Cum scăpăm de eticheta de rromi

Depu­ta­tul Bogdan Dia­conu, o minte lumi­nată a poli­ti­cii româ­nești, și‐a luat o misiune isto­rică: aceea de a înlă­tura con­fu­zia din­tre rromi și români. Pe cale de con­se­cință el a avan­sat un pro­iect de lege prin care rro­mii să revină la denu­mi­rea lor popu­lară de țigani, eliminându‐se ast­fel nefe­ri­cita con­fu­zie în care tră­iesc mulți euro­peni care cred că Româ­nia este țara rro­mi­lor.

Atâta doar că ini­ția­tiva sa nu pare să se bucure de prea multă sus­ți­nere, mai ales din par­tea orga­ni­za­ți­i­lor de rromi care zic că țigan e un ter­men jig­ni­tor și că numai un prost ar putea să pro­pună așa ceva. N‐am să mă apuc să con­tra­zic cu rro­mii des­pre inte­li­gența dom­nu­lui Dia­conu – măr­tu­ri­sesc că după ce m‐am întâl­nit de mai multe ori cu arti­cole scrise de domnia sa în Ade­vă­rul, am și eu îndo­ie­lile mele cu pri­vire la acest aspect. Pare că în cali­ta­tea sa de pre­șe­dinte al Par­ti­du­lui Româ­nia Unită se cam pre­o­cupă să dez­bine româ­nii, maghia­rii, rro­mii…

Dar ceva tot pot să fac ca să‐l ajut: îi fac o suges­tie. Dacă nu putem desfi­ința denu­mi­rea de rrom și ris­căm această nedemnă con­fu­zie eti­mo­lo­gică, pro­pun să schim­băm noi numele țării. Să‐i zicem Dacia. O să se con­funde cu mașina, dar asta nu poate decât să ne ono­reze. Și pen­tru ca treaba să fie făcută până la capăt, zic că și pro­vin­ci­ile isto­rice ar putea fi rebo­te­zate: Dok­ke­rova, Translo­ga­nia, Țara Dus­te­rească și San­de­ro­gea. Să mai poftească cineva să ne con­funde cu rro­mii.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
 • Interesant
 • Original
 • Amuzant
 • Plictisitor
 • Trist
 • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


 1. Anonymous

  Departe de mine gân­dul sa jig­nesc pe cineva sau, mai grav, sa sus­tin inep­ti­ile dom­nu­lui par­la­men­tar. Totusi, dupa pare­rea mea, adop­ta­rea denu­mi­rii de „rrom” pen­tru cei ce fac parte din etnia tiga­ni­lor a fost total nein­spi­rata. Nu inte­leg din ce motiv este jig­ni­tor numele de „tigan”. Daca schimbi numele unor etnici nu‐i faci nici mai buni nici mai rai. Si am putea, de ase­me­nea, sa obser­vam ca spa­ni­o­lii le spun in con­ti­nu­are „gitano”, fran­ce­zii „gitan” si nu se infla­meaza nimeni. Numai noi sun­tem mai cu mot, am dorit sa fim mai nedis­cri­mi­na­tori si mai nera­sisti decat era nevoie sau ne cerea cineva. Rezul­ta­tul: ne‐am blo­cat in gasel­nite poli­tice si poli­ti­ci­a­niste, ne‐am pro­dus o pro­blema supli­men­tara cu tig­nii, am pro­dus con­fu­zii mai mult sau mai putin voite in rapor­tu­rile noas­tre cu lumea…

 2. Sorin Sfirlogea

  Hehe­hehe, bra­vos, mi‐a scă­pat asta! 🙂

 3. Marius Stavila

  Daca‐i vorba de Bogdan Diaonu si mino­ri­tati, sa nu uitam de Tinu­tul Ste­pwa­yesc 🙂


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu