Eva­ziu­nea fis­cală în tu­rism e un lu­cru sim­plu și bun la ro­mâni, doar ANAF-ul a făcut‑o să pară com­pli­cată și rea. În fond ce în­seamnă ches­tia asta, pri­vită din punct de ve­dere prac­tic? Vă spun eu: mai ni­mic! Nici mă­car nu faci ceva rău so­ci­e­tă­ții, dim­po­trivă, faci un bine oa­me­ni­lor că le oferi mân­care și bă­u­tură ca să se dis­treze, să fie bine și să nu fie rău. Unde am ajunge dacă am plăti taxe pen­tru toate astea?

Ca să fii eva­zi­o­nist nu-ți tre­buie mare pri­ce­pere. Ai ne­voie doar de un amă­rât de SRL care să aibă tre­cut în cer­ti­fi­cat co­dul pen­tru ser­vi­cii de ali­men­ta­ție pu­blică și tu­rism. Apoi te duci la Me­tro și cum­peri niște marfă pe firmă, cam 10% din cât crezi că ai să vinzi. Res­tul de 90% o cum­peri pe per­soană fi­zică, cu ba­nii per­so­nali. Și uite așa îți apro­vi­zio­nezi bo­dega cu bere, vin, mici, câr­nați, muș­tar și pâine. Că de 1 mai asta vrea românul.

În­cingi gră­ta­rul și te-apuci de fă­cut mici. Be­rea o bagi în fri­gi­der, să fie rece, așa cum se cere. Și vinzi. Fără bon fis­cal. La fi­nele zi­lei faci niște bo­nuri care să aco­pere alea 10% pe care i‑ai luat pe firmă și să pară că ai vân­dut și tu ceva. Să zi­cem că ma­te­ria primă te‑a cos­tat 10.000 de lei: 1.000 de lei cu fac­tură de firmă, 9.000 de lei marfă la ne­gru. Ai vân­dut to­tul cu 20.000 lei. Pui vreo 2.000 lei ve­ni­turi pe casa de mar­cat și plă­tești TVA cam 387 de lei și im­po­zit pe pro­fit de 160 de lei. Păi nu e mai bine de­cât să plă­tești sta­tu­lui de zece ori pe-atât? Ba e mult mai bine!

După ce s‑a în­che­iat ziua im­por­tant e să nu-ți rămână marfa în fri­gi­dere, că dacă vine vreun con­trol te în­treabă de acte pen­tru ea. Da’ nici un co­mer­ci­ant nu e atât de prost să facă așa niște gre­șeli co­pi­lă­rești. Deci dacă vine con­tro­lul a doua zi, poate să con­tro­leze până n‑o mai pu­tea, că nu gă­sește ni­mic. Ai avut marfă de 1.000 de lei, a vândut‑o cu 2.000 de lei, poftim casa de mar­cat, TVA-ul și im­po­zi­tul! Ce mai vrei, dom­nule in­spec­tor fis­cal? Hai, valea!

Lu­cru­rile sunt, de­si­gur, mai com­pli­cate. In­spec­to­rii fis­cali au și ei me­to­dele lor de a că­uta nod în pa­pură pen­tru a face să curgă o șpagă mică sau chiar una mai mare. Dar în ul­tima vreme s‑ar zice că s‑au mai cu­min­țit, de când cu ac­țiu­nea asta ma­sivă de an­ti­fra­udă. Și, Doamne ajută, s‑o țină tot așa.

Doar dom­nul Că­tă­lin Pre­doiu, can­di­dat de prim mi­nis­tru al li­be­ra­li­lor, nu prea pri­cepe cum vine cu con­troa­lele și eva­ziu­nea. Dum­ne­a­lui se re­voltă că ANAF face ve­ri­fi­cări în ziua de 1 mai când tu­riș­tii sunt în va­canță și nu tre­buie de­ran­jați. Păi, măi dragă Că­tă­line, pe 4 mai n‑o să mai gă­sească ni­meni nici o urmă a eva­ziu­nii. În­țe­legi? Ar tre­bui să în­țe­legi că dacă nici ceva atât de sim­plu nu pri­cepi cum dracu’ ai să gu­ver­nezi toată Ro­mâ­nia, inteligentule?


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.