De­pu­ta­tul Bo­gdan Dia­conu, o minte lu­mi­nată a po­li­ti­cii ro­mâ­nești, și‑a luat o mi­siune is­to­rică: aceea de a în­lă­tura con­fu­zia din­tre rromi și ro­mâni. Pe cale de con­se­cință el a avan­sat un pro­iect de lege prin care rro­mii să re­vină la de­nu­mi­rea lor po­pu­lară de ți­gani, eli­minându-se ast­fel ne­fe­ri­cita con­fu­zie în care tră­iesc mulți eu­ro­peni care cred că Ro­mâ­nia este țara rromilor.

Atâta doar că ini­ția­tiva sa nu pare să se bu­cure de prea multă sus­ți­nere, mai ales din par­tea or­ga­ni­za­ți­i­lor de rromi care zic că ți­gan e un ter­men jig­ni­tor și că nu­mai un prost ar pu­tea să pro­pună așa ceva. N‑am să mă apuc să con­tra­zic cu rro­mii des­pre in­te­li­gența dom­nu­lui Dia­conu — măr­tu­ri­sesc că după ce m‑am în­tâl­nit de mai multe ori cu ar­ti­cole scrise de domnia sa în Ade­vă­rul, am și eu în­do­ie­lile mele cu pri­vire la acest as­pect. Pare că în ca­li­ta­tea sa de pre­șe­dinte al Par­ti­du­lui Ro­mâ­nia Unită se cam pre­o­cupă să dez­bine ro­mâ­nii, ma­ghia­rii, rromii…

Dar ceva tot pot să fac ca să‑l ajut: îi fac o su­ges­tie. Dacă nu pu­tem desfi­ința de­nu­mi­rea de rrom și ris­căm această ne­demnă con­fu­zie eti­mo­lo­gică, pro­pun să schim­băm noi nu­mele ță­rii. Să‑i zi­cem Da­cia. O să se con­funde cu ma­șina, dar asta nu poate de­cât să ne ono­reze. Și pen­tru ca treaba să fie fă­cută până la ca­păt, zic că și pro­vin­ci­ile is­to­rice ar pu­tea fi re­bo­te­zate: Do­k­ke­rova, Translo­ga­nia, Țara Dus­te­rească și San­de­ro­gea. Să mai poftească ci­neva să ne con­funde cu rromii.


Comentează pe Facebook...


Răspuns pentru Sorin Sfirlogea Anulează răspunsul

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  1. Anonymous

    De­parte de mine gân­dul sa jig­nesc pe ci­neva sau, mai grav, sa sus­tin inep­ti­ile dom­nu­lui par­la­men­tar. To­tusi, dupa pa­re­rea mea, adop­ta­rea de­nu­mi­rii de „rrom” pen­tru cei ce fac parte din et­nia ti­ga­ni­lor a fost to­tal ne­in­spi­rata. Nu in­te­leg din ce mo­tiv este jig­ni­tor nu­mele de „ti­gan”. Daca schimbi nu­mele unor et­nici nu‑i faci nici mai buni nici mai rai. Si am pu­tea, de ase­me­nea, sa ob­ser­vam ca spa­ni­o­lii le spun in con­ti­nu­are „gi­tano”, fran­ce­zii „gi­tan” si nu se in­fla­meaza ni­meni. Nu­mai noi sun­tem mai cu mot, am do­rit sa fim mai ne­dis­cri­mi­na­tori si mai ne­ra­sisti de­cat era ne­voie sau ne ce­rea ci­neva. Re­zul­ta­tul: ne-am blo­cat in ga­sel­nite po­li­tice si po­li­ti­ci­a­niste, ne-am pro­dus o pro­blema su­pli­men­tara cu tig­nii, am pro­dus con­fu­zii mai mult sau mai pu­tin vo­ite in ra­por­tu­rile noas­tre cu lumea…

  2. Sorin Sfirlogea

    He­he­hehe, bra­vos, mi‑a scă­pat asta! 🙂

  3. Marius Stavila

    Daca‑i vorba de Bo­gdan Di­aonu si mi­no­ri­tati, sa nu ui­tam de Ti­nu­tul Stepwayesc 🙂


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.