Cu sufletu‐n rai

Popo­rul român este pro­fund reli­gios. Așa spun toate stu­di­ile făcute în ulti­mii ani, așa sus­ține și bise­rica orto­doxă, mân­dră de turma ei de pra­vo­slav­nici eno­ri­ași. Valo­rile creș­tine trec însă pe pla­nul doi în sufle­tul româ­nu­lui, căci la loc de cin­ste este cuvân­tul cle­ru­lui bise­ri­cesc. Orto­do­xul român e mai degrabă pre­o­cu­pat de cum se fac pome­nile, bote­zu­rile și nun­țile, când se ține post și când e dez­le­gare la pește, decât de cin­stea, modes­tia și dra­gos­tea de semeni pe care Iisus le‐a pro­po­vă­duit.

Popo­rul român este dor­nic de drep­tate. Recen­tul asalt al jus­ti­ției împo­triva corup­ției se bucură – tot niște stu­dii ne spun – de o largă sus­ți­nere în rân­dul româ­ni­lor. Ba chiar – piei drace! – DNA‐ul a ajuns să aibă un nivel de încre­dere mai mare decât bise­rica, ceea ce este o nou­tate abso­lută al aces­tui top națio­nal în care orto­do­xia părea să dețină che­ile min­ții și sufle­tu­lui națiu­nii. Până la jude­cata lui Dum­ne­zeu, care întâr­zie să se facă sim­țită, oame­nii au înce­put să‐și dorească o jude­cată aici pe pământ, ime­di­ată. Urmată de pedepse.

Pro­blema e că bise­rica și corup­ția merg însă mână în mână. Corup­ții au nevoie să fie la putere pen­tru a fura. Ori, pen­tru a fi la putere, ai două vari­ante: fie rezul­ta­tele guver­nă­rii tale sunt așa de bune că popo­rul te tri­mite din nou în frun­tea sa, fie mani­pu­lezi pe toate căile posi­bile popo­rul pen­tru a‐l mai minți o dată că meriți să îl con­duci. A doua cale e mai les­ni­cioasă, mai cu seamă când poți să‐ți găsești ali­ați pre­cum bise­rica. Taica popa poate îndemna evla­vi­o­șii săi eno­ri­ași să voteze cu cine tre­buie, nu‐i așa?

Dar bise­rica nu face aceste ser­vi­cii gra­tuit. În schim­bul lor pre­tinde pro­pri­e­tăți, fon­duri de la buget, scu­tiri de taxe și alte pri­vi­le­gii din care să‐și con­stru­iască impe­riul lor para­lel. Iar poli­ti­cie­nii înțe­leg să taie o felie fru­mu­șică din plă­cinta lor și să o dăru­iască com­pli­ci­lor lor. În fond e o inves­ti­ție, nu o pomană, nu? La rân­dul său bise­rica iubește corup­ții. Într‐un stat de drept, guver­nat în mod corect, cul­tele ar tre­bui să se auto­fi­nan­țeze și să plă­tească taxe, la fel ca toți cei­lalți.

Corup­ții care sunt gata să încapă pe mâna jus­ti­ției fac ges­turi reli­gi­oase ritu­a­lice. Se dau cu mir în frunte, fac cruci largi, ros­tesc rugă­ciuni, fac apel la pro­tec­ția dum­ne­ze­iască, se pre­tind evla­vi­oși. Apoi, după ce cei­lalți corupți îi scapă de ares­tare, spun că Dum­ne­zeu i‐a apă­rat – ce dovadă mai bună că sunt nevi­no­vați? Nu fap­tele lor con­tează, ci bine­cu­vân­ta­rea dum­ne­ze­iască.

Popo­rul român are încre­dere în jus­ti­ție și în bise­rică. Popo­rul român ar vrea să aibă slănina‐n trai­stă și sufletu‐n rai. Încă n‐a înțe­les că aceste două insti­tu­ții sunt fun­damen­tal opuse ca inte­rese. Încă n‐a pri­ce­put că a le gira pe amân­două e ca și cum ai spune că ai încre­dere și în Iisus, și în Iuda.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
 • Interesant
 • Original
 • Amuzant
 • Plictisitor
 • Trist
 • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


 1. Sunderland Richard

  Cum ar fi sa con­tri­buie si Bise­rica (si aici ma refer la toate reli­gi­ile pre­zente in Ro, inclu­siv secte si alte pse­udo orga­ni­za­tii de spa­lat 'cri­e­rii' putin antre­nati ai roma­ni­lor) la PROPASIREA Roma­niei??

  In pri­mul rand sa declare toate veni­tu­rile, mai ales cele care pro­vin din spaga luata de pre­oti. CINE impo­zi­teaza veni­tu­rile de sute de mili­oane facute de fie­care bise­ri­cuta lunar (pen­tru o nunta in Bucu­resti tre­buie sa‐i dai pre­o­tu­lui min. 1500 de lei – acest preot e pla­tit si de la buge­tul de stat la care noi ceta­te­nii con­tri­buim)? Bine ca GUV vrea sa impo­zi­teze spaga pri­mita de ospa­tari, bar­mani si alte alea.. mizi­li­curi. Pe pre­oti ii lasam… sa faca mili­oane din 'dona­tii', din luma­nari, aca­ti­siste si tot felul de alte metode de spa­lat banii.
  De ce nu se fis­ca­li­zeaza Bise­rica?? Alo­o­ooo ANAF.. aia nu sunt tot bani? Stiti cati bani sunt? Stiti cati bani coti­zeaza opa­me­nii, mai ales cei din mediul rural, in fie­care Dumi­nica la Bise­rica? Alooo.. pen­tru astia nu exista chi­tan­tier, fac­tu­rier, case de mar­cat? Am vazut ca 'mai marii Bise­ri­cii' au con­turi pe rete­lele de soci­a­li­zare, access la inter­net, site‐uri web, pos­turi TV si de Radio…toate mij­loa­cele de mani­pu­lare in masa, cum s‐ar spune. Deci au acces la com­pu­tere, la teh­no­lo­gie. De ce ei nu pot fi fis­ca­li­zati? CAND s‐a facut vreo­data o audi­tare a vre­u­nei bise­ri­cute sau a vre­u­nei Parohii? Stie CINEVA, CEVA des­pre ce fac colec­to­rii cu fon­du­rile? CAT din ceea de colec­teaza ajunge in con­struc­tii si repa­ra­ti­ile bisericilor(5%..??), cat pen­tru bunas­ta­rea comu­ni­ta­tii (nimic..??), cat in buzu­na­rele si in bur­tile lor umflate??
  Va spun eu.. nu stie nimeni pen­tru ca nu inte­re­seaza pe nimeni… La preot tre­buie sa mergi sub­mi­siv, cu capul ple­cat ca un sclav in fata sta­pa­nu­lui caruia tre­buie sa‐i pla­teasca pen­tru a fi sca­pat de mize­rii.. cele din suflet si cele de pe trup in unele cazuri.

  Cand Bise­rica va fis­ca­liza totul, iar fon­du­rile aces­teia se vor con­sti­tui legal si tran­pa­rent din pro­cen­tul var­sat de fie­care cre­di­cios afi­liat la orga­ni­za­tie (asa cum orice mem­bru' sau supor­ter al unei aso­ci­a­tii decide sa doneze ofi­cial si sa sus­tina res­pec­tiva aso­ci­a­tie), cand veni­tu­rile aces­teia vor fi con­ta­bi­li­zate in inte­gra­li­tate, abia atunci se va putea numi Bise­rica si o orga­ni­za­tie cin­stita!!!
  Pana atunci Bise­rica nu face decat sa jumu­leasca si de pe vii si de pe morti, sa ascunda numai pen­tru ea resur­sele donate de noi toti, si sa‐si insu­seasca tot ceea ce tine de patri­mo­niu. Acti­vele (fixe si cir­cu­lante) sunt la dis­po­zi­tia lor, nu exista trans­pa­renta, nu exista niciun mod de a intoace comu­ni­ta­tii aju­to­rul! Bise­rica nu are niciuo sta­te­gie, nu are niciun pro­iect tac­tic, nimic!! Arde gazul degeaba!!!!
  Scuze.. nu degeaba, ci pen­tru a sluji la ran­dul ei poli­ti­cie­nii la fel de umflati, pen­tru a mani­pula, pen­tru a debi­liza si mai tare min­tile si sufle­tele roma­ni­lor naivi, care inca mai asteapta de la repre­zen­tan­tii Bise­ri­cii man­tu­i­rea si bunas­ta­rea!!!!

  Bise­rica si‐a pier­dul pute­rea Jude­ca­to­reasca, legi­sla­tiva si exe­c­u­to­rie pe care o avea in vre­mu­rile tre­cute. Nu mai are rol nici de admi­nis­tra­tie publica, nici de insti­tu­tie de invatamant/cultura si nici de asis­tent social/medical. Are insa capa­ci­ta­tea si pute­rea imensa de a mani­pula oame­nii si a‐i dirija exact catre direc­ti­ile dorite.. de Poli­tic, Legi­sla­tiv, Exe­cu­tiv, samd..

  Asa ca dragi romani cereti fis­ca­li­za­rea Bise­ri­cii ca insti­tu­tie, admi­nis­tra­rea ei in cali­tate de orga­ni­za­tie economico‐socio‐culturala ce pro­duce pro­fit (ptr ca asta face) si veti avea rezul­ta­tul natu­ral, prac­tic al situ­a­tiei care in pre­zent este doar gan­dul care‐i macina pe lideri: exc­tinc­tia Bise­ri­cii. Exista si vari­anta ca Bise­rica sa reziste si sa pros­pere intr‐o ast­fel de orga­ni­za­tie ce se sub­or­do­neaza de facto orga­ne­lor de con­trol ale sta­tu­lui, trans­pa­rent si fara veni­turi obti­nute 'la negru', insa mi se pare impo­si­bil.

  Nica­ieri in tarile civi­li­zate nu se pla­tesc bani la negru cle­ri­ci­lor. NICAIERI!!!!! Si in Polo­nia se pla­teste o taxa pen­tru ofi­ci­e­rea casa­to­riei dar este trans­pa­rent afi­sata si fis­ca­li­zata ca de aiai e taxa. La fel e si in Ser­bia. Pla­testi si pri­mesti o chi­tanta pen­tru ser­vi­ci­ile Bise­ri­cii.

  • Sorin Sfirlogea

   Cred că te înșeli când spui că nu inte­re­sează pe nimeni că bise­rica nu e fis­ca­li­zată. Ba da, inte­re­sează. Pe poli­ti­cieni – toți, indi­fe­rent de par­tid. Îi inte­re­sează să nu fie fis­ca­li­zată ca să le poată cere apoi șpagă sub formă de mani­pu­la­rea elec­to­ra­tu­lui.

 2. Gheorghe Roman

  Reli­gios nu e tot­una cu SPIRITUAL.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu