Po­po­rul ro­mân este pro­fund re­li­gios. Așa spun toate stu­di­ile fă­cute în ul­ti­mii ani, așa sus­ține și bi­se­rica or­to­doxă, mân­dră de turma ei de pra­vo­slav­nici eno­ri­ași. Va­lo­rile creș­tine trec însă pe pla­nul doi în su­fle­tul ro­mâ­nu­lui, căci la loc de cin­ste este cu­vân­tul cle­ru­lui bi­se­ri­cesc. Or­to­do­xul ro­mân e mai de­grabă pre­o­cu­pat de cum se fac po­me­nile, bo­te­zu­rile și nun­țile, când se ține post și când e dez­le­gare la pește, de­cât de cin­stea, mo­des­tia și dra­gos­tea de se­meni pe care Ii­sus le‑a propovăduit.

Po­po­rul ro­mân este dor­nic de drep­tate. Re­cen­tul asalt al jus­ti­ției îm­po­triva co­rup­ției se bu­cură — tot niște stu­dii ne spun — de o largă sus­ți­nere în rân­dul ro­mâ­ni­lor. Ba chiar — piei drace! — DNA-ul a ajuns să aibă un nivel de în­cre­dere mai mare de­cât bi­se­rica, ceea ce este o no­u­tate ab­so­lută al aces­tui top na­țio­nal în care or­to­do­xia pă­rea să de­țină che­ile min­ții și su­fle­tu­lui na­țiu­nii. Până la ju­de­cata lui Dum­ne­zeu, care în­târ­zie să se facă sim­țită, oa­me­nii au în­ce­put să-și do­rească o ju­de­cată aici pe pământ, ime­di­ată. Ur­mată de pedepse.

Pro­blema e că bi­se­rica și co­rup­ția merg însă mână în mână. Co­rup­ții au ne­voie să fie la pu­tere pen­tru a fura. Ori, pen­tru a fi la pu­tere, ai două va­ri­ante: fie re­zul­ta­tele gu­ver­nă­rii tale sunt așa de bune că po­po­rul te tri­mite din nou în frun­tea sa, fie ma­ni­pu­lezi pe toate că­ile po­si­bile po­po­rul pen­tru a‑l mai minți o dată că me­riți să îl con­duci. A doua cale e mai les­ni­cioasă, mai cu seamă când poți să-ți gă­sești ali­ați pre­cum bi­se­rica. Taica popa poate în­demna ev­la­vi­o­șii săi eno­ri­ași să vo­teze cu cine tre­buie, nu‑i așa?

Dar bi­se­rica nu face aceste ser­vi­cii gra­tuit. În schim­bul lor pre­tinde pro­pri­e­tăți, fon­duri de la bu­get, scu­tiri de taxe și alte pri­vi­le­gii din care să-și con­stru­iască im­pe­riul lor pa­ra­lel. Iar po­li­ti­cie­nii în­țe­leg să taie o fe­lie fru­mu­șică din plă­cinta lor și să o dă­ru­iască com­pli­ci­lor lor. În fond e o in­ves­ti­ție, nu o po­mană, nu? La rân­dul său bi­se­rica iu­bește co­rup­ții. Într-un stat de drept, gu­ver­nat în mod co­rect, cul­tele ar tre­bui să se auto­fi­nan­țeze și să plă­tească taxe, la fel ca toți ceilalți.

Co­rup­ții care sunt gata să în­capă pe mâna jus­ti­ției fac ges­turi re­li­gi­oase ri­tu­a­lice. Se dau cu mir în frunte, fac cruci largi, ros­tesc ru­gă­ciuni, fac apel la pro­tec­ția dum­ne­ze­iască, se pre­tind ev­la­vi­oși. Apoi, după ce cei­lalți co­rupți îi scapă de ares­tare, spun că Dum­ne­zeu i‑a apă­rat — ce do­vadă mai bună că sunt ne­vi­no­vați? Nu fap­tele lor con­tează, ci bi­ne­cu­vân­ta­rea dumnezeiască.

Po­po­rul ro­mân are în­cre­dere în jus­ti­ție și în bi­se­rică. Po­po­rul ro­mân ar vrea să aibă slănina‑n trai­stă și sufletu‑n rai. Încă n‑a în­țe­les că aceste două in­sti­tu­ții sunt fun­damen­tal opuse ca in­te­rese. Încă n‑a pri­ce­put că a le gira pe amân­două e ca și cum ai spune că ai în­cre­dere și în Ii­sus, și în Iuda.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. Sunderland Richard

  Cum ar fi sa con­tri­buie si Bi­se­rica (si aici ma re­fer la toate re­li­gi­ile pre­zente in Ro, in­clu­siv secte si alte pse­udo or­ga­ni­za­tii de spa­lat ‘cri­e­rii’ pu­tin an­tre­nati ai ro­ma­ni­lor) la PROPASIREA Romaniei??

  In pri­mul rand sa de­clare toate ve­ni­tu­rile, mai ales cele care pro­vin din spaga lu­ata de pre­oti. CINE im­po­zi­teaza ve­ni­tu­rile de sute de mi­li­oane fa­cute de fi­e­care bi­se­ri­cuta lu­nar (pen­tru o nunta in Bu­cu­resti tre­buie sa‑i dai pre­o­tu­lui min. 1500 de lei — acest preot e pla­tit si de la bu­ge­tul de stat la care noi ce­ta­te­nii con­tri­buim)? Bine ca GUV vrea sa im­po­zi­teze spaga pri­mita de os­pa­tari, bar­mani si alte alea.. mi­zi­li­curi. Pe pre­oti ii la­sam… sa faca mi­li­oane din ‘do­na­tii’, din lu­ma­nari, aca­ti­siste si tot fe­lul de alte me­tode de spa­lat banii.
  De ce nu se fis­ca­li­zeaza Bi­se­rica?? Alo­o­ooo ANAF.. aia nu sunt tot bani? Stiti cati bani sunt? Stiti cati bani co­ti­zeaza opa­me­nii, mai ales cei din me­diul ru­ral, in fi­e­care Du­mi­nica la Bi­se­rica? Alooo.. pen­tru as­tia nu exista chi­tan­tier, fac­tu­rier, case de mar­cat? Am va­zut ca ‘mai ma­rii Bi­se­ri­cii’ au con­turi pe re­te­lele de so­ci­a­li­zare, ac­cess la in­ter­net, site-uri web, pos­turi TV si de Radio…toate mij­loa­cele de ma­ni­pu­lare in masa, cum s‑ar spune. Deci au ac­ces la com­pu­tere, la teh­no­lo­gie. De ce ei nu pot fi fis­ca­li­zati? CAND s‑a fa­cut vreo­data o au­di­tare a vre­u­nei bi­se­ri­cute sau a vre­u­nei Pa­rohii? Stie CINEVA, CEVA des­pre ce fac co­lec­to­rii cu fon­du­rile? CAT din ceea de co­lec­teaza ajunge in con­struc­tii si re­pa­ra­ti­ile bisericilor(5%..??), cat pen­tru bu­nas­ta­rea co­mu­ni­ta­tii (ni­mic..??), cat in bu­zu­na­rele si in bu­r­tile lor umflate??
  Va spun eu.. nu stie ni­meni pen­tru ca nu in­te­re­seaza pe ni­meni… La preot tre­buie sa mergi su­b­mi­siv, cu ca­pul ple­cat ca un sclav in fata sta­pa­nu­lui ca­ruia tre­buie sa‑i pla­teasca pen­tru a fi sca­pat de mi­ze­rii.. cele din su­flet si cele de pe trup in unele cazuri. 

  Cand Bi­se­rica va fis­ca­liza to­tul, iar fon­du­rile aces­teia se vor con­sti­tui le­gal si tran­pa­rent din pro­cen­tul var­sat de fi­e­care cre­di­cios afi­liat la or­ga­ni­za­tie (asa cum orice mem­bru’ sau su­por­ter al unei aso­ci­a­tii de­cide sa do­neze ofi­cial si sa sus­tina res­pec­tiva aso­ci­a­tie), cand ve­ni­tu­rile aces­teia vor fi con­ta­bi­li­zate in in­te­gra­li­tate, abia atunci se va pu­tea numi Bi­se­rica si o or­ga­ni­za­tie cinstita!!!
  Pana atunci Bi­se­rica nu face de­cat sa ju­mu­leasca si de pe vii si de pe morti, sa as­cunda nu­mai pen­tru ea re­sur­sele do­nate de noi toti, si sa-si in­su­seasca tot ceea ce tine de pa­tri­mo­niu. Ac­ti­vele (fixe si cir­cu­lante) sunt la dis­po­zi­tia lor, nu exista trans­pa­renta, nu exista niciun mod de a in­toace co­mu­ni­ta­tii aju­to­rul! Bi­se­rica nu are niciuo sta­te­gie, nu are niciun pro­iect tac­tic, ni­mic!! Arde ga­zul degeaba!!!!
  Scuze.. nu de­geaba, ci pen­tru a sluji la ran­dul ei po­li­ti­cie­nii la fel de um­flati, pen­tru a ma­ni­pula, pen­tru a de­bi­liza si mai tare min­tile si su­fle­tele ro­ma­ni­lor naivi, care inca mai as­teapta de la re­pre­zen­tan­tii Bi­se­ri­cii man­tu­i­rea si bunastarea!!!!

  Bi­se­rica si‑a pier­dul pu­te­rea Ju­de­ca­to­reasca, le­gi­sla­tiva si exe­c­u­to­rie pe care o avea in vre­mu­rile tre­cute. Nu mai are rol nici de ad­mi­nis­tra­tie pu­blica, nici de in­sti­tu­tie de invatamant/cultura si nici de asis­tent social/medical. Are insa ca­pa­ci­ta­tea si pu­te­rea imensa de a ma­ni­pula oa­me­nii si a‑i di­rija exact ca­tre di­rec­ti­ile do­rite.. de Po­li­tic, Le­gi­sla­tiv, Exe­cu­tiv, samd..

  Asa ca dragi ro­mani ce­reti fis­ca­li­za­rea Bi­se­ri­cii ca in­sti­tu­tie, ad­mi­nis­tra­rea ei in ca­li­tate de or­ga­ni­za­tie eco­no­mico-so­cio-cul­tu­rala ce pro­duce pro­fit (ptr ca asta face) si veti avea re­zul­ta­tul na­tu­ral, prac­tic al si­tu­a­tiei care in pre­zent este doar gan­dul care‑i ma­cina pe li­deri: exc­tinc­tia Bi­se­ri­cii. Exista si va­ri­anta ca Bi­se­rica sa re­ziste si sa pros­pere intr‑o ast­fel de or­ga­ni­za­tie ce se sub­or­do­neaza de facto or­ga­ne­lor de con­trol ale sta­tu­lui, trans­pa­rent si fara ve­ni­turi ob­ti­nute ‘la ne­gru’, insa mi se pare imposibil. 

  Nica­ieri in ta­rile ci­vi­li­zate nu se pla­tesc bani la ne­gru cle­ri­ci­lor. NICAIERI!!!!! Si in Po­lo­nia se pla­teste o taxa pen­tru ofi­ci­e­rea ca­sa­to­riei dar este trans­pa­rent afi­sata si fis­ca­li­zata ca de aiai e taxa. La fel e si in Ser­bia. Pla­testi si pri­mesti o chi­tanta pen­tru ser­vi­ci­ile Bisericii.

  • Sorin Sfirlogea

   Cred că te în­șeli când spui că nu in­te­re­sează pe ni­meni că bi­se­rica nu e fis­ca­li­zată. Ba da, in­te­re­sează. Pe po­li­ti­cieni — toți, in­di­fe­rent de par­tid. Îi in­te­re­sează să nu fie fis­ca­li­zată ca să le poată cere apoi șpagă sub formă de ma­ni­pu­la­rea electoratului.

 2. Gheorghe Roman

  Re­li­gios nu e tot­una cu SPIRITUAL.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.