Zi­ceam cu ceva timp în urmă că e vre­mea să fie ata­cat mie­zul ră­u­lui din PSD, gru­pul care încă re­zistă la frâiele par­ti­du­lui și ale Ro­mâ­niei, for­mat din Drag­nea, Ma­zăre, Șova, Sârbu și Ponta. De atunci și până acum lu­cru­rile au mai avan­sat: Ma­zăre e în arest pre­ven­tiv și nu cred că mai scapă de puș­că­rie, iar Drag­nea își aș­teaptă sen­tința pe 6 mai. În ju­rul lui Șova au fă­cut zid toți par­la­men­ta­rii PSD, în­cer­când să‑l scape de DNA. Ba chiar și Tă­ri­ceanu s‑a mur­dă­rit pe mâini cu afa­ce­rea asta. Miza pare să fie mare, căci Șova în sine nu e vreun cur­can gras și im­por­tant. Dar Șova s‑ar pu­tea să fie cheia care des­cuie se­cre­tele lui Ponta și ale lui Ilie Sârbu.

Sunt des­tule semne că așa ceva este po­si­bil. Amin­tiți-vă că în iarnă, după ce au fost ex­cluși trei oa­meni im­por­tanți din par­tid, Șova a fost re­pri­mit. Van­ghe­lie și Ge­o­ană, nu. Ce me­rite are acest in­di­vid de s‑a fă­cut această ex­cep­ție? Ca mi­nis­tru nu are nici un fel de va­lențe spe­ci­ale — a do­ve­dit în man­da­tele sale doar in­com­pe­tență, fan­fa­ron­adă și pros­tie. Co­mu­ni­ca­rea sa este dez­as­tru­oasă — mai me­reu a fost în cen­trul unor scan­da­luri din ca­uza afir­ma­ți­i­lor con­tro­ver­sate pe care le‑a fă­cut ba des­pre evrei, ba des­pre co­mu­ni­ta­tea ho­mo­se­xu­ală, ba des­pre mai știu eu cine. Vreun stra­teg ge­nial al par­ti­du­lui n‑are cum să fie — in­di­vi­dul nu e în stare să-și ges­tio­neze nici pro­pria ca­rieră po­li­tică cum tre­buie. Vechi în par­tid nu e, ca să zici că e un fel de mons­tru sa­cru al PSD-ului.

Nu rămâne de­cât ex­pli­ca­ția sim­plă a con­e­xiu­ni­lor sale cu fa­mi­lia re­gală, Ponta — Sârbu. Omul de­ține niște se­crete care ar pu­tea să‑l tri­mită pe gi­nere și so­cru în bra­țele DNA. De aceea tre­buie apă­rat cu orice preț, căci dacă ajunge în ce­lula în­chi­so­rii va în­cepe să toarne. Și to­tuși, de par­tea cea­laltă, in­sis­tența DNA de a‑l vâna pe Șova este egal de mare. Cur­tea Con­sti­tu­țio­nală de­cla­rase de­mult re­gu­la­men­tul se­na­tu­lui ne­con­sti­tu­țio­nal în pri­vința în­cu­vin­ță­rii an­che­tă­rii și ares­tă­rii par­la­men­ta­ri­lor ((Re­gu­la­men­tul se­na­tu­lui pre­vede apro­ba­rea a ju­mă­tate plus unu din nu­mă­rul to­tal de se­na­tori. Co­rect ar fi să se aprobe aceste so­li­ci­tări ale jus­ti­ției cu ju­mă­tate plus unu din se­na­to­rii pre­zenți.)), sta­bi­lește că vo­tul pen­tru Șova tre­buie transpus într‑o ho­tă­râre scrisă — ceea ce mi se pare ab­so­lut fi­resc pen­tru ori­care si­tu­a­ție ca răs­puns ofi­cial la o ce­rere a jus­ti­ției — și acum ju­decă plân­ge­rea PNL re­fe­ri­toare la această ho­tă­râre. Cu alte cu­vinte se­na­tul — prin mij­lo­ci­rea lui Tă­ri­ceanu — se află în si­tu­a­ția de a pro­duce un do­cu­ment care să poată fi ata­cat, de­cla­rat ne­con­sti­tu­țio­nal și vo­tul să se reia. S‑ar pă­rea că Șova nu va scăpa de în­chi­soare. Iar Ponta și Sârbu se pre­gă­tesc, probabil.

Pri­vind din această per­spec­tivă, pa­si­vi­ta­tea lui Iohan­nis față de Ponta ar pu­tea avea o ex­pli­ca­ție, alta de­cât pre­su­pusa coa­bi­tare acu­zată de fa­nii dez­a­mă­giți ai pre­șe­din­te­lui. De ce să te chi­nui să‑l dai jos pe unul care e pe cale să plece peste nu mult timp? De ce să te bagi în nesfâr­șite dis­pute pur­tate prin mass me­dia în­cer­când să de­ter­mini un gu­vern for­mat din co­rupți să facă trans­for­mă­rile ne­ce­sare Ro­mâ­niei, dar com­plet in­de­zi­ra­bile pen­tru ei și cli­en­tela lor, când în cu­rând vei pu­tea face as­tea fără îm­po­tri­vi­rea pu­te­rii executive?

Căci după ce Ponta nu va mai fi prim-mi­nis­tru ne vom aduce aminte de ceea ce a zis Oprea: UNPR sus­ține gu­ver­nul PSD atâta timp cât Ponta este prim-mi­nis­tru. După aia va fi li­ber la ne­go­ci­eri cu PNL.

Cheia schim­bă­rii gu­ver­nu­lui pare să fie aia cu care se în­chide ce­lula lui Șova. Și cică se po­tri­vește și la că­tu­șele lui Ponta.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.