Primiți cu reforma educației?

De curând pre­șe­din­tele Iohan­nis a făcut câteva decla­ra­ții des­pre edu­ca­ție, pri­le­ju­ite de împli­ni­rea a 25 de ani de la con­sti­tu­i­rea Fede­ra­ției Sin­di­ca­te­lor Libere din Învă­țământ, afir­mând între altele că sis­te­mul de edu­ca­ție are nevoie de o recon­struc­ție con­sis­tentă, care tre­buie să se spri­jine și pe con­tri­bu­ția sin­di­ca­te­lor. Lumea l‐o fi apla­u­dat la res­pec­tiva reu­niune, pen­tru că pro­ba­bil s‐au bucu­rat să audă că pre­șe­din­tele îi include între cei care con­tează atunci când vine vorba de reforme. Nimă­nui nu‐i surâde ideea unei schim­bări din care el să nu fie parte.

Pen­tru a avea însă o șansă, Româ­nia tre­buie să inves­tească masiv într‐un nou sis­tem. Dar ce și cum tre­buie făcut în deta­liu nu este rolul pre­șe­din­te­lui să spună, să dea lec­ții sau să impună solu­ții. Rolul meu este să fac în așa fel încât toate for­țele poli­tice să accepte un plan pe ter­men lung, iar toți cei­lalți fac­tori impli­cați să imple­men­teze această mare reformă care ne așteaptă. Nu îmi ima­gi­nez că această regân­dire a sis­te­mu­lui edu­ca­țio­nal se poate face în afara con­cur­su­lui ofe­rit de sin­di­cate. Dim­po­trivă, mă bazez foarte mult pe dum­ne­a­voas­tră și vreau să lucrăm cot la cot pen­tru suc­ce­sul aces­tui pro­iect de țară.

Nu toată lumea a apre­ciat însă la fel aceste afir­ma­ții. Dom­nul Sebas­tian Lăză­roiu, fost con­si­lier al lui Băsescu și – mai nou – har­nic comen­ta­tor poli­tic, iro­ni­zează viziu­nea coo­pe­rantă a lui Iohan­nis și spune că:

Klaus, ține minte asta: reforma sis­te­mu­lui edu­ca­tio­nal se face FĂRĂ sin­di­cate. Sin­di­ca­tele sunt cei mai mari frâ­nari. Dacă era după sin­di­cate nu se făcea nici ce s‐a făcut până acum. Mai bine îți iei ali­ați părin­ții, dacă chiar vrei reforma și înțe­legi cam ce pre­su­pune.

Măr­tu­ri­sesc că am oarece difi­cul­tăți să iden­ti­fic "ce s‐a făcut până acum". În afara fap­tu­lui că s‐au pus camere de supra­ve­ghere la exa­me­nul de baca­la­u­reat și ast­fel am putut con­stata dimen­siu­nile reale ale dez­as­tru­lui edu­ca­ției româ­nești, nu simt că în acest sis­tem s‐a miș­cat ceva sem­ni­fi­ca­tiv.

Dar hai să mer­gem pe logica dom­nu­lui Lăză­roiu, să tre­cem peste fap­tul că are o gră­madă de neîm­pli­niri frus­trante în tre­cu­tul său și să pre­su­pu­nem că drep­ta­tea e de par­tea lui. Care va să zică ne aliem cu părin­ții și com­pu­nem o stra­te­gie de recon­struc­ție totală a sis­te­mu­lui de edu­ca­ție. Imaginați‐vă tot ce e mai bun în opi­nia voas­tră: home scho­o­ling dacă asta vă place, sis­te­mul fin­lan­dez care e foarte lău­dat în ultima vreme sau orice alt­ceva vi se pare potri­vit. Sis­te­mul în sine nu con­tează în acest moment – să ne închi­puim că l‐am ales pe cel mai bun. Și după aia ce urmează? Păi ar fi două vari­ante.

Prima opțiune ar fi să decla­răm că per­so­na­lul din învă­țământ este inapt pen­tru a pune în prac­tică un nou sis­tem de edu­ca­ție. Pe cale de con­se­cință îi dăm pe toți afară și înce­pem să rean­ga­jăm pe baza unor cri­te­rii pe care le con­si­de­răm corecte. Rea­list vor­bind, cât cre­deți că va dura pro­ce­sul de selec­ție a unor noi per­soane? Câți din­tre vechii pro­fe­sori vor reuși să înde­pli­nească cri­te­ri­ile noas­tre pre­ten­ți­oase? Cât va costa și va dura pre­gă­ti­rea noi­lor cadre didac­tice pen­tru a aplica noul sis­tem? Și ce se va întâm­pla cu copiii în timp ce noi sun­tem ocu­pați să imple­men­tăm schim­ba­rea asta?

A doua vari­antă ar fi să păs­trăm cadrele didac­tice pe care le avem și să le pre­zen­tăm pro­iec­tul nos­tru per­fect, cerându‐le să‐l aplice de a doua zi, literă cu literă. Nu uitați că ei n‐au fost con­sul­tați asu­pra aces­tuia. Cât de pro­ba­bil vi se pare ca cei ce n‐au fost incluși în pro­iect să declare că totul e o pros­tie și că e ina­pli­ca­bil? Cât de pro­ba­bil este să aplice în dorul lelii noile prin­ci­pii și să com­pro­mită în doi timpi și trei miș­cări tot efor­tul nos­tru de a îmbu­nă­tăți edu­ca­ția?

Deci cum stăm cu apli­ca­bi­li­ta­tea teo­ri­i­lor dom­nu­lui Lăză­roiu? Nu vi se pare că exact asta e pro­blema tutu­ror lătră­i­lor ăștia din foste găști poli­tice, lipsa de apli­ca­bi­li­tate a ide­i­lor lor? Pen­tru că, dacă ar fi știut cum să‐și pună în prac­tică ide­ile, pro­ba­bil că ar fi rămas ceva mai mult de pe urma lor, nu?

Așa că sin­gura solu­ție este să accep­tăm că în orice pro­iect de recon­struc­ție nu putem lăsa pe dina­fară pe aceia care vor tre­bui să imple­men­teze schim­ba­rea. Ne place sau nu, tre­buie să ne întoar­cem către sin­di­ca­tele din învă­țământ și să‐i între­băm: pri­miți cu reforma?


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
 • Interesant
 • Original
 • Amuzant
 • Plictisitor
 • Trist
 • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


 1. Vladimir Dumitru

  Sebas­tian Lăză­roiu rămâne ce a fost din­tot­dea­una : o JAVRĂ ordi­nară aidoma fos­tu­lui său stă­pân: Tra­ian Băsescu !
  Pre­ci­zez că nu e un atac poli­tic și nici un demers sin­di­ca­list ci pur și sim­plu o con­sta­tare indig­nată a unei ati­tu­dini mize­ra­bile care con­ti­nuă din par­tea unor per­so­naje de teapa aces­tui Lăză­roiu care ne dis­pre­țu­iește în con­ti­nu­are exact pe cei de care depinde suc­ce­sul orga­nic al unei reforme reale și auten­tice în sis­te­mul edu­ca­țio­nal : CORPUL PROFESORAL !


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu