Vaccin contra prostiei

Eu nu mă pri­cep la medi­cină. De aia nu știu să dia­gnos­ti­chez cu pre­ci­zie bolile de care suferă cineva. N‐am învă­țat sufi­cient des­pre ana­to­mia și fizi­o­lo­gia umană ca să mă apuc să mă pro­nunț că unul sau altul suferă de vreo boală. Adică păreri s‐ar putea să am, dar nu pre­tind că cineva ar tre­bui să se apuce să se tra­teze după indi­ca­ți­ile mele. Și mi se pare că e o teri­bilă res­pon­sa­bi­li­tate aceea de medic, să‐ți dai cu pre­su­pu­sul – cu mai multă sau mai puțină pri­ce­pere – des­pre sănă­ta­tea și viața alt­cuiva.

Cred că pri­mul pas spre dezvol­ta­rea per­so­nală, vreau să zic pri­mul pas cu ade­vă­rat sem­ni­fi­ca­tiv, e să înțe­legi la ce nu ești bun. Nu nea­pă­rat ca să te apuci de învă­țat, ci ca să‐ți cunoști limi­tele. Cineva îmi spu­nea de curând că, dim­po­trivă, tre­buie să‐ți știi punc­tele tari și să per­se­ve­rezi în ele. Poate. Depinde ce vrei. Pro­ba­bil că, dacă vrei să pari mai bun, nu să fii mai bun, e ade­vă­rat. Eu rămân la păre­rea mea că doar înțelegându‐ți limi­tele le poți depăși sau evita.

Cam asta se întâm­plă și cu doamna Oli­via Steer și cam­pa­nia ei anti‐vaccinuri. Ea ignoră nești­ința pro­prie în mate­rie de medi­cină și insistă pe punc­tul ei tare: comu­ni­ca­rea publică. Pro­fi­tând de sta­tu­tul de (așa‐zisă) vedetă TV, își trâm­bi­țează opi­ni­ile în toate direc­ți­ile, fără nici o îngri­jo­rare că poten­ți­a­lele pros­tii pe care le enunță ar putea cauza tra­ge­dii. Undeva în capul ei e bine înfiptă ideea că vac­ci­nu­rile pro­duc autism și nimeni și nimic nu o poate întoarce din această cru­ci­adă por­nită împo­triva medi­ci­nei.

Deu­năzi, alt­ci­neva făcea refe­rire la un fil­mu­leț pe ace­eași temă, dar care ducea teo­ria con­si­pra­ției chiar mai departe. Un frag­ment dintr‐o con­fe­rință TED a lui Bill Gates era decu­pat ca să sub­li­ni­eze o tâm­pe­nie per­fectă: că mili­ar­da­rul vrea să reducă popu­la­ția lumii prin vac­ci­nare. În rea­li­tate con­fe­rința e des­pre emi­si­ile de car­bon, iar Gates pre­zintă o inte­re­santă ecu­a­ție, afir­mând că pen­tru a reduce emi­si­ile de CO2 la zero, unul din fac­to­rii ace­lei ecu­a­ții tre­buie să devină zero. Dar în nici un caz nu era vorba de popu­la­ția lumii. Vă pun con­fe­rința mai jos. Dacă găsiți unde zice că vrea să omoare oameni cu vac­ci­nu­rile, ziceți‐mi și mie.

Cu prea puțina mea pri­ce­pere într‐ale medi­ci­nei, înclin să cred că sunt alte lucruri care ar tre­bui să ne îngri­jo­reze când vine vorba de sănă­ta­tea noas­tră. E sufi­cient să citim defi­ni­ția de dic­țio­nar a autis­mu­lui1 ca să rea­li­zăm că există o teri­bilă para­lelă între simp­to­ma­to­lo­gia bolii și modul de com­por­ta­ment pe care îl au zi de zi o mul­țime de semeni ai noș­tri, veș­nic cufun­dați cu nasul în tele­foa­nele lor mobile, com­plet deco­nec­tați de la rea­li­tă­țile din jurul lor. Ori poate ar tre­bui să medi­tăm puțin mai mult la rela­ți­ile din fami­li­ile de azi și mai cu seamă cele din­tre părinți și copii, căci tare mi‐e teamă că edu­ca­ția urma­și­lor noș­tri se face pe inter­net și la tele­vi­zor, nici­de­cum prin exem­plul viu al celor care îi au în res­pon­sa­bi­li­tate. Sau ar fi poate bine să ne între­băm ce îi învață școala pe tine­rii de azi, pen­tru că nu se văd sem­nele vre­u­nui pro­gres sem­ni­fi­ca­tiv și, vac­ci­nați sau nu, vor ajunge toți să culeagă căp­șuni pe tere­nu­rile unor fer­mi­eri pri­ce­puți din alte țări și să dea cu mor­tar pe fața­dele noi­lor con­struc­ții pro­iec­tate de alții.

Pe doamna Steer n‐o frământă aceste lucruri care se petrec chiar sub nasul ei. O doare capul de con­spi­ra­ții mondi­ale care pun sămânță de autism în vac­ci­nuri și ea, sal­va­toare a ome­ni­rii și deți­nă­toa­rea ade­vă­ru­ri­lor abso­lute, are misiu­nea isto­rică de a ne lumina cu învă­ță­tu­rile ei. Para­do­xal, ea e pro­te­jată de poten­ți­ale peri­cole pen­tru că părin­ții ei au uitat s‐o întrebe ce părere va avea des­pre asta și au vaccinat‐o. Ori poate ar tre­bui să‐i încer­căm nițel tăria de carac­ter și să‐i pro­pu­nem s‐o tri­mi­tem nevac­ci­nată prin vreo țară afri­cană unde bân­tuie mala­ria și alte boli necru­ță­toare. Să vedem, se încu­ra­jează? Și de acolo ne poate scrie arti­cole pe Face­book cum se pro­te­jează de boli mân­când sănă­tos și echi­li­brat, ceea ce ține viru­șii la dis­tanță, pen­tru că sunt impre­sio­nați de tăria con­vin­ge­ri­lor sale.

Doamna Steer nici n‐ar tre­bui men­țio­nată, nu merită efor­tul, dacă în lume n‐ar fi apă­rut în ultima vreme puz­de­rie ca ea, pen­tru că tâm­pe­nia e teri­bil de molip­si­toare. Am ajuns până acolo încât tre­buie să fie cre­ate legi ca să îi pedep­sim pe cei ce refuză să se vac­ci­neze, ris­când să rea­ducă între noi boli pe care cre­deam că le‐am era­di­cat de mult. Căci o sin­gură boală nu a reu­șit nimeni să o com­bată în toată isto­ria ome­ni­rii, deși a pro­dus rava­gii prin efec­tele ei: pros­tia. Așa că pro­pun ca, în cazul în care apare vreun vac­cin anti‐prostie, să îi vac­ci­năm pe toți mai puțin pe madam Oli­via și să o lăsăm să existe și să se mani­feste în toată splen­doa­rea per­so­na­li­tă­ții sale. Nu vă dați seama, dacă îi luăm și pros­tia, ce îi mai rămâne? Că fru­mu­se­țea e tre­că­toare…

 1. Stare pato­lo­gică mani­fes­tată prin rupe­rea legă­tu­ri­lor psi­hice cu lumea exte­ri­oară și intensa tră­ire a vie­ții inte­ri­oare. []

Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
 • Interesant
 • Original
 • Amuzant
 • Plictisitor
 • Trist
 • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


 1. Oscar Stanciulescu

  Am urma­rit cu mare aten­tie intre­gul mate­rial video cu Bill Gates, mai ales por­tiu­nea pe care altii o decu­peaza si o repos­teaza ca argu­ment impo­triva vac­ci­na­rii. Lasand‐o la o parte pe Oli­via Steer si cam­pa­ni­ile ei, in acest frag­ment Bill Gates chiar vor­beste des­pre redu­ce­rea popu­la­tiei cu 10–15 pro­cente (ca unul din fac­to­rii ecu­a­tiei luate in dis­cu­tie). Si acolo expri­ma­rea este asa: "Daca facem o treaba buna cu vac­ci­nu­rile, ser­vi­ci­ile medi­cale si ser­vi­ci­ile in dome­niul repro­du­ce­rii, am putea reduce acest fac­tor cu circa 10–15 la suta" (poate nu e expri­ma­rea exacta, dar cam asta spune). Ori, dintr‐o ase­me­nea expri­mare, care nu prea lasa loc de inter­pre­tari, inte­le­gem chiar redu­ce­rea popu­la­tiei cu 10–15 la suta. Pro­ba­bil el se refe­rea si la redu­ce­rea nata­li­ta­tii in tarile in care aceasta este necon­tro­lata, prin edu­ca­tia in dome­niul con­tra­cep­tiei. In fine, nu stiu daca inter­pre­tez corect, dar expri­ma­rea lui Bill Gates nu prea lasa loc de alte sen­suri.

  • Sorin Sfirlogea

   Oscar, nata­li­ta­tea cres­cută este rezul­ta­tul firesc al mor­ta­li­tă­ții infan­tile. Când ai șanse mari să‐ți moară copiii de diverse boli pen­tru care nu ai cum să‐i tra­tezi, reac­ția firească a oame­ni­lor e să facă mai mulți copii. Nimeni nu poate face mate­ma­tica exactă într‐un ast­fel de con­text în pri­vința pla­ni­fi­că­rii fami­li­ale – cea mai sim­pla metodă este "anul și câr­la­nul". Vac­ci­na­rea ar reduce mor­ta­li­ta­tea infan­tilă și oame­nii ar putea să reducă nata­li­ta­tea pen­tru că le‐ar trăi copiii.

   Dacă ar fi avut gân­duri ascunse de genul "hai să omorâm oameni prin vac­ci­nare", crezi că Bill Gates ar fi fost atât de tâm­pit să o spună în gura mare într‐o con­fe­rință publică? Dacă urmă­rești inter­viu­rile lui des­pre vac­ci­nare, vei afla că argu­men­ta­ția de mai sus e rezul­ta­tul unor stu­dii și cer­ce­tări. Sigur, sunt unii care con­testă scă­de­rea nata­li­tă­ții după ce intro­duci vac­ci­na­rea și ser­vi­ci­ile medi­cale și zic că, dim­po­trivă, o să explo­deze. Dar asta e altă poveste.

   • Oscar Stanciulescu

    Da, ai drep­tate, pro­ba­bil ca prin imbu­na­ta­ti­rea con­di­ti­i­lor de viata si a asis­ten­tei medi­cale oame­nii nu vor mai face ata­tia copii, daca cei exis­tenti supra­vi­e­tu­iesc fara pro­bleme. Desi eram incli­nat sa cred ca prin vac­ci­nare si cele­lalte imbu­na­ta­tiri va creste nata­li­ta­tea, pana la urma pro­ba­bil aceasta va sca­dea, pre­cum in tarile cu popu­la­tie vac­ci­nata si nivel de trai mai bun.

  • Sorin Sfirlogea

   Ca o cla­ri­fi­care a dis­cur­su­lui lui Bill Gates, iată cum vac­ci­na­rea va duce la scă­de­rea creș­te­rii popu­la­ției:

   Hans Rosling – On popu­la­tion growth


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu