În­fri­co­șătoa­rea po­veste a avio­nu­lui Ger­manwings și a co­pi­lo­tu­lui său si­nu­ci­gaș e de­parte de a‑și fi epu­i­zat pu­te­rea de a cap­tiva aten­ția pu­blică. Ni­mic nu poate fi atât de sim­plu în această în­tâm­plare în­cât ea să se stingă trep­tat în zgo­mo­tul con­ti­nuu și tre­pi­dant al unei lumi care zil­nic e ră­sco­lită de sen­zațio­nal. Când to­tul pă­rea că e clar și de ne­tă­gă­duit, au apă­rut gru­puri de sus­ți­nere a si­nu­ci­ga­șu­lui avi­a­tor care avansează alte te­o­rii, mai mult sau mai pu­țin cre­di­bile. Dacă aș pu­tea lua în con­si­de­rare va­ri­anta unei mu­șa­ma­li­zări orches­trate de Lufthansa — deși mi se pare com­pli­cat să as­cunzi ade­vă­rul când în an­chetă sunt im­pli­cați atâ­ția oa­meni — te­o­ria la­se­ru­lui li­chid al ame­ri­ca­ni­lor e de‑a drep­tul hi­lară. Am în­vă­țat de‑a lun­gul tim­pu­lui că, în ma­jo­ri­ta­tea co­vâr­și­toare a ca­zu­ri­lor, când există o ex­pli­ca­ție sim­plă a unor fapte, atunci aceea e cea mai pro­ba­bil să fie adevărată.

Alina Mun­giu-Pi­ppidi a scris ieri un ar­ti­col in­te­re­sant des­pre această po­veste, privind‑o dintr‑o altă per­spec­tivă, aceea a pre­siu­nii com­pe­ti­ției în­tre com­pa­ni­ile ae­riene și a lup­tei pen­tru pro­fi­ta­bi­li­tate, cea pe care noi — cli­enți și că­lă­tori tot­o­dată — o pu­nem pe un sis­tem de trans­port care are to­tuși li­mi­tele sale în pri­vința scă­de­rii cos­tu­ri­lor de ope­rare. Vrem să nu în­târ­ziem nici o se­cundă, sun­tem re­vol­tați când zbo­ru­rile se anu­lează chiar dacă afară e o vreme mi­ze­ra­bilă. Vrem să fim 100% în si­gu­ranță când ne suim în avion. Și vrem ieftin, foarte ieftin. Hai­deți să ne amin­tim că, după ce au apă­rut ope­ra­to­rii ae­rieni low-cost, a fost o vreme în care ma­rile com­pa­nii in­ter­națio­nale au în­cer­cat să re­ziste cu pre­țu­rile și stan­dar­dele lor, sub­li­ni­ind că ei sunt si­guri, că ei oferă calitate.

Apoi au ce­dat, pen­tru că ne‑a ten­tat pe toți să ne du­cem la Pa­ris și îna­poi cu 100 de euro, față de cei 500 ai Air France-ului sau ai Ta­rom-ului. Și piața a în­ce­put să se mute de la ma­rile com­pa­nii că­tre bu­ti­cu­rile ae­riene care fo­lo­seau ade­sea avi­oane vechi, re­ci­clate și câr­pite, care nu ofe­reau mân­care la bord, care aveau per­so­nal de bord mai re­dus. Im­por­tant pă­rea să fie că zbu­rau și erau ieftini. Am tras însă în această spi­rală a iefti­ni­rii și com­pa­ni­ile mari, care au tre­buit să se adap­teze cumva ca să nu dis­pară. Nu vreau să spun că e vina noas­tră, a cli­en­ți­lor, că avio­nul Ger­manwings s‑a pră­bu­șit. Dar cred că scă­zându-ne pre­ten­ți­ile față de ca­li­tate în fa­voa­rea pre­țu­lui am creat un con­text care a fa­vo­ri­zat ast­fel de în­tâm­plări. Avem o oa­re­care com­pli­ci­tate. Care ar tre­bui să ne dea de gândit.

Și ar tre­bui să ne dea tu­tu­ror de gân­dit frec­vența cu care apar si­tu­a­ții din as­tea cu si­nu­ci­gași care iau și viața al­tora. Un tâ­năr s‑a si­nu­cis iz­bindu-și ma­șina de o alta care ve­nea pe con­tra­sens, lu­ând vie­țile a încă cinci oa­meni. Chiar ieri alt de­ment și‑a îm­puș­cat fără mo­tiv in­struc­to­rul de tir și apoi s‑a si­nu­cis. Pi­lo­tul ger­man a pro­mis că face ceva ce va rămâne în me­mo­ria tu­tu­ror. Din pă­cate s‑a ți­nut de cu­vânt. De unde vine această do­rință de a com­bina si­nu­ci­de­rea cu asasinatul?

Mă tot în­treb dacă tra­ge­di­ile as­tea, cum a fost cea de la World Trade Cen­ter și cea din Alpi, ar pu­tea fi cumva evi­tate. Dacă ar tre­bui să existe un me­ca­nism prin care să se preia co­manda avio­nu­lui de că­tre un turn de con­trol — am res­pins ideea căci ar crea un mi­lion de alte pe­ri­cole. Apoi mi-am amin­tit că există sis­teme de evi­tare a co­li­ziu­ni­lor în aer, ast­fel ca două avi­oane să nu se cioc­nească. De ce n‑ar pu­tea să se im­ple­men­teze ceva si­mi­lar și pen­tru ast­fel de situații?

Apoi am aflat că deja există. Pro­ba­bil că e scump. Și nu prea vrem să plătim pen­tru așa ceva. În fond câți pi­loți si­nu­ci­gași or fi exis­tând? Nu prea mulți, nu‑i așa? Lă­sați, ne asu­măm ris­cul. Iefti­niți bi­le­tele de avion.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. Ionel Nita

  Va ba­zati pe in­for­ma­tii gre­site. An­ga­ja­to­rul pi­lo­tu­lui era Lufthansa, peste tot in nu­mele ope­ra­to­ru­lui zbo­ru­lui vor­beste Lufthansa. Nu sunt controale/certificari di­fe­rite pen­tru a fi pi­lot la Lufthansa vs Ger­manwings (sub­si­di­ara Lufthansa). Chiar ce­la­lalt pi­lot se pu­tea muta dintr‑o parte in alta si s‑a si mu­tat. Sunt exa­mi­nari di­fe­rite in a fi pi­lot pe Air­bus vs Bo­e­ing (etc…). Pre­siu­nea pre­tu­ri­lor care poate face un psi­ho­pat sa ajunga la mansa se aplica tu­tu­ror com­pa­ni­i­lor (sa spe­ram ca fa­cea doar pana acum). Di­fe­renta low-cost vs com­pa­nie de li­nie nu sta in stan­dar­dele de si­gu­ranta si in con­troale (ar mai fi fa­cut pi­lo­tul “erou” al zbo­ru­lui tra­gic mu­ta­rea de la com­pa­nia mama la Ger­manwings?? ar mai fi facut‑o al­tii ca el con­sti­enti fi­ind in di­fe­renta stan­dar­de­lor de si­gu­ranta?). La o ana­liza atenta si la ca­teva zbo­ruri low-cost veti ve­dea ca nici nu sunt asa mari di­fe­rente (low-cos­tu­rile scot doar niste ser­vi­cii din pre­tul de baza, pe care apoi le su­pra-ta­xeaza ca ser­vi­cii adi­tio­nale ajun­gand in me­die la o va­loare a ve­ni­tu­ri­lor com­pa­ra­bila, dar mai mica, cu ce­le­lalte com­pa­nii ae­riene. Plus de asta zbo­ara pe ae­ro­por­turi in­de­par­tate cu taxe mult mai mici.).
  Com­pa­ra­tia var­stei flo­te­lor pre­zen­tata mai sus e re­ala. Var­sta zbo­ru­lui tra­gic e ire­le­vanta si fo­lo­si­rea ei ca ar­gu­ment e scoa­tere din context.

  • Anonymous

   Si eu tind sa cred ca de­menti ca acest ta­nar pi­lot pa­trund mai usor in com­pa­nii low, de­cat in com­pa­nii ade­va­rate. Ger­man wings este low. Nu fa­ceti con­fu­zia in­tre Ger­man wings si Lufthansa! Co­mer­tul ae­rian im­plica re­nun­ta­rea la stan­darde inalte. Este ade­va­rat ca exista cri­te­rii de si­gu­ranta a zbo­ru­lui. Dar, este la fel de ade­va­rat ca, exista ac­cep­ta­rea unor oa­meni cu pro­bleme, din mo­tive de nivel al salariilor!

 2. Ionuț

  Cred ca gre­șești in pri­vința com­pa­ni­i­lor low cost. Exista un mit ur­ban cum ca nu ar fi si­gur sa zbori cu o ast­fel de com­pa­nie dar re­a­li­ta­tea nu e chiar aceasi. Ma­rile com­pa­nii se adap­tează la prac­ti­cile ce­lor low cost (in US, pe curse in­terne, ba­ga­jul de cala nu mai e in­clus in preț iar asta face pre­țul ini­țial al bi­le­tu­lui mai mic), dar ni­meni nu schimba stan­dar­dele de ca­li­tate. Daca sa­la­ri­ile pi­lo­ți­lor pot fi un su­biect de dis­cu­ție, asta pu­tând face di­fe­rența oa­re­cum, in ceea ce pri­vește avi­oa­nele cu care ope­rează, com­pa­ni­ile low cost au cele mai “ti­nere” flote de pe piața. 

  Am sa iti dau niște exem­ple de vâr­ste me­dii ale flotelor:
  KLM : 10,3 ani
  Bri­tish Ai­rways: 12,6 ani
  Air france: 11,3 ani
  —-
  Wizz Air: 3,6 ani
  Ryan Air: 5,5 ani

  Ce vreau sa spun nu e ca vreo com­pa­nie mare zbo­ară cu avi­oane vechi dar, cu si­gu­ranta, afir­ma­ția ca ope­ra­to­rii low cost zbo­ară ade­sea cu “avi­oane vechi, re­ci­clate si câr­pite” este deplasata. 

  In ceea ce pri­vește ideea ge­ne­rală ex­pusă, e un punct de ve­dere in­te­re­sant dar cred ca e mai mult sen­ti­men­tal de­cat do­cu­men­tat. Per­so­nal, nu re­u­șesc sa fac nicio le­gă­tura in­tre ce a pro­vo­cat tra­ge­dia din Alpi si fap­tul ca zbo­rul era ope­rat de o com­pa­nie low cost. Ace­lași pi­lot pu­tea zbura pen­tru o com­pa­nie de linie…

  • Sorin Sfirlogea

   In­for­ma­ți­ile pe care le am vin de la oa­meni care lu­crează în sis­tem, adică pi­loți. Din­colo de mar­ke­ting-ul pe care și‑l fac com­pa­ni­ile low-cost, re­a­li­ta­tea e un pic di­fe­rită. Și arată cam așa: după criza din 2008 multe com­pa­nii au re­dus zbo­ru­rile pen­tru ca nu mai aveau cli­enți. Trep­tat cli­en­ții au re­ve­nit, dar nu la com­pa­ni­ile mari, ci la low-cost. Pi­lo­ții au fost ini­țial con­ce­di­ați — la nive­lul Eu­ro­pei erau la un mo­ment dat peste 3000 de pi­loți șo­meri. Apoi au în­ce­put să-și mai gă­sească de lu­cru în com­pa­ni­ile low-cost, dar la sa­la­rii nici la ju­mă­tate din ce avuseseră.

   Fi­rește, au în­ce­put să aibă ne­mul­țu­miri — e o me­se­rie ris­cantă și stre­santă, așa că fac greve. Pen­tru că vor să men­țină pre­siu­nea pe pi­lo­ții cu ex­pe­riență, com­pa­ni­ile low-cost fac mai pu­ține “mof­turi” la ca­li­ta­tea pi­lo­ți­lor care in­tră în sis­tem. Lu­bitz toc­mai lu­ase li­cența. Mai pu­ține con­troale, mai pu­ține pre­ten­ții, ca să poată “arăta pi­sica” pi­lo­ți­lor gre­viști — uite că avem cu cine să vă în­lo­cuim, fa­ceți bine și ac­cep­tați sa­la­ri­ile mici că al­tele nu vă dăm. Dar mai pu­ține con­troale în­seamnă și po­si­bi­li­ta­tea ca un psi­ho­pat să ajungă la manșă.

   Sper că acum vezi le­gă­tura din­tre “fi­lo­zo­fia” com­pa­ni­i­lor low-cost și ac­ci­den­tul din Alpi.

   Cât des­pre vâr­sta avi­oa­ne­lor fo­lo­site în low-cost, nu pot de­cât să con­stat că ăla pră­bu­șit avea 25 de ani de uti­li­zare și fu­sese re­for­mat de la Lufthansa. I rest my case.

 3. Ionel Niță

  Nu e nicio le­ga­tura in­tre pre­tul bi­le­te­lor si tra­ge­dia res­pec­tiva. Toate com­pa­ni­ile eu­ro­pene res­pecta ace­leasi stan­darde de si­gu­ranta de­fi­nite de ace­easi, unica, au­to­ri­tate. Stan­dar­dele de ca­li­tate sunt, da, di­fe­rite. E mai in­ghe­su­iala, mai pu­tini stewarzi poate, nu mai e man­care, ae­ro­por­tu­rile sunt re­la­tiv obs­cure, si al­tele. Dar nu se face ra­bat la si­gu­ranta. Po­ves­tea cu pi­lo­tul se pu­tea in­tam­pla la o com­pa­nie “mare”, in Eu­ropa, la fel de bine. Ideea cu sen­zo­rul de sol poate fi un pas ina­inte, dar tot nu ex­clude po­si­bi­li­ta­tea unei ast­fel de tra­ge­dii atunci cand ci­neva care vrea sa faca rau al­tora si siesi are un plan. Poate, de exem­plu, sa zbo­are pana se ter­mina ke­ro­se­nul. Usa, cu pro­ce­du­rile ac­tu­ale, nu poate fi do­bo­rata nici cu tancul.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.