Ca­zul lui Da­rius Vâl­cov e încă unul din parcă in­ter­mi­na­bi­lul șir al ho­ți­i­lor pe care le ve­dem aduse la lu­mina zi­lei în ul­tima vreme. Pare si­mi­lar cu ceea ce am vă­zut până aici: un (fost) pri­mar și po­li­ti­cian lo­cal care a fu­rat cu am­bele mâini, pro­fi­tând de po­zi­ția avan­ta­joasă pe care i‑o con­fe­rea func­ția în care fu­sese ales de al­ții. Sin­gura notă de ori­gi­na­li­tate a dom­nu­lui Vâl­cov e, poate, des­ti­na­ția pe care s‑a gân­dit să o dea ba­ni­lor fu­rați. In­ves­ti­ția în artă e in­e­dită. Să fie sem­nul unui cal­cul de pro­fi­ta­bi­li­tate sau al unui că­u­tat rafinament?

Dar ceea ce face de­o­se­bit ca­zul dom­nu­lui Vâl­cov nu e doar la­tura ar­tis­tică a in­frac­țio­na­li­tă­ții sale. Ci și fap­tul că e în­su­rat cu doamna La­vi­nia Șan­dru. Care doamnă e în­zes­trată cu una cele mai agre­sive voci din te­le­vi­ziu­nile ro­mâ­nești, o apa­ri­ție care e im­po­si­bil să treacă ne­ob­ser­vată în pe­i­sa­jul me­dia de azi. Juna jur­na­listă are la ac­tiv chiar și o pre­zență po­li­tică, în care s‑a ma­ni­fes­tat mai mult vo­cal de­cât prin fapte sau re­u­șite — toate as­tea vă­desc o aprinsă do­rință de a fi în față, de a se afla acolo unde se fac căr­țile. Iar ca­lea că­tre aceste dezi­de­rate este — cum alt­fel — jur­na­lis­mul mi­li­tant, agre­siv și nemilos.

O să spu­neți că și alți jur­na­liști sunt la fel. Da și nu. Am să vă in­vit să fa­cem îm­pre­ună o dis­tinc­ție: te­le­vi­ziu­nile au dezvol­tat două mo­dele im­por­tante de jur­na­lism agre­siv. Pri­mul este jur­na­lis­mul care desfi­in­țează prin ri­di­culi­zare — cel prac­ti­cat de Mir­cea Ba­dea, Radu Ban­ciu sau Dra­goș Pă­traru — al că­rui prin­ci­pal obiec­tiv este să se­mene în­do­iala, să ducă în pe­ni­bil pe cel ata­cat, să‑l facă ca­ra­ghios și stu­pid. Al doi­lea este jur­na­lis­mul care desfi­in­țează prin de­mo­n­i­zare — cel prac­ti­cat de Mi­hai Gâ­dea, Ga­briela Fi­rea, Radu Tu­dor — a că­rui me­todă este să de­voa­leze te­ne­broa­sele gân­duri și mâr­șa­vele fapte ale ce­lui vi­zat, scoțând în evi­dență lipsa sa de morală.

La­vi­nia Șan­dru și Ga­briela Fi­rea sunt cam­pi­oa­nele fe­mi­nine ale aces­tui al doi­lea “pro­ce­deu jur­na­lis­tic”. Am­bele sunt în­zes­trate cu un de­bit ver­bal re­mar­ca­bil, cu o flu­ență de­vas­ta­toare a acu­ze­lor și cu o im­pe­tu­o­zi­tate agre­sivă ale că­rei re­sor­turi par a veni din umo­rile per­so­nale. Le poți citi în pri­viri și în ges­turi plă­ce­rea de a în­fige cuți­tul în du­ș­man, ră­u­ta­tea de scor­pie care își îm­pinge vic­tima că­tre un colț de unde nu mai are scă­pare. Vi­no­vați sau nu, toți du­ș­ma­nii sunt de­mo­lați sis­te­ma­tic și cu te­na­ci­tate pe te­me­iuri mo­rale. În­tre­ba­rea de bază este de obi­cei “cum e po­si­bil ca Ic­su­lescu să fie cin­stit sau po­tri­vit unei res­pon­sa­bi­li­tăți pu­blice când el/ea a fă­cut, a dres, a spus etc”. Cri­te­riul mo­ral le este în­de­a­junsă în­drep­tă­țire pen­tru a pre­su­pune ră­u­tă­cios, a acuza ja­ver­tian, a ju­deca su­mar și a con­damna fără milă.

Nu­mai că, așa cum aflăm acum, în timp ce juca ro­lul unui Torqu­e­mada con­tem­po­ran, doamna Șan­dru trăia într‑o pro­mis­cu­i­tate mo­rală evi­dentă. Mă­ri­tată cu un tip care avea ofi­cial un sa­la­riu de vreo 3000 de lei pe lună, juna La­vi­nia își re­prima mis­te­rios as­cuți­mea mo­ra­li­tă­ții sale atunci când din ba­nii ăș­tia so­țul ei se îm­brăca cu haine scumpe, îi cum­păra ma­șină, o du­cea prin res­ta­u­rante și mai fă­cea și eco­no­mii. Rămâne de vă­zut dacă știa și de achi­zi­ți­ile sale de na­tură ar­tis­tică, dar dați-mi voie să cred că dom­nul Vâl­cov n‑ar fi re­zis­tat să nu‑i po­ves­tească iu­bi­tei sale so­ții des­pre per­for­man­țele sale de investitor.

Ce rămâne atunci din al­ti­tu­di­nea mo­rală a jur­na­lis­tei La­vi­nia Șan­dru care a în­fi­e­rat co­rup­ția de pe sti­cla te­le­vi­zo­ru­lui? Ni­mic alt­ceva de­cât ră­u­ta­tea unei cațe, a că­rei mo­ti­va­ție de a îm­proșca no­roi nu vine din con­vin­geri mo­rale, ci din sim­pla plă­cere a bâr­fei, din sa­tis­fac­ția de a bă­lă­cări pe al­ții și din do­rința de a se face cu­nos­cută și te­mută. Și chiar dacă pe­nal ea nu poate fi acu­zată de fap­tele so­țu­lui său, ar tre­bui ca mo­ral să pri­mească ceea ce me­rită din par­tea pu­bli­cu­lui și a pre­sei. Am zis că ar tre­bui. Știu că nu va fi așa. Nouă ne plac scor­pi­ile și ca­țele: pu­bli­cu­lui pen­tru spec­ta­co­lul pus în scenă, pre­sei pen­tru pu­bli­ci­ta­tea pe care o aduc.

P.S. Nu mă în­do­iesc că vom face cân­dva ace­leași con­sta­tări și des­pre ma­dam Fi­rea. E din ace­lași aluat.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. Sanda Soim

  Co­rect spus daca nu are ni­mic in co­mun cu Val­cov de ce nu a di­vor­tat ? Este o fe­meie tupeista

 2. Flori Lfa

  Cine ne da lec­tii in di­rect, poate era bine, din bun simt sa nu mai apara o vreme, dar ca­te­go­ria asta nu se poate abtine,…

 3. Codrescu Rodica Lia

  S‑a spus că La­vi­nia Șan­dru NU mai con­vie­țu­iește cu Da­rius Vâl­cov și sin­gura lor le­gă­tură este copilul .
  În ceea ce o pri­vește pe Ga­briela Fi­rea …, cât timp am lec­tu­rat “Jur­na­lul de bord” , am avut sen­za­ția că vă re­fe­riți la Dana Grecu și i‑ați ui­tat numele. 🙂

 4. Cristian Ilas

  Chiar in acest mo­ment La­vi­nia “com­bate” in di­rect. Sa in­te­leg ca apoi pleaca acasa, adica in ares­tul lui Darius?!!!

 5. Rodica Arghir

  Per­fect spus! Ma bu­cur ca ati spus toate aces­tea ! Imi sta­teau pe inima si nu stiam cum sa le scot la lu­mina ! Multumesc !

 6. Catalin Ionita

  Din pa­cate vor la­tra in continuare.;Ce sa‑i faci in­te­rese fa­mi­li­ale si de PARTID.

 7. Sorin Sfirlogea

  Da, e la Re­a­li­ta­tea încă. Iar ma­dam Fi­rea emite de la PSD în loc de An­tene, dar face exact ace­lași lu­cru ca și îna­inte: trăn­că­nește la comandă.

 8. Alice Tache

  Fi­rea mai are emi­siune TV sau e vorba de dana grecu?

 9. Alice Tache

  Mai e la Realitatea?


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.