De cu­rând pre­șe­din­tele Iohan­nis a fă­cut câ­teva de­cla­ra­ții des­pre edu­ca­ție, pri­le­ju­ite de îm­pli­ni­rea a 25 de ani de la con­sti­tu­i­rea Fe­de­ra­ției Sin­di­ca­te­lor Li­bere din În­vă­țământ, afir­mând în­tre al­tele că sis­te­mul de edu­ca­ție are ne­voie de o re­con­struc­ție con­sis­tentă, care tre­buie să se spri­jine și pe con­tri­bu­ția sin­di­ca­te­lor. Lu­mea l‑o fi apla­u­dat la res­pec­tiva re­u­niune, pen­tru că pro­ba­bil s‑au bu­cu­rat să audă că pre­șe­din­tele îi in­clude în­tre cei care con­tează atunci când vine vorba de re­forme. Ni­mă­nui nu‑i su­râde ideea unei schim­bări din care el să nu fie parte.

Pen­tru a avea însă o șansă, Ro­mâ­nia tre­buie să in­ves­tească ma­siv într-un nou sis­tem. Dar ce și cum tre­buie fă­cut în de­ta­liu nu este ro­lul pre­șe­din­te­lui să spună, să dea lec­ții sau să im­pună so­lu­ții. Ro­lul meu este să fac în așa fel în­cât toate for­țele po­li­tice să ac­cepte un plan pe ter­men lung, iar toți cei­lalți fac­tori im­pli­cați să im­ple­men­teze această mare re­formă care ne aș­teaptă. Nu îmi ima­gi­nez că această re­gân­dire a sis­te­mu­lui edu­ca­țio­nal se poate face în afara con­cur­su­lui ofe­rit de sin­di­cate. Dim­po­trivă, mă ba­zez foarte mult pe dum­ne­a­voas­tră și vreau să lu­crăm cot la cot pen­tru suc­ce­sul aces­tui pro­iect de țară.

Nu toată lu­mea a apre­ciat însă la fel aceste afir­ma­ții. Dom­nul Se­bas­tian Lă­ză­roiu, fost con­si­lier al lui Bă­sescu și — mai nou — har­nic co­men­ta­tor po­li­tic, iro­ni­zează vi­ziu­nea co­o­pe­rantă a lui Iohan­nis și spune că:

Klaus, ține minte asta: re­forma sis­te­mu­lui edu­ca­tio­nal se face FĂRĂ sin­di­cate. Sin­di­ca­tele sunt cei mai mari frâ­nari. Dacă era după sin­di­cate nu se fă­cea nici ce s‑a fă­cut până acum. Mai bine îți iei ali­ați pă­rin­ții, dacă chiar vrei re­forma și în­țe­legi cam ce presupune.

Măr­tu­ri­sesc că am oa­rece di­fi­cul­tăți să iden­ti­fic “ce s‑a fă­cut până acum”. În afara fap­tu­lui că s‑au pus ca­mere de su­pra­ve­ghere la exa­me­nul de ba­ca­la­u­reat și ast­fel am pu­tut con­stata di­men­siu­nile re­ale ale dez­as­tru­lui edu­ca­ției ro­mâ­nești, nu simt că în acest sis­tem s‑a miș­cat ceva semnificativ.

Dar hai să mer­gem pe lo­gica dom­nu­lui Lă­ză­roiu, să tre­cem peste fap­tul că are o gră­madă de ne­îm­pli­niri frus­trante în tre­cu­tul său și să pre­su­pu­nem că drep­ta­tea e de par­tea lui. Care va să zică ne aliem cu pă­rin­ții și com­pu­nem o stra­te­gie de re­con­struc­ție to­tală a sis­te­mu­lui de edu­ca­ție. Ima­gi­nați-vă tot ce e mai bun în opi­nia voas­tră: home scho­o­ling dacă asta vă place, sis­te­mul fin­lan­dez care e foarte lă­u­dat în ul­tima vreme sau orice alt­ceva vi se pare po­tri­vit. Sis­te­mul în sine nu con­tează în acest mo­ment — să ne în­chi­puim că l‑am ales pe cel mai bun. Și după aia ce ur­mează? Păi ar fi două variante.

Prima op­țiune ar fi să de­cla­răm că per­so­na­lul din în­vă­țământ este inapt pen­tru a pune în prac­tică un nou sis­tem de edu­ca­ție. Pe cale de con­se­cință îi dăm pe toți afară și în­ce­pem să rean­ga­jăm pe baza unor cri­te­rii pe care le con­si­de­răm co­recte. Re­a­list vor­bind, cât cre­deți că va dura pro­ce­sul de se­lec­ție a unor noi per­soane? Câți din­tre ve­chii pro­fe­sori vor re­uși să în­de­pli­nească cri­te­ri­ile noas­tre pre­ten­ți­oase? Cât va costa și va dura pre­gă­ti­rea no­i­lor ca­dre di­dac­tice pen­tru a aplica noul sis­tem? Și ce se va în­tâm­pla cu co­piii în timp ce noi sun­tem ocu­pați să im­ple­men­tăm schim­ba­rea asta?

A doua va­ri­antă ar fi să păs­trăm ca­drele di­dac­tice pe care le avem și să le pre­zen­tăm pro­iec­tul nos­tru per­fect, ce­rându-le să‑l aplice de a doua zi, li­teră cu li­teră. Nu ui­tați că ei n‑au fost con­sul­tați asu­pra aces­tuia. Cât de pro­ba­bil vi se pare ca cei ce n‑au fost in­cluși în pro­iect să de­clare că to­tul e o pros­tie și că e ina­pli­ca­bil? Cât de pro­ba­bil este să aplice în do­rul le­lii no­ile prin­ci­pii și să com­pro­mită în doi timpi și trei miș­cări tot efor­tul nos­tru de a îm­bu­nă­tăți educația?

Deci cum stăm cu apli­ca­bi­li­ta­tea te­o­ri­i­lor dom­nu­lui Lă­ză­roiu? Nu vi se pare că exact asta e pro­blema tu­tu­ror lă­tră­i­lor ăș­tia din foste găști po­li­tice, lipsa de apli­ca­bi­li­tate a ide­i­lor lor? Pen­tru că, dacă ar fi știut cum să-și pună în prac­tică ide­ile, pro­ba­bil că ar fi ră­mas ceva mai mult de pe urma lor, nu?

Așa că sin­gura so­lu­ție este să ac­cep­tăm că în orice pro­iect de re­con­struc­ție nu pu­tem lăsa pe di­na­fară pe aceia care vor tre­bui să im­ple­men­teze schim­ba­rea. Ne place sau nu, tre­buie să ne în­toar­cem că­tre sin­di­ca­tele din în­vă­țământ și să‑i în­tre­băm: pri­miți cu reforma?


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  1. Vladimir Dumitru

    Se­bas­tian Lă­ză­roiu rămâne ce a fost din­tot­dea­una : o JAVRĂ or­di­nară ai­doma fos­tu­lui său stă­pân: Tra­ian Băsescu !
    Pre­ci­zez că nu e un atac po­li­tic și nici un de­mers sin­di­ca­list ci pur și sim­plu o con­sta­tare in­dig­nată a unei ati­tu­dini mi­ze­ra­bile care con­ti­nuă din par­tea unor per­so­naje de teapa aces­tui Lă­ză­roiu care ne dis­pre­țu­iește în con­ti­nu­are exact pe cei de care de­pinde suc­ce­sul or­ga­nic al unei re­forme re­ale și au­ten­tice în sis­te­mul edu­ca­țio­nal : CORPUL PROFESORAL !


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.