Văd ade­sea în ul­tima vreme dis­cu­ții pe tema pă­du­ri­lor și a com­pa­ni­i­lor stră­ine care cică des­pă­du­resc mun­ții noș­tri dragi. Aus­trie­cii de la Schwei­gho­fer sunt prin­tre cei mai men­țio­nați. Dacă ar fi să ne luăm după ce spun unii și al­ții am ajunge să cre­dem că hoarde de stră­ini vân­tură mun­ții cu to­poa­rele pe umăr, tă­ind tot ce apucă și că­rând lem­nul la vale că­tre tre­nu­rile care îl duc în pa­tru zări. Ima­gi­nea asta, a alo­ge­nu­lui du­ș­mă­nos, nu e o in­ven­ție nouă — ne place foarte mult să dăm vina pe stră­ini atunci când re­a­li­tă­țile sunt ne­con­ve­na­bile.

Dar să vă lă­mu­resc cum stau lu­cru­rile: nici o com­pa­nie aus­tr­i­acă sau de altă ori­gine nu bân­tuie pă­du­rile din Ro­mâ­nia și nici nu taie fără au­to­ri­za­ție. Tă­ie­rile le fa­cem noi. Sau mai bine zis unii din­tre noi. Noi du­cem lem­nul la vale și‑l vin­dem. Iar Schwei­gho­fer vine și‑l cum­pără, pen­tru că e de vân­zare. Dacă n‑ar fi, nu s‑ar po­vesti.

În pă­du­rile de stat mă cam în­do­iesc că se fac de­fri­șări ile­gale, fără a fi pre­vă­zute în ame­na­ja­men­tele sil­vice. În afara ca­zu­lui în care sil­vi­cii au în­ne­bu­nit cu to­ții (ceea ce mă în­do­iesc), ni­meni n‑are cu­ra­jul să pună jos pă­du­rea fără să aibă un te­mei le­gal. Că se mai fură, sunt si­gur. Că sunt sil­vici care sunt com­bi­nați cu ho­ții, e ia­răși clar — nu e nici o no­u­tate acest com­por­ta­ment. Dar să se taie ras din pă­du­rea de stat ver­sante în­tregi fără acte, este foarte pu­țin pro­ba­bil. Pen­tru că mai de­vreme sau mai târ­ziu ches­ti­ile as­tea ies la ive­ală și niște oa­meni ar ajunge la puș­că­rie pen­tru furt din ave­rea sta­tu­lui.

Tra­ge­di­ile as­tea se în­tâm­plă în pă­du­rile pri­vate, acolo unde sta­tul nu con­tro­lează pen­tru că n‑are su­fi­cientă forță să o facă și pen­tru că cei care tre­buie să con­tro­leze sunt în­țe­leși cu ho­ții. Acolo ame­na­ja­men­tul sil­vic nu în­seamnă ni­mic, sin­gura re­gulă este cea a pro­fi­tu­lui. Și dacă veți că­uta cine e cel care a ti­cluit mă­ce­lul, în­tot­dea­una veți găsi un ro­mâ­naș iu­bi­tor de țară, care a des­co­pe­rit însă că pro­fi­tul îi e mai drag de­cât pa­tria. El nu se află în si­tu­a­ția de a fura, căci e pro­pri­e­ta­rul pă­du­rii. Cel mult poate fi acu­zat că nu a res­pec­tat niște re­guli, dar asta bă­nu­iesc că e o ches­tiune con­tra­ven­țio­nală, nici­de­cum mo­tiv de ajuns în puș­că­rie. Și da, ade­sea e aju­tat să-și ducă la ca­păt pla­nul de per­so­nal sil­vic, cei care îi ex­plică por­tițele le­gii prin care se poate stre­cura fără să pă­țească mai ni­mic, cei care îi în­les­nesc in­frac­țiu­nea. Pen­tru că mulți sil­vici cred că da­to­ria lor mo­rală nu se în­tinde asu­pra pă­du­rii în ge­ne­ral, ci doar asu­pra ce­lei pen­tru care sunt res­pon­sa­bili ju­ri­dic.

Una peste alta pot afirma cu con­vin­gere că re­tro­ce­da­rea pă­du­ri­lor a fost una din cele mai tâm­pite idei pe care le-am avut în ul­ti­mii 25 de ani. Pen­tru că dez­as­trele care s‑au pro­dus în pă­du­rile pri­vate sunt de o sută de ori mai multe și mai grave de­cât fă­ră­de­le­gile din pă­du­rile de stat. Ui­tați de to­poa­rele stră­ine. Pro­ble­mele pă­du­ri­lor ro­mâ­nești sunt prin­tre noi, au nume și con­turi grase în bănci, lo­cu­iesc în vile și se plimbă cu ma­șini scumpe pe sub na­sul nos­tru.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. carmen

  Citi v‑ati ui­tat in oglinda su­fle­tu­lui citi v‑ati ju­de­cat pe voi ina­inte de ai ju­deca pe al­tii , citi din­tre voi v‑ati va­zut pa­rul din ochi pro­prii . Poste si eu gre­sesc acum ca scriu , pina la urma fi­e­care om este li­ber sa ju­dece si sa gin­deasca ce vrea . Dar mai in­tii ar tre­buii sa ne ve­dem pe noi .

 2. Alexandru Munteanu

  Aus­tr­i­a­cul a ve­nit in Tara lui Pa­pura Voda, unde se poate cum­para lemn fara sa i se cu­noasca pro­ve­nienta. Mai clar nu o pot zice. E co­rect sau nu e co­rect ?

  • alex

   Pen­tru au­to­rul ar­ti­co­lu­lui i‑as face o re­co­man­dare. Sa se do­cu­men­teze in pri­vinta su­pra­fe­tei de pa­dure pe care o de­tine di­rect sau in­di­rect aus­tr­i­a­cul. Asta apropo de pri­va­tii care ucid pa­du­rea. El este cel mai mare din punc­tul asta de ve­dere.

 3. Matei Ionut

  Ci­tat de la fos­tul sef de ocol Rusca Montana, ing. Frank Wal­ter: “Fe­reste, Doamne, pa­du­rea de in­cen­dii si sil­vi­cul­tori”
  Eu in­susi sunt sil­vi­cul­tor, dar am ie­sit din sis­tem, scar­bit de ja­ful ge­ne­ra­li­zat care se prac­tica. Ca­teva exem­ple din an­che­tele jur­na­lis­tice:
  http://jurnalul.ro/campaniile-jurnalul/oameni-politici-in-solda-mafiei-lemnului-i-525451.html#
  http://www.evz.ro/un-padurar-din-apuseni-castiga-intr-o-luna-de-patru-ori-mai-mult-decat-presedintele-romani.html
  Ma mir ca an­che­tele de co­rup­tie nu ajung pen­tru mo­ment la ca­pu­sele din sis­tem.

 4. Silvian ionescu

  ca sa scape,hotul striga hotii!in gura mare!Ca sa isi faca fur­tu­rile de zeci de ani,“specialistii ROMSILVA“arunca pe pi­ata bar­fe­lor si zvo­nu­ri­lor toate min­ciu­nile la adresa strainilor,ca,deh,e de bonton!Va mai amin­titi cu cat sarg co­la­bo­rau ei cu Ta­tulici si toata Re­a­li­te­tea TV la plan­tat bra­duti pe ra­pele din munti!Si,mai departe?Cine uda bradutii,cine‑i ra­reste peste ani cine face li­vada din ei?Minciuni sfrun­tate cu chel­tu­ieli enorme fara nici un rezultat!Orice sta­tis­tica mondi­ala va la­mu­reste ca in Eu­ropa nu scade su­pra­fata padurii,ba din con­tra creste usor si orice teh­ni­cian din do­me­niu va va con­firma ca foioasele,dar mai ales co­ni­fe­rele se re­ge­ne­reaza na­tu­ral­dupa pe­ri­oada de arboret.Restul sunt fu­ra­ciuni sis­te­ma­ti­zate la scara na­tio­nala pen­tru a jus­ti­fica o ar­mata de hoti ti­nuta de stat si de par­tide in func­tie pen­tru ca sunt masa de manevra!Se ar­vu­ne­ste in Ro­ma­nia pos­tul de pa­du­rar si cu 25000€,oare de ce?
  Pen­tru apa­ra­rea aces­tui sis­tem ti­ca­los se arunca vina pe oricine,cu atat mai bine pe o lifta pagana!Si fe­reasca Dum­ne­zeu sa te iei de ei,ca nu mai vezi lemne de foc la iarna!Golani!


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu