Marota toporului austriac

Văd ade­sea în ultima vreme dis­cu­ții pe tema pădu­ri­lor și a com­pa­ni­i­lor stră­ine care cică des­pă­du­resc mun­ții noș­tri dragi. Aus­trie­cii de la Schwei­gho­fer sunt prin­tre cei mai men­țio­nați. Dacă ar fi să ne luăm după ce spun unii și alții am ajunge să cre­dem că hoarde de stră­ini vân­tură mun­ții cu topoa­rele pe umăr, tăind tot ce apucă și cărând lem­nul la vale către tre­nu­rile care îl duc în patru zări. Ima­gi­nea asta, a alo­ge­nu­lui duș­mă­nos, nu e o inven­ție nouă – ne place foarte mult să dăm vina pe stră­ini atunci când rea­li­tă­țile sunt necon­ve­na­bile.

Dar să vă lămu­resc cum stau lucru­rile: nici o com­pa­nie aus­tr­i­acă sau de altă ori­gine nu bân­tuie pădu­rile din Româ­nia și nici nu taie fără auto­ri­za­ție. Tăie­rile le facem noi. Sau mai bine zis unii din­tre noi. Noi ducem lem­nul la vale și‐l vin­dem. Iar Schwei­gho­fer vine și‐l cum­pără, pen­tru că e de vân­zare. Dacă n‐ar fi, nu s‐ar povesti.

În pădu­rile de stat mă cam îndo­iesc că se fac defri­șări ile­gale, fără a fi pre­vă­zute în ame­na­ja­men­tele sil­vice. În afara cazu­lui în care sil­vi­cii au înne­bu­nit cu toții (ceea ce mă îndo­iesc), nimeni n‐are cura­jul să pună jos pădu­rea fără să aibă un temei legal. Că se mai fură, sunt sigur. Că sunt sil­vici care sunt com­bi­nați cu hoții, e iarăși clar – nu e nici o nou­tate acest com­por­ta­ment. Dar să se taie ras din pădu­rea de stat ver­sante întregi fără acte, este foarte puțin pro­ba­bil. Pen­tru că mai devreme sau mai târ­ziu ches­ti­ile astea ies la ive­ală și niște oameni ar ajunge la puș­că­rie pen­tru furt din ave­rea sta­tu­lui.

Tra­ge­di­ile astea se întâm­plă în pădu­rile pri­vate, acolo unde sta­tul nu con­tro­lează pen­tru că n‐are sufi­cientă forță să o facă și pen­tru că cei care tre­buie să con­tro­leze sunt înțe­leși cu hoții. Acolo ame­na­ja­men­tul sil­vic nu înseamnă nimic, sin­gura regulă este cea a pro­fi­tu­lui. Și dacă veți căuta cine e cel care a ticluit măce­lul, întot­dea­una veți găsi un româ­naș iubi­tor de țară, care a des­co­pe­rit însă că pro­fi­tul îi e mai drag decât patria. El nu se află în situ­a­ția de a fura, căci e pro­pri­e­ta­rul pădu­rii. Cel mult poate fi acu­zat că nu a res­pec­tat niște reguli, dar asta bănu­iesc că e o ches­tiune con­tra­ven­țio­nală, nici­de­cum motiv de ajuns în puș­că­rie. Și da, ade­sea e aju­tat să‐și ducă la capăt pla­nul de per­so­nal sil­vic, cei care îi explică por­tițele legii prin care se poate stre­cura fără să pățească mai nimic, cei care îi înles­nesc infrac­țiu­nea. Pen­tru că mulți sil­vici cred că dato­ria lor morală nu se întinde asu­pra pădu­rii în gene­ral, ci doar asu­pra celei pen­tru care sunt res­pon­sa­bili juri­dic.

Una peste alta pot afirma cu con­vin­gere că retro­ce­da­rea pădu­ri­lor a fost una din cele mai tâm­pite idei pe care le‐am avut în ulti­mii 25 de ani. Pen­tru că dez­as­trele care s‐au pro­dus în pădu­rile pri­vate sunt de o sută de ori mai multe și mai grave decât fără­de­le­gile din pădu­rile de stat. Uitați de topoa­rele stră­ine. Pro­ble­mele pădu­ri­lor româ­nești sunt prin­tre noi, au nume și con­turi grase în bănci, locu­iesc în vile și se plimbă cu mașini scumpe pe sub nasul nos­tru.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


 1. carmen

  Citi v‐ati uitat in oglinda sufle­tu­lui citi v‐ati jude­cat pe voi ina­inte de ai judeca pe altii , citi din­tre voi v‐ati vazut parul din ochi pro­prii . Poste si eu gre­sesc acum ca scriu , pina la urma fie­care om este liber sa judece si sa gin­deasca ce vrea . Dar mai intii ar tre­buii sa ne vedem pe noi .

 2. Alexandru Munteanu

  Aus­tr­i­a­cul a venit in Tara lui Papura Voda, unde se poate cum­para lemn fara sa i se cunoasca pro­ve­nienta. Mai clar nu o pot zice. E corect sau nu e corect ?

  • alex

   Pen­tru auto­rul arti­co­lu­lui i‐as face o reco­man­dare. Sa se docu­men­teze in pri­vinta supra­fe­tei de padure pe care o detine direct sau indi­rect aus­tr­i­a­cul. Asta apropo de pri­va­tii care ucid padu­rea. El este cel mai mare din punc­tul asta de vedere.

 3. Matei Ionut

  Citat de la fos­tul sef de ocol Rusca Montana, ing. Frank Wal­ter: "Fereste, Doamne, padu­rea de incen­dii si sil­vi­cul­tori"
  Eu insusi sunt sil­vi­cul­tor, dar am iesit din sis­tem, scar­bit de jaful gene­ra­li­zat care se prac­tica. Cateva exem­ple din anche­tele jur­na­lis­tice:
  http://jurnalul.ro/campaniile-jurnalul/oameni-politici-in-solda-mafiei-lemnului-i-525451.html#
  http://www.evz.ro/un-padurar-din-apuseni-castiga-intr-o-luna-de-patru-ori-mai-mult-decat-presedintele-romani.html
  Ma mir ca anche­tele de corup­tie nu ajung pen­tru moment la capu­sele din sis­tem.

 4. Silvian ionescu

  ca sa scape,hotul striga hotii!in gura mare!Ca sa isi faca fur­tu­rile de zeci de ani,"specialistii ROMSILVA"arunca pe piata bar­fe­lor si zvo­nu­ri­lor toate min­ciu­nile la adresa strainilor,ca,deh,e de bonton!Va mai amin­titi cu cat sarg cola­bo­rau ei cu Tatulici si toata Rea­li­te­tea TV la plan­tat bra­duti pe rapele din munti!Si,mai departe?Cine uda bradutii,cine-i rareste peste ani cine face livada din ei?Minciuni sfrun­tate cu chel­tu­ieli enorme fara nici un rezultat!Orice sta­tis­tica mondi­ala va lamu­reste ca in Europa nu scade supra­fata padurii,ba din con­tra creste usor si orice teh­ni­cian din dome­niu va va con­firma ca foioasele,dar mai ales coni­fe­rele se rege­ne­reaza natu­ral­dupa peri­oada de arboret.Restul sunt fura­ciuni sis­te­ma­ti­zate la scara natio­nala pen­tru a jus­ti­fica o armata de hoti tinuta de stat si de par­tide in func­tie pen­tru ca sunt masa de manevra!Se arvu­ne­ste in Roma­nia pos­tul de padu­rar si cu 25000€,oare de ce?
  Pen­tru apa­ra­rea aces­tui sis­tem tica­los se arunca vina pe oricine,cu atat mai bine pe o lifta pagana!Si fereasca Dum­ne­zeu sa te iei de ei,ca nu mai vezi lemne de foc la iarna!Golani!


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu