Eu nu mă pri­cep la me­di­cină. De aia nu știu să di­a­gnos­ti­chez cu pre­ci­zie bo­lile de care su­feră ci­neva. N‑am în­vă­țat su­fi­cient des­pre ana­to­mia și fi­zi­o­lo­gia umană ca să mă apuc să mă pro­nunț că unul sau al­tul su­feră de vreo boală. Adică pă­reri s‑ar pu­tea să am, dar nu pre­tind că ci­neva ar tre­bui să se apuce să se tra­teze după in­di­ca­ți­ile mele. Și mi se pare că e o te­ri­bilă res­pon­sa­bi­li­tate aceea de me­dic, să-ți dai cu pre­su­pu­sul — cu mai multă sau mai pu­țină pri­ce­pere — des­pre să­nă­ta­tea și viața altcuiva.

Cred că pri­mul pas spre dezvol­ta­rea per­so­nală, vreau să zic pri­mul pas cu ade­vă­rat sem­ni­fi­ca­tiv, e să în­țe­legi la ce nu ești bun. Nu ne­a­pă­rat ca să te apuci de în­vă­țat, ci ca să-ți cu­noști li­mi­tele. Ci­neva îmi spu­nea de cu­rând că, dim­po­trivă, tre­buie să-ți știi punc­tele tari și să per­se­ve­rezi în ele. Poate. De­pinde ce vrei. Pro­ba­bil că, dacă vrei să pari mai bun, nu să fii mai bun, e ade­vă­rat. Eu rămân la pă­re­rea mea că doar în­țe­le­gându-ți li­mi­tele le poți de­păși sau evita.

Cam asta se în­tâm­plă și cu doamna Oli­via Steer și cam­pa­nia ei anti-vac­ci­nuri. Ea ig­noră nești­ința pro­prie în ma­te­rie de me­di­cină și in­sistă pe punc­tul ei tare: co­mu­ni­ca­rea pu­blică. Pro­fi­tând de sta­tu­tul de (așa-zisă) ve­detă TV, își trâm­bi­țează opi­ni­ile în toate di­rec­ți­ile, fără nici o în­gri­jo­rare că po­ten­ți­a­lele pros­tii pe care le enunță ar pu­tea ca­uza tra­ge­dii. Un­deva în ca­pul ei e bine în­fiptă ideea că vac­ci­nu­rile pro­duc au­tism și ni­meni și ni­mic nu o poate în­toarce din această cru­ci­adă por­nită îm­po­triva medicinei.

De­u­năzi, alt­ci­neva fă­cea re­fe­rire la un fil­mu­leț pe ace­eași temă, dar care du­cea te­o­ria con­si­pra­ției chiar mai de­parte. Un frag­ment dintr‑o con­fe­rință TED a lui Bill Ga­tes era de­cu­pat ca să sub­li­ni­eze o tâm­pe­nie per­fectă: că mi­li­ar­da­rul vrea să re­ducă po­pu­la­ția lu­mii prin vac­ci­nare. În re­a­li­tate con­fe­rința e des­pre emi­si­ile de car­bon, iar Ga­tes pre­zintă o in­te­re­santă ecu­a­ție, afir­mând că pen­tru a re­duce emi­si­ile de CO2 la zero, unul din fac­to­rii ace­lei ecu­a­ții tre­buie să de­vină zero. Dar în nici un caz nu era vorba de po­pu­la­ția lu­mii. Vă pun con­fe­rința mai jos. Dacă gă­siți unde zice că vrea să omoare oa­meni cu vac­ci­nu­rile, zi­ceți-mi și mie.

Cu prea pu­țina mea pri­ce­pere într-ale me­di­ci­nei, în­clin să cred că sunt alte lu­cruri care ar tre­bui să ne în­gri­jo­reze când vine vorba de să­nă­ta­tea noas­tră. E su­fi­cient să ci­tim de­fi­ni­ția de dic­țio­nar a au­tis­mu­lui1 ca să re­a­li­zăm că există o te­ri­bilă pa­ra­lelă în­tre simp­to­ma­to­lo­gia bo­lii și mo­dul de com­por­ta­ment pe care îl au zi de zi o mul­țime de se­meni ai noș­tri, veș­nic cu­fun­dați cu na­sul în te­le­foa­nele lor mo­bile, com­plet de­co­nec­tați de la re­a­li­tă­țile din ju­rul lor. Ori poate ar tre­bui să me­di­tăm pu­țin mai mult la re­la­ți­ile din fa­mi­li­ile de azi și mai cu seamă cele din­tre pă­rinți și co­pii, căci tare mi‑e teamă că edu­ca­ția ur­ma­și­lor noș­tri se face pe in­ter­net și la te­le­vi­zor, nici­de­cum prin exem­plul viu al ce­lor care îi au în res­pon­sa­bi­li­tate. Sau ar fi poate bine să ne în­tre­băm ce îi în­vață școala pe ti­ne­rii de azi, pen­tru că nu se văd sem­nele vre­u­nui pro­gres sem­ni­fi­ca­tiv și, vac­ci­nați sau nu, vor ajunge toți să cu­leagă căp­șuni pe te­re­nu­rile unor fer­mi­eri pri­ce­puți din alte țări și să dea cu mor­tar pe fa­ța­dele no­i­lor con­struc­ții pro­iec­tate de alții.

Pe doamna Steer n‑o frământă aceste lu­cruri care se pe­trec chiar sub na­sul ei. O doare ca­pul de con­spi­ra­ții mondi­ale care pun sămânță de au­tism în vac­ci­nuri și ea, sal­va­toare a ome­ni­rii și de­ți­nă­toa­rea ade­vă­ru­ri­lor ab­so­lute, are mi­siu­nea is­to­rică de a ne lu­mina cu în­vă­ță­tu­rile ei. Pa­ra­do­xal, ea e pro­te­jată de po­ten­ți­ale pe­ri­cole pen­tru că pă­rin­ții ei au ui­tat s‑o în­trebe ce pă­rere va avea des­pre asta și au vaccinat‑o. Ori poate ar tre­bui să‑i în­cer­căm nițel tă­ria de ca­rac­ter și să‑i pro­pu­nem s‑o tri­mi­tem ne­vac­ci­nată prin vreo țară afri­cană unde bân­tuie ma­la­ria și alte boli ne­cru­ță­toare. Să ve­dem, se în­cu­ra­jează? Și de acolo ne poate scrie ar­ti­cole pe Fa­ce­book cum se pro­te­jează de boli mân­când să­nă­tos și echi­li­brat, ceea ce ține vi­ru­șii la dis­tanță, pen­tru că sunt im­pre­sio­nați de tă­ria con­vin­ge­ri­lor sale.

Doamna Steer nici n‑ar tre­bui men­țio­nată, nu me­rită efor­tul, dacă în lume n‑ar fi apă­rut în ul­tima vreme pu­z­de­rie ca ea, pen­tru că tâm­pe­nia e te­ri­bil de mo­lip­si­toare. Am ajuns până acolo în­cât tre­buie să fie cre­ate legi ca să îi pe­dep­sim pe cei ce re­fuză să se vac­ci­neze, ris­când să rea­ducă în­tre noi boli pe care cre­deam că le-am era­di­cat de mult. Căci o sin­gură boală nu a re­u­șit ni­meni să o com­bată în toată is­to­ria ome­ni­rii, deși a pro­dus ra­va­gii prin efec­tele ei: pros­tia. Așa că pro­pun ca, în ca­zul în care apare vreun vac­cin anti-pros­tie, să îi vac­ci­năm pe toți mai pu­țin pe ma­dam Oli­via și să o lă­săm să existe și să se ma­ni­feste în toată splen­doa­rea per­so­na­li­tă­ții sale. Nu vă dați seama, dacă îi luăm și pros­tia, ce îi mai rămâne? Că fru­mu­se­țea e trecătoare…


Note:


 1. Stare pa­to­lo­gică ma­ni­fes­tată prin ru­pe­rea le­gă­tu­ri­lor psi­hice cu lu­mea ex­te­ri­oară și in­tensa tră­ire a vie­ții in­te­ri­oare. []

Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. Oscar Stanciulescu

  Am ur­ma­rit cu mare aten­tie in­tre­gul ma­te­rial vi­deo cu Bill Ga­tes, mai ales por­tiu­nea pe care al­tii o de­cu­peaza si o re­pos­teaza ca ar­gu­ment im­po­triva vac­ci­na­rii. Lasand‑o la o parte pe Oli­via Steer si cam­pa­ni­ile ei, in acest frag­ment Bill Ga­tes chiar vor­beste des­pre re­du­ce­rea po­pu­la­tiei cu 10–15 pro­cente (ca unul din fac­to­rii ecu­a­tiei lu­ate in dis­cu­tie). Si acolo ex­pri­ma­rea este asa: “Daca fa­cem o treaba buna cu vac­ci­nu­rile, ser­vi­ci­ile me­di­cale si ser­vi­ci­ile in do­me­niul re­pro­du­ce­rii, am pu­tea re­duce acest fac­tor cu circa 10–15 la suta” (poate nu e ex­pri­ma­rea exacta, dar cam asta spune). Ori, dintr‑o ase­me­nea ex­pri­mare, care nu prea lasa loc de in­ter­pre­tari, in­te­le­gem chiar re­du­ce­rea po­pu­la­tiei cu 10–15 la suta. Pro­ba­bil el se re­fe­rea si la re­du­ce­rea na­ta­li­ta­tii in ta­rile in care aceasta este ne­con­tro­lata, prin edu­ca­tia in do­me­niul con­tra­cep­tiei. In fine, nu stiu daca in­ter­pre­tez co­rect, dar ex­pri­ma­rea lui Bill Ga­tes nu prea lasa loc de alte sensuri.

  • Sorin Sfirlogea

   Os­car, na­ta­li­ta­tea cres­cută este re­zul­ta­tul fi­resc al mor­ta­li­tă­ții in­fan­tile. Când ai șanse mari să-ți moară co­piii de di­verse boli pen­tru care nu ai cum să‑i tra­tezi, re­ac­ția fi­rească a oa­me­ni­lor e să facă mai mulți co­pii. Ni­meni nu poate face ma­te­ma­tica exactă într-un ast­fel de con­text în pri­vința pla­ni­fi­că­rii fa­mi­li­ale — cea mai sim­pla me­todă este “anul și câr­la­nul”. Vac­ci­na­rea ar re­duce mor­ta­li­ta­tea in­fan­tilă și oa­me­nii ar pu­tea să re­ducă na­ta­li­ta­tea pen­tru că le-ar trăi copiii.

   Dacă ar fi avut gân­duri as­cunse de ge­nul “hai să omorâm oa­meni prin vac­ci­nare”, crezi că Bill Ga­tes ar fi fost atât de tâm­pit să o spună în gura mare într‑o con­fe­rință pu­blică? Dacă ur­mă­rești in­ter­viu­rile lui des­pre vac­ci­nare, vei afla că ar­gu­men­ta­ția de mai sus e re­zul­ta­tul unor stu­dii și cer­ce­tări. Si­gur, sunt unii care con­testă scă­de­rea na­ta­li­tă­ții după ce in­tro­duci vac­ci­na­rea și ser­vi­ci­ile me­di­cale și zic că, dim­po­trivă, o să ex­plo­deze. Dar asta e altă poveste.

   • Oscar Stanciulescu

    Da, ai drep­tate, pro­ba­bil ca prin im­bu­na­ta­ti­rea con­di­ti­i­lor de vi­ata si a asis­ten­tei me­di­cale oa­me­nii nu vor mai face ata­tia co­pii, daca cei exis­tenti su­pra­vi­e­tu­iesc fara pro­bleme. Desi eram in­cli­nat sa cred ca prin vac­ci­nare si ce­le­lalte im­bu­na­ta­tiri va creste na­ta­li­ta­tea, pana la urma pro­ba­bil aceasta va sca­dea, pre­cum in ta­rile cu po­pu­la­tie vac­ci­nata si nivel de trai mai bun.

  • Sorin Sfirlogea

   Ca o cla­ri­fi­care a dis­cur­su­lui lui Bill Ga­tes, iată cum vac­ci­na­rea va duce la scă­de­rea creș­te­rii populației:

   Hans Ro­sling — On po­pu­la­tion growth


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.