

 5. Rodica Arghir

  Per­fect spus! Ma bucur ca ati spus toate aces­tea ! Imi sta­teau pe inima si nu stiam cum sa le scot la lumina ! Mul­tu­mesc !

 6. Catalin Ionita

  Din pacate vor latra in continuare.;Ce sa‐i faci inte­rese fami­li­ale si de PARTID.

 7. Sorin Sfirlogea

  Da, e la Rea­li­ta­tea încă. Iar madam Firea emite de la PSD în loc de Antene, dar face exact ace­lași lucru ca și îna­inte: trăn­că­nește la comandă.

 8. Alice Tache

  Firea mai are emi­siune TV sau e vorba de dana grecu?

 9. Alice Tache

  Mai e la Rea­li­ta­tea?


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu