Vaccin contra prostiei

Eu nu mă pri­cep la med­i­cină. De aia nu știu să diag­nos­tichez cu pre­cizie bolile de care suferă cineva. N‑am învățat sufi­cient despre anato­mia și fiziolo­gia umană ca să mă apuc să mă pro­nunț că unul sau altul suferă de vreo boală. Adică păreri s‑ar putea să am, dar nu pretind că cineva ar tre­bui să se apuce să se trateze după indi­cați­ile mele. Și mi se pare că e o teri­bilă respon­s­abil­i­tate aceea de medic, să-ți dai cu pre­su­pusul — cu mai multă sau mai puțină pri­cepere — despre sănă­tatea și viața altcuiva.

Cred că primul pas spre dez­voltarea per­son­ală, vreau să zic primul pas cu ade­vărat sem­ni­fica­tiv, e să înțelegi la ce nu ești bun. Nu neapărat ca să te apuci de învățat, ci ca să-ți cunoști lim­itele. Cineva îmi spunea de curând că, dim­potrivă, tre­buie să-ți știi punctele tari și să per­se­verezi în ele. Poate. Depinde ce vrei. Prob­a­bil că, dacă vrei să pari mai bun, nu să fii mai bun, e ade­vărat. Eu rămân la păr­erea mea că doar înțelegându-ți lim­itele le poți depăși sau evita.

Cam asta se întâm­plă și cu doamna Olivia Steer și cam­pa­nia ei anti-vaccinuri. Ea ignoră nești­ința pro­prie în materie de med­i­cină și insistă pe punc­tul ei tare: comu­ni­carea pub­lică. Prof­itând de statu­tul de (așa-zisă) vedetă TV, își trâm­bițează opini­ile în toate direcți­ile, fără nici o îngri­jo­rare că potențialele prostii pe care le enunță ar putea cauza tragedii. Undeva în capul ei e bine înfiptă ideea că vac­cin­urile pro­duc autism și nimeni și nimic nu o poate întoarce din această cru­ci­adă por­nită împotriva med­i­cinei.

Deunăzi, altcineva făcea referire la un fil­muleț pe aceeași temă, dar care ducea teo­ria con­siprației chiar mai departe. Un frag­ment dintr‑o con­fer­ință TED a lui Bill Gates era decu­pat ca să sub­lin­ieze o tâm­pe­nie per­fectă: că mil­iar­darul vrea să reducă pop­u­lația lumii prin vac­cinare. În real­i­tate con­fer­ința e despre emisi­ile de car­bon, iar Gates prez­intă o intere­santă ecuație, afir­mând că pen­tru a reduce emisi­ile de CO2 la zero, unul din fac­torii acelei ecuații tre­buie să dev­ină zero. Dar în nici un caz nu era vorba de pop­u­lația lumii. Vă pun con­fer­ința mai jos. Dacă găsiți unde zice că vrea să omoare oameni cu vac­cin­urile, ziceți-mi și mie.

Cu prea puțina mea pri­cepere într-ale med­i­cinei, înclin să cred că sunt alte lucruri care ar tre­bui să ne îngri­joreze când vine vorba de sănă­tatea noas­tră. E sufi­cient să citim definiția de dicționar a autismu­lui1 ca să real­izăm că există o teri­bilă para­lelă între simp­to­ma­tolo­gia bolii și modul de com­por­ta­ment pe care îl au zi de zi o mulțime de semeni ai noștri, veșnic cufun­dați cu nasul în tele­foanele lor mobile, com­plet deconec­tați de la real­itățile din jurul lor. Ori poate ar tre­bui să med­ităm puțin mai mult la relați­ile din famili­ile de azi și mai cu seamă cele din­tre părinți și copii, căci tare mi‑e teamă că edu­cația urmașilor noștri se face pe inter­net și la tele­vi­zor, nicide­cum prin exem­plul viu al celor care îi au în respon­s­abil­i­tate. Sau ar fi poate bine să ne între­băm ce îi învață școala pe tinerii de azi, pen­tru că nu se văd sem­nele vre­unui pro­gres sem­ni­fica­tiv și, vac­ci­nați sau nu, vor ajunge toți să culeagă căpșuni pe terenurile unor fer­mieri pri­cepuți din alte țări și să dea cu mor­tar pe fațadele noilor con­strucții proiec­tate de alții.

Pe doamna Steer n‑o frământă aceste lucruri care se petrec chiar sub nasul ei. O doare capul de con­spir­ații mon­di­ale care pun sămânță de autism în vac­cin­uri și ea, sal­va­toare a omenirii și dețină­toarea ade­vărurilor absolute, are mis­i­unea istorică de a ne lumina cu învăță­turile ei. Para­doxal, ea e pro­te­jată de potențiale peri­cole pen­tru că părinții ei au uitat s‑o întrebe ce părere va avea despre asta și au vaccinat‑o. Ori poate ar tre­bui să‑i încer­căm nițel tăria de car­ac­ter și să‑i prop­unem s‑o trim­item nevac­ci­nată prin vreo țară africană unde bân­tuie malaria și alte boli necruță­toare. Să vedem, se încu­ra­jează? Și de acolo ne poate scrie arti­cole pe Face­book cum se pro­te­jează de boli mâncând sănă­tos și echili­brat, ceea ce ține virușii la dis­tanță, pen­tru că sunt impre­sion­ați de tăria convin­ger­ilor sale.

Doamna Steer nici n‑ar tre­bui mențion­ată, nu mer­ită efor­tul, dacă în lume n‑ar fi apărut în ultima vreme puzderie ca ea, pen­tru că tâm­pe­nia e teri­bil de molip­si­toare. Am ajuns până acolo încât tre­buie să fie cre­ate legi ca să îi pedep­sim pe cei ce refuză să se vac­cineze, riscând să rea­d­ucă între noi boli pe care cre­deam că le-am erad­i­cat de mult. Căci o sin­gură boală nu a reușit nimeni să o com­bată în toată isto­ria omenirii, deși a pro­dus rav­agii prin efectele ei: pros­tia. Așa că propun ca, în cazul în care apare vreun vac­cin anti-prostie, să îi vac­cinăm pe toți mai puțin pe madam Olivia și să o lăsăm să existe și să se man­i­feste în toată splen­doarea per­son­al­ității sale. Nu vă dați seama, dacă îi luăm și pros­tia, ce îi mai rămâne? Că fru­musețea e trecă­toare…

 1. Stare pato­log­ică man­i­fes­tată prin ruperea legă­turilor psi­hice cu lumea exte­rioară și intensa trăire a vieții inte­rioare. []

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


 1. Oscar Stanciulescu

  Am urmarit cu mare aten­tie intregul mate­r­ial video cu Bill Gates, mai ales por­tiunea pe care altii o decu­peaza si o reposteaza ca argu­ment impotriva vac­ci­narii. Lasand‑o la o parte pe Olivia Steer si cam­pani­ile ei, in acest frag­ment Bill Gates chiar vorbeste despre reduc­erea pop­u­latiei cu 10–15 pro­cente (ca unul din fac­torii ecu­atiei luate in dis­cutie). Si acolo expri­marea este asa: "Daca facem o tre­aba buna cu vac­cin­urile, ser­vici­ile med­icale si ser­vici­ile in dome­niul repro­duc­erii, am putea reduce acest fac­tor cu circa 10–15 la suta" (poate nu e expri­marea exacta, dar cam asta spune). Ori, dintr‑o aseme­nea expri­mare, care nu prea lasa loc de inter­pre­tari, intelegem chiar reduc­erea pop­u­latiei cu 10–15 la suta. Prob­a­bil el se ref­erea si la reduc­erea natal­i­tatii in tar­ile in care aceasta este necon­tro­lata, prin edu­ca­tia in dome­niul con­tra­cep­tiei. In fine, nu stiu daca inter­pretez corect, dar expri­marea lui Bill Gates nu prea lasa loc de alte sen­suri.

  • Sorin Sfirlogea

   Oscar, natal­i­tatea cres­cută este rezul­tatul firesc al mor­tal­ității infan­tile. Când ai șanse mari să-ți moară copiii de diverse boli pen­tru care nu ai cum să‑i tratezi, reacția firească a oame­nilor e să facă mai mulți copii. Nimeni nu poate face matem­at­ica exactă într-un ast­fel de con­text în priv­ința plan­i­ficării famil­iale — cea mai sim­pla metodă este "anul și câr­lanul". Vac­cinarea ar reduce mor­tal­i­tatea infan­tilă și oamenii ar putea să reducă natal­i­tatea pen­tru că le-ar trăi copiii.

   Dacă ar fi avut gân­duri ascunse de genul "hai să omorâm oameni prin vac­cinare", crezi că Bill Gates ar fi fost atât de tâmpit să o spună în gura mare într‑o con­fer­ință pub­lică? Dacă urmărești inter­vi­urile lui despre vac­cinare, vei afla că argu­men­tația de mai sus e rezul­tatul unor studii și cercetări. Sigur, sunt unii care con­testă scăderea natal­ității după ce intro­duci vac­cinarea și ser­vici­ile med­icale și zic că, dim­potrivă, o să explodeze. Dar asta e altă poveste.

   • Oscar Stanciulescu

    Da, ai drep­tate, prob­a­bil ca prin imbunatatirea con­di­ti­ilor de viata si a asis­ten­tei med­icale oamenii nu vor mai face ata­tia copii, daca cei exis­tenti supravi­e­tu­i­esc fara prob­leme. Desi eram incli­nat sa cred ca prin vac­cinare si cele­lalte imbunatatiri va creste natal­i­tatea, pana la urma prob­a­bil aceasta va scadea, pre­cum in tar­ile cu pop­u­latie vac­ci­nata si nivel de trai mai bun.

  • Sorin Sfirlogea

   Ca o clar­i­fi­care a dis­cur­su­lui lui Bill Gates, iată cum vac­cinarea va duce la scăderea creș­terii pop­u­lației:

   Hans Rosling — On pop­u­la­tion growth


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu